תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17315שינוי במערכת הדרכים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17316שינוי תואי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17321שינוי בשימושים של שצ"פ, ריינה11/08/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17324שינוי תואי דרך, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17354שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה19/03/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17355שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה24/05/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17467הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17470שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה04/11/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17645שינוי יעוד משצ"פ למגורים ושינוי תוואי דרך, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17725הגדלת שטחי תעשיה ע"ח שצ"פ, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17809הרחבה נקודתית למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18123שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18169הרחבה נקודתית למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18221הרחבה נקודתית למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18298שנוי במערכת הדרכים המקומית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18379שנוי יעוד למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18395שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודי קרקע, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18424שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה10/04/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18528הסדרת דרך להולכי רגל, ריינה10/08/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמב/ 02/ 130/ 2בקשה להקמת מבנים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמב/ 02/ 26/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמה/ מק/ 5249/ 001שינוי יועד מאזור מגורים לשטחל מבני ציבור כפר ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מח/ 9356שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מח/ 9362שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מח/ 9371שינוי יעוד מאזור תחבורה לשטח למגורים ומסחר מעורב, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מח/ 9377הגדלת תחום תכנית מתאר ושינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, ר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5249/ 05שינוי קו בנין קדמי ואחורי, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5249/ 11שיוני בקו בנין, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5249/ 15שינוי בקו בנין ובתכסית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5249/ 52שינוי מיקום הש.צ.פ והתווית דרך להולכי רגל, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5507/ 001שינוי קו בנין קדמי ומס' קומות, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5507/ 14שינוי בקו בנין קדמי ובגודל מגרש מינימלי ובתכסית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 5507/ 34שינוי יעוד בקו בנין קדמי לחניה מקורה בלבד, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 6028/ 16שינוי בגודל מגרש מינימלי, ריינה16/12/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמע/ מק/ 8727/ 07שינוי בקו בנין צדדי 3 מטר במקום 5 מטר ושינוי בגודל מגרש מינימלי, ר
צפוןמבוא העמקים, ריינהבקשה ועדה מקומיתמעמ/ 200706125הקמת מתקן שידור קטן
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתמעמק/ 5249/ 09תכנית חלוקת קרקע ללא הסכמת בעלים לפי סעיף 62א(1) לחוק התכנון, שינוי קו בנין,
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתתממ/ 2/ 43תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה07/07/2005