ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2008001 מתאריך 22/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 4ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית גז/מק/23/414 תחנת תדלוק בית נחמיה
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 9ערר על החלטת וולקח"שפ מיום 9/5/05 הדונה בתכנית ג/ 14512
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה
ערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחיית תכנית רח/ מק/ 2111/ 11- שינוי יעוד קרקע