ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 920 מתאריך 02/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתיבותתוכנית22/ 02/ 127נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות18/08/2008