ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2004042 מתאריך 10/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 11ערר על החלט ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 4818 שכונת עין כרם