ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 14 מתאריך 25/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 800/ 77תוספת שטח עיקרי בקומה תשיעית, הפיכת קומת גג לקומה.29/06/2009
בת יםתוכניתבי/ מק/ 429תכנית מפורטת - שינוי לתכנית מתאר מקומית בי/ 200. תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 171שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון05/06/2008
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
נושאולס"חדיון עקרוני
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית
נושאולס"ח...הודעות היו"ר
בקשה ועדה מקומיתתאב/ 1073/ 25/ רתוספת 2 קומות לבניין, הכוללת 8+ יחידות דיור.