ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 475 מתאריך 01/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
נושאמועצה ארצית(3)נושא כללי
תוכניתתמא/ 3/ 11/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון18/12/2006
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
נושאמועצה ארצית(4)הקמת ישוב חדש
תוכניתתמא/ 3/ 87גריעת דרך אזורית בסביון18/12/2006
תוכניתתמא/ 16/ 4תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 422/11/2011
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
נושאתקנות/ 02/ 14/ 15אתקנות בקשה להיתר בדבר חיפוי קירות וחזיתות בניינים
נושאתקנות/ 02/ 38בתקנות בקשה להיתר בדבר אצירת אשפה וסילוקה מבנין
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007
תוכניתתמא/ 38/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 1 (ב)