ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 20 מתאריך 26/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, חצרות יסףתוכניתג/ 14905מבנה שאיבה לשאיבת מי מים למפעל התפלה.
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יגהגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות, הגדלת שטחי שרות תת קרקעיים עפ"י תכסית מותרת24/12/2009
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007
נושאולס"חדיון עקרוני
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתתאב/ 22585עסק של אולם שמחות השמעת מוזיקה, וריקודים, וצריכת משקאות משכרים.
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20060232שימוש חורג להקמת מתקנים זמניים לארוע כפר המוסיקה קוקה קולה ללא סגירת חוף הרחצה