ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 279 מתאריך 04/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15896יעוד שטח ללול, בגוש 18570 חל' 98,תמרה21/06/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 16855פארק גורן, אטרקציה תיירותית15/05/2011
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 68חוות עזים קיבוץ להב29/06/2009
שקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 316הרחבת דרך בתואי מאושר בסמכות ועדה מקומית בקדימה צורן.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ 20061360שימוש חורג למזנון ומסעדה.
מנשה-אלונהבקשה ועדה מקומיתמאל/ 20070110אתר פרטנר בקציר - דרך מוצעת/ הרחבת דרך.