ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 760 מתאריך 06/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11127קביעת בינוי להרחבת יח"ד, דירה מס' 7 , שכונת מקור חיים, רחו' מקור חיים23/07/2007
מרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12025מתקן הנדסי באתר בריכות אביבים08/08/2007
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
הגליל העליון, דןתוכניתג/ 14614קיבןץ דן08/08/2007
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007