ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 695 מתאריך 30/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7460קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא.30/01/2007
ירושליםתוכנית10252תכנון מגרש ל-3 בניני מגורים, שינוי מנוף פתוח למגורים מיוחד, בית חנינא30/01/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1656/ במרכז מסחרי ראשי עבר הירקון07/02/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 500תוכנית מאא/ 50030/01/2007
הרצליהתוכניתהר/ 1995דיור מוגן24/01/2007