תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 15איחוד וחלוקה מחדש19/07/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 17שינוי באחוזי בניה17/08/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 18שינוי יעודים07/03/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 2שינוי תכנית מפורטת מס' 2/106/03/326/06/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 22הקמת אזור מגורים ושטח בניני ציבור22/11/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 23הקמת מרכז הרובע15/08/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 24שינוי חלקה 47 רובע ה'12/03/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 26רובע ה' - הקמת שכונת מגורים26/12/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 28רובע ה' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 29תחנת מוניות רובע ה'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 3תכנון מחדש12/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 31מרכז רובע ה' - אשדוד25/07/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 33תוספת יח''ד במגרש 4 רחוב יהודה הלוי רובע ה'10/08/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 34מתחם רחוב ארלוזורוב, רחוב אליאשבילי, רח' אלכסנדר פן - רובע ה' אשדוד10/08/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 4חלק מרובע ה- אשדוד.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 5קביעת קווי בנין16/02/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 6קביעת בינוי מחדש29/10/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 7איחוד וחלוקה מחדש02/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 8תיקון לתכנית מפורטת - רובע ה', אשדוד.
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 9תכנון מחדש04/12/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 10שינוי יעוד ממחסן למסחר16/11/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 12קביעת מגורים עם שטח חניה13/12/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 14שיקום שכונות - קטע מרובע ו'28/03/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 15שיקום שכונות - רובע ו'10/03/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 16שיקום שכונות רובע ו'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 17שינוי בהנחיות בניה - רובע ו'10/06/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 18שינוי בהנחיות בניה מגרש 16 רובע ו'23/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 19רובע ו'11/09/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 107/ 2שינוי בקווי בנין - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108שינוי קוי בניין18/10/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 1תכנון מחדש05/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 10תכנון השטח מחדש16/02/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 12אחוד מגרשים05/06/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 13שינוי בחלוקת מגרשים והפיכת רצועה משטח ציבורי פתוח לבניני ציבור - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 14שינוי מס' 14 לתכנית מס' 108/03/331/01/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 15תכנון מחדש10/06/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 16חלוקת השטח לחלקות משנה15/01/1987
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 17שינוי לתכנית מפורטת קטע מס'4 - רובע ח' - אשדוד26/08/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 18רובע ח'18/06/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 19שינוי בהנחיות בניה - רובע ח'05/11/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 20חלוקת מגרשים ושינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור ומשטח למבני ציבור לציבורי פת02/07/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 21שינוי לתכנית מפורטת - רובע ח' - מגרש 14728/05/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 22שינוי לתכנית מפורטת - קטע מרובע ח'09/06/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 23שינוי לתכנית מפורטת - רובע ח'15/08/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 24שינוי לתכנית מפורטת - חלקה 76 -גוש 218809/10/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 25הקמת שכונת מגורים, הפרדת שטח לתכנון בעתיד וחלוקת מגרש - מתחם הנורית רו10/05/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 26שינוי מיקום חזית מסחרית - מגרש 32 א' רובע ח' היוזם: י.ש. יגדל בע"מ10/09/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 28הגדלת זכויות בניה וקווי בנין - רובע ח'01/03/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 29רחוב סייפן - רובע ח' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 3תכנית מפורטת רובע ח', גוש 2073 אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 31שינוי יעוד ממרפאה למקבץ דיור רובע ח' - אשדוד09/04/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 32קביעת מגרש חדש למגורים ברובע ח' אשדוד08/07/2010
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 33הקמת בנייני מגורים מעל מרכז מסחרי קיים - רובע ח' אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 34קביעת גבולות למגרשים, בנייני ציבור ושצ''פ רובע ח' אשדוד- מס' קודם 3/ מק/ 2100
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 6שינוי שטחים19/09/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 7תכנון מחדש08/07/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 8שינוי קווי בנין אחורי של יחידה מסחרית08/05/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 11רובע ז' ורובע מיוחד - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 12מתחם החרגול (חלק) רובע ז' אשדוד31/08/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 13רובע ז' - אשדוד29/12/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 14רובע ז' - קטע מערבי - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 16הוספת יעוד למרפאות במגרש ברובע ז'01/06/2010
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 17איחוד מגרשים 102-103 ושינוי יעוד הקרקע והוראות בינוי - רח' רבי יהודה הנשיא26/09/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 19איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בין מגרשים המיועדים לשב''צ לשצ''פ (3/ מק/ 2192)
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 2רובע ז'- אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מגרש 112 -רובע ז'- אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 5מגרש 111 רובע ז' - אשדוד06/10/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 6שינוי לתכנית מפורטת - רובע ז'17/04/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 7רובע ז'- קטע מערבי
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 8רובע ז'- שינוי תכנית מפורטת01/03/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 9תוספת שטחים לבנייני ציבור ולשצ"פ - רובע ז'03/02/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 1שינוי לתכנית מפורטת רובע י"א אשדוד05/05/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 10חלוקת מגרשים למטרת רישום בטאבו06/07/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 11שינוי אופן הבנוי04/01/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 12שינוי ממגורים ג למגורים ב/202/08/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 13הגדלת שטח ירוק22/11/1979
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 14שיפור תקנון קיים25/05/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 15הגדלת מס' יח"ד מיחידה אחת לשתיים02/02/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 16תוספת קומה שמינית ל- 2 בנינים בני 7 קומות ע"ע09/02/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 17תוספת 10 דירות גג20/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 17/ אשינוי הנחיות הבניה במגרש 39806/08/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 17/ בשינוי הנחיות הבניה במגרשים ,396 40007/11/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 18שינוי ייעודים29/06/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 18/ אשינוי יעוד מש.ב.צ למגורים ב'29/06/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 19שינוי מס' 19 לתכנית מפורטת מס' 111/03/321/01/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 2תיקון לתכנית מפורטת - רובע א', אשדוד27/06/1974
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 20שינוי זכויות בנייה וקווי בנייה14/04/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 21לאפשר בניית קומה חלקית של 16% במקום 10%30/05/1985
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 22שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים - אשדוד27/06/1990
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 23בינוי חדש07/03/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 24קביעת 3 יח"ד במקום 2 יח"ד29/06/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 25שינוי משצ"פ ודרך למגורים וממגורים לשצ"פ12/11/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 26שינוי קווי בניין29/09/1989
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 27שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור רובע יא'24/01/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 28תוספת חדרים על הגג בחלק מאחוזי הבניה המקסימלי25/10/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 29שינוי הנחיות בניה והקטנת מס' קומות, רובע י"א06/08/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 3ת. פ. רובע י"א - מגרשים 10 וחלקה 3-10 אשדוד. שלב ג'07/10/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 30שינוי לתכנית מפורטת - רובע יא'22/06/1992
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 31שינוי בהנחיות בניה רובע יא' - אשדוד05/07/1992