ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2004022 מתאריך 08/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, נהריהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה