ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 465 מתאריך 27/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 14/ 2/ אתמא חלקית לשטחי כריה וחציבה - תמ"א מפורטת לכריית חול במישור החוף הדרומי.25/05/2000
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 31/ א/ 11/ 1תכנית מתאר ארצית - מחלף נחלים30/03/2006
בני ברקתוכניתתממ/ 5/ 1/ 1תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 116/02/2006
פתח תקוהתוכניתתממ/ 3/ 12/ 2תמ"מ חלקית למחוז המרכז: רכבת קלה מטרופולין ת"א - תוואי גישה למת"ת קרית אריה16/02/2006
קרית אתאתוכניתתמא/ 32/ גתכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא30/04/2006
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
תוכניתתמא/ 14/ גתכנית מתאר ארצית לכריה ולחציבה של מינרלים תעשייתיים
נושאתקנות/ 02/ 35בטיחות אש - פרק התקהלות