תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1060שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לקרקע לבנית אוניברסיטה12/09/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1061"בית סילבר "02/03/1995
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1062עריכת "חלוקה חדשה" בלא הסכמת בעלים בין הרחובות טרומן והחייל.03/11/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1063איחוד וחלוקה ברח' פנחס פינת בן אליעזר21/06/1998
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1065שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד.22/06/1995
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1066אוניברסיטת בר אילן14/09/1995
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1067רח' רש"י - הקפאת שטחים
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1067/ 2מתחם רש"י - מבנן 202/08/2001
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1067/ 2/ 1מגורים רח' רש"י
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1067/ והקמת מגדל מגורים -רח' רש"י 1201/11/2012
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1070תכנון מחדש ע"י קביעת זכויות בניה והוראות בניה חדשים בתחום התכנית.20/02/1997
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1070/ 1שינוי סעיף בתוכנית הראשית21/03/2002
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1071/ במתחם בין רח' האגדה ושדרות ירושלים
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1071/ גהקמת בנין מגורים רח' האמוראים
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1073מתן אפשרות הרחבה לכל קומה עד %40 משטח המגרש נטו.01/06/1995
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1076בניית בנין מגורים בן 5 קומות בגוש 6204 חלקה 214.15/08/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1077שימור בנין "בית שרת"21/06/1998
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1079"שיקמה על הפארק"27/03/2000
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1079/ א/ מחשיקמה על הפארק (הארכת תוקף לזכויות בניה )
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 108תכנית מס' 108 (בעלות פרטית+שילטון)25/12/1952
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1081רחובות אפרים ומנשה21/07/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1081/ גתוספת שטח לקירוי מרפסות20/03/2008
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1082קביעת זכויות בניה30/01/1997
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1084אזור הבורסה28/11/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1087/ 1רח' אהרונסון הגדרת שטחי שירות, הקטנת קו בנין אחוריקביעת קו בנין צדדי.21/04/1996
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1088שיקום תכנון ובינוי מחדש של שכונת מגורים קיימת.01/12/1998
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1091מתחם אבא הלל - שער העיר ר"ג17/05/1998
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1097קביעת זכויות ומגבלות בניה ברח' היצירה פינת רח' בצלאל.28/04/1998
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1097/ 1בנין שאפ + סינמטק24/05/2001
תל-אביברמת גןתוכניתרג/ 1097/ 2תוספת שטח לשימוש משרדי הנהלת מרכז התרבות27/06/2004
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5003התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים תוך כדי בניה לבית חד משפחתי
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5009סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה לדירה קיימת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5016ערר על היתר בניה המנוגד לתוכנית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5021התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לבניין עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5028התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5029התנגדות למתן היתר לבקשה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5035התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניית בית חד משפחתי
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5043התנגדות למתן היתר לבקשה לת. לבניין קיים עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5044התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בניין קיים ובנייה חדשה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5045התנגדות למתן היתר לבקשה לחיזוק בניין עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 11/ 5049ערר על תוכנית רג/מק/1515
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5055התנגדות למתן היתר לבקשה לתוכנית שינויים להיתר בניה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5066התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לבניין קיים עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5068סירוב מתן היתר לבקשה להארכת שימוש חורג בחלק מהדירה למשרד
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5071סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מתקן שידור קטן
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5076סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת לבנין עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5079התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת דירה מזרחית בקומה א' והקמת דירה חדשה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5083סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מתקן שידור קטן
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5121התנגדות למתן היתר לבקשה לחיזוק בניין עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5128סירוב מתן היתר לבקשה למדרגות לשלוש דירות בקומה א'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5134התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לבית הרופאים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5135התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לבית הרופאים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5137התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מקלט+ממ"ד
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5138התנגדות למתן היתר לבקשה להריסה ובניה מחדש של בניין עפ"י תמ"א 2/38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5141התנגדות למתן היתר לבקשה להחלפת גג מעקה +דוד שמש
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5169סירוב מתן היתר לבקשה לשינוי ייעוד ממגורים למרפאת שיניים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5170התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת בריכה והוספת שטח
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5174התנגדות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5179התנגדות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5180סירוב מתן היתר לבקשה לבניית ממ"ד וסטייה מקווי הרחבה של הבניה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5186סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בחלל גג רעפים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5189התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לדירות עורפיות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5190התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מבנק למרכול
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5201התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת ולהרחבת דירה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 11/ 5208ערר על תוכנית רג/1580/s
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5211התנגדות למתן היתר לבקשה לתמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5215התגדות למתן היתר לבקשה להקלה לבריכת שחיה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5236סירוב מתן היתר לבקשה להריסת בניין והקמת מבנה מגורים בן 5 קומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5241התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולפיצול דירות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5253התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לבניין עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 11/ 5256ערר על תוכנית רג/1546
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5264התנגדות למתן היתר לבקשה להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5276התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 ממדי"ם
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5277התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת שביל ושינוי מקום השביל
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5289התנגדות למתן היתר לבקשה לחיזוק+ תוספת לבניין קיים עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5305סירוב מתן היתר לבקשה להקמת פרגולה ודק בחצר הכולל מדרגות ומעקה מעץ
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5306התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5307התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5315התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית חיצונית בתוך קווי הבניין
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5331סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת לדירה במפלס התחתון
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5332סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג מחניה למחסן
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5339התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בית פרטי והקמת בניין
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5340התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בית פרטי והקמת בניין
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5341סירוב מתן היתר לבקשה ל2 מרפסות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5342התנגדות למתן היתר לבקשה לת. לבניין קיים עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5346סירוב מתן היתר לבקשה להקמת תורן עבור 13 אנטנות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 11/ 5354ערר על תוכנית רג/1343/א'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5361התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לדירה קיימת בקומה א' + חדר יציאה לגג
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5367התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5371סירוב מתן היתר לבקשה לת.2 ממ"דים ותוספת לכיוון צפוני-חצר פנימית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5375התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לפי תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5376התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5378התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5387סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בקומת הקרקע
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5388התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים על מחצית החלקה והקמת בניין בקיר משותף
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 11/ 5394ערר על תוכנית רג/1581
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5402סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בנין בקיר משותף
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5418התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5424התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת עפ"י תמ"א 38
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5425התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בניין מגורים והקמת מבנה חדש