ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1089 מתאריך 17/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5166/ בשינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים21/01/2010
ירושליםתוכנית6094/ אביטול התנאי שבסעיף 10 (ט) בתכנית 6094 ומתן פתרון גישה מוטורית לחלקה, רמות21/01/2010
ירושליםתוכנית11834תוספת בניה בחזיתות הבנין לשם הרחבות יח"ד קיימות, תל ארזה, אליעזרוב 1021/01/2010
גלילית - מחוז חיפה, חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1298/ חפ/ 2234גן לאומי נחל נדר07/01/2010
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 6מתחם פנג'יאה רחוב הר עודד 507/01/2010