ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 477 מתאריך 17/10/2006