ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2004017 מתאריך 22/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 10ערר על סרוב ולק"שפ לתכנית 7/ 02/ 305/ 37