ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 315 מתאריך 28/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 26/ אהרחבת אזור התעשיה ירוחם21/10/2010
להביםתוכנית20/ 03/ 277הרחבת אזור תעשיה ירוחם
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
קרית גת, שקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 48תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
נושאולנת"ע.כללי
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
תוכניתתמא/ 23/ 19מסילת כרמיאל קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 13/ 12 כנרתתכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון26/04/2007
תוכניתתמא/ 23/ 21התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 626/04/2007
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי16/08/2007
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)08/11/2007
תוכניתתמא/ 3/ 89גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.
תוכניתתמא/ 3/ 90גריעת דרך אזורית 65726/04/2007
תוכניתתמא/ 15/ 1תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה - הוספת אתרים לשדה תעופה בינלאומי נוסף
בקשה ועדה מקומיתלגל/ 20050664תוספת לבניין קיים לפי היתר מס'99/ 311 בשטח של 67 מ"ר.
בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט2006/ מר/ 4שינויים במרחב תכנון מקומי שהם
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64/ אתכנית מתאר מחוז דרום תממ14/4 שינוי 64/א שינוי בהוראות התכנית (סעיף 10 חשמל)22/05/2008