ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2009052 מתאריך 15/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 83ערר על החלטת הועדה המחוזית ירושלים לתכנית 3666/ ב' בשכונת בית וגן
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 8ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)