ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1172 מתאריך 21/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3277מתחם לוינסקי07/10/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010