ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1137 מתאריך 18/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 17225שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, פסוטה08/07/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
רמת גןתוכניתרג/ 1428תוספת קומה לקניון איילון08/07/2010