ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 811 מתאריך 08/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.