ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2009059 מתאריך 18/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל אילותערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 19על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר בתנאים ת. 12/ 03/ 102/ 1
חבל מודיעיןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחייה תכנית גז/ 565/ 35 מושב ברקת עם דרך 461