ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1063 מתאריך 10/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11180תוספת בניה על מבנה קיים והגדלת מס' יח"ד, מקור ברוך, בין רחובות רש"י פינת מירון22/10/2009
הגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 15748מבנה משק -מושב ברק13/10/2009
בית שאןתוכניתגנ/ 17011פרוט שימושים ויעודים באזור תעשיה, בית שאן13/10/2009
משגב, כישורתוכניתג/ 17029תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור13/10/2009