תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 111תכנון כולל09/06/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 113תכנית מיתאר מקומית מס' מש/113/1/714/12/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 114שינוי יעוד מתכנון בעתיד למגורים09/11/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 115.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 116.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 118תכנון כולל10/12/2001
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 122שינוי יעוד קרקע ממגורים ג' לדרך משולבת, שינוי יעוד קרקע משטח בניני ציבור למגור30/06/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 123.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 125/ אשינוי יעוד קרקע ממגורים ג' לאזור ספורט29/09/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 126שינוי יעוד למגורים עם חזית מסחרית09/06/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 129שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ב'01/09/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 131.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 132הגדלת מספר קומות22/06/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 135.שינוי יעוד קרקע ממגורים ג' מיוחד למגורים ג',חלוקה למגרשים.קביעת הוראות בניה.01/09/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136/ אשינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבור07/10/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ אאזור מגורים א', ש.ב.צ, ש.צ.פ, דרכים.09/08/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ בפיצול תכנית מש/ 7/ 1/ 138 בישיבת התנגדויות מיום 30.04.06.01/11/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ גמגורים בקלנסואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 141הקמת תחנת תדלוק צבורית מדרגה א' עפ" תמא/18 ללא שמושי קרקע נוספים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 1413שינוי מיקום משביל והתווית שביל חדש, שינוי מיקום והקטנת ש.ב.צ.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 142הרחבת תחום תחנת דלק קיימת.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 142/ אתוכנית מש/ 7/ 1/ 142/ א
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 148תוכנית מש/ 7/ 1/ 148
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 15קביעת בניה מסחרית בקומת קרקע03/07/1988
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 150.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 151תכנון מחדש14/12/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 154.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 155קביעת קוי בנין כפי שמופיע בתשריט לפי המצב הקיים11/04/2002
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 156בריכת שחיה.22/05/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 157הקטנת קו בניין14/12/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 158תוכנית מש/ 7/ 1/ 158
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 16שינוי מחקלאי למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 161קביעת חזית מסחרית במגרש.27/05/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 162קביעת חזית מסחרית והוראות בניה12/07/2001
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163תוכנית מש/ 7/ 1/ 163
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163/ אשינוי יעוד קרקע מאזור צבורי לבנייני ציבור לאזור מגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 166/ אתחנת דלק
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 170הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב'27/05/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 173קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.27/02/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 174תוכנית מש/ 7/ 1/ 174
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 179תוספת בניה לבנין קיים ב-3 קומות והעלאת אחוזי הבניה מ- 30 אחוז ל- 45 אחוז לקומה10/06/2004
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 18שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג'.26/03/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 182קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.23/05/2004
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 186שינוי שטח ש.צ.פ. למגורים ג',שינוי ממגורים ג' לדרך,הגדלת אחוזי בניה,שינוי יח"ד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 187שינוי קו בניין אחורי, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.23/05/2004
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 189שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז24/09/2009
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 191שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 193שינוי קו בנין בחזית דרומית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 195קלנסווה-מחקלאי ל:שטח מגורים ג', לשבילים, לש. ציבורי לבניני ציבור.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 196שינוי: ש.צ.פ למגורים ג', מגורים ג' לשבילים להולכי רגל, ש.צ.פ לשבילים להולכי רג
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 198בית ספר בקלנסווה, אזור ש.ב.צ..05/02/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 199שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי הבניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 200שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת הוראות בניה.07/07/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 2000קביעת תנאים אחידים להוצאת היתרי בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 201שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת אחוזי בניה.13/09/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 202שינוי קו בנין בחזית אחורית, ובחזית קדמית. הגדלת אחוזי בניה, ומס' יח"ד-קלנסוואה27/01/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 203שינוי קו בנין בחזית דרומית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה בק"ק, הגדלת מס' יח"ד.27/01/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 209הגדלת: מס' קומות, מס' יח"ד, אחוזי בניה,קביעת הוראות בניה.07/11/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 21קביעת קו בנין לחזית לפי המצב הקיים.29/12/1983
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 210שינוי קו בנין בחזית האחורית ובמערבית לפי הקיים, הגדלת אחוזי הבניה בקומות:ק,א,ב
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 211שינוי קו בנין בחזית המזרחית ובדרומית,בק.קרקע תוספת מבניה קלה לחניה ולאחסנה בלב09/12/2008
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 212שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני23/01/2008
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 213שינוי קו בנין בחזית צפונית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות והגבלות בנ
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 216קביעת אחוזי בניה, הקטנת קו בנין, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 218קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים, הגדלת אחוזי בניה לקומה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 22/ אחלוקה חדשה למגרשי מגורים ג בהסכמה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 221שינוי משטח חקלאי לשטח מסחרי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 222שינוי קו בנין בחזית הדרומית, הגדלת אחוזי בניה ב-ק.ק. הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 223שינוי יעוד הקרקע מאזור ספורט לאזור ציבורי מעורב.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 224שינוי קו בנין בחזית הצפונית, הגדלת: אחוזי בניה, יח"ד, מס' קומות,קביעת הוראות ב15/02/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 226שינוי מממגורים ג' לש.ב.צ.מחקלאי לג', מש.ב.צ. לג', קביעת הוראות וזכויות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 226/ אלאפשר החלפת מגרשים אחרי שינוי יעודים לפי צורך העניין.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 227הגדלת שטחי הבניה ומספר יחידות הדיור המאושרים למטרת מגורים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 227/ אחזית מסחרית צמודה למגורים
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 228שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.26/12/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 229/ 1הרחבת שכונת מגורים לכיוון דרך 561424/04/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 23שינוי קו בנין לחזית, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 230שינוי מאזור רצועת המוביל לאזור מגורים ג', קביעת הוראות וזכויות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 230/ אמגורים צמוד לרצועת מקורות.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 231שינוי מציבורי פתוח למבנה ציבור מעורב בציבורי פתוח.הסדרת תוואי ערוץ נחל לניקוז.28/08/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 234הקטנת קו בנין צדדי (מצד דרום), קביעת אחוז בניה לקומה, קביעת הוראות בניה.17/06/2009
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 237תכנית שינוי מתאר מש/ 7/ 1/ 23706/08/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 238שינוי יעוד ש.צ.פ.למגורים ג',ביטול דרך קיימת למגורים ג', שינוי ממגורים ג' לשביל
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 241בית גאנם סאלח,שינוי הוראות בניה במגרש המיועד למגורים,הגדלת מס' קומות.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 244קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים בשטח.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 246/ אמגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 248הגדלת שטחי הבנייה ומס' יח"ד המאושרים למגורים והקטנת קו בנין אחורי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 249שינוי ייעוד ממגורים ג למגורים ב' עם חזית מסחרית21/10/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 250שינוי הוראות במגרש המיועד למגורים תוך הגדלת קבולת הבניה.הגדלת מס' קומות ויח"ד.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 251שינוי הוראות בניה במגרש 19 המיועד למגורים, הגדלת מס' קומות,מס' יח"ד,אחוזי בניה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253שינוי מחקלאות למגורים ולש.צ.פ., וקביעת 3 מבנים על המגרש לפי המצב הקיים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ אבית מגורים בקלנסווה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ בבית מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 255בית מגורים הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין.21/06/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 259הגדלת זכויות בניה.04/01/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 261מגורים בקלנסואה.21/07/2011