ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1096 מתאריך 13/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית4761/ אהגדלת זכויות בניה ואיחוד וחלוקה , שכ' בית הכרם, רח' שמואל בייט07/03/2010
רמת גןתוכניתרג/ 1231/ 2מגרש ספיר ,מגרש מאיה08/02/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010