תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 32שינוי בהנחיות בניה רובע י"א - אשדוד26/08/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 33רובע י"א24/02/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 35מעון נעמ"ת רובע יא'14/10/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 35/ אשינוי בגודל מגרש 30א' וקביעת קו בנין רובע יא' אשדוד17/03/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 36הקמת אזור מגורים מיוחד - רובע יא'11/12/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 37שינוי בהנחיות בניה רובע יא'11/06/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 38שינוי לתכנית מפורטת רובע יא'- שינוי בזכויות בניה.16/05/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 39שינוי בזכויות בניה - רובע יא' אשדוד12/09/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 40שינוי בזכויות בניה , רח' נחל לכיש, רובע יא'15/08/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 41תוספת 2 יח"ד בקומת עמודים מפולשת - רובע יא' גוש 2198 חלקה 11031/07/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 43הפיכת יחידה מסחרית לאזור מגורים ברובע יא'08/12/1998
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 45הקמת אזור מגורים מיוחד15/06/1999
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 46הודעה לפי סעיף 77 - 78 לחוק הקמת בית כנסת - רובע יא'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 46/ אהקמת בתי כנסת - רובע יא09/11/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 47רובע יא' מתחם שד' משה דיין - מצדה קביעת זכויות בניה נוספות מעב
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 48הפיכת שטח מסחרי לאזור מגורים12/03/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 49מגרש א/ 31 רובע יא'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 50הגדלת זכויות בניה ושינוי בקו בניין- רובע יא' אשדוד17/04/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 51שינוי בזכויות בניה - רובע יא' - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 52שינוי בזכויות בניה - מגרש 10 - רובע יא' - רחוב נחל שניר - אשדוד26/01/2005
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 54רובע יא' - רחוב נחל שניר 12, 14 - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 56שינוי יעוד במגרש מסחרי ברובע יא'26/01/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 57תוספת יח''ד וזכויות בניה - רובע יא' אשדוד22/08/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 6קביעת אחוזי בנייה במגרשים 237-23519/07/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 9הקמת מחסן וסככה לרכב27/07/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113הנחיית פיתוח מרכז אשדוד11/03/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 1תכנון וחלוקת מרכז העיר22/01/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 10העברת זכויות בניה במגרש 35א למגרשים שונים והפיכתו לשצ"פ רובע ג'11/09/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 11קרית מע"ר דרום30/12/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 12מתחם אגד בסיטי23/01/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 13רובע קרית מגורים אשדוד09/11/2000
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 14הקמת שטח לבנייני ציבור פרטיים - סיטי מזרח05/05/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 15סיטי מע"ר צפון- אשדוד23/01/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 17שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור רובע ג'08/05/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 18רובע קרית מע"ר צפון אשדוד30/11/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 19מרכז אשדוד21/09/2003
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 2תכנית מפורטת לפארק המרכזי בסיטי - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 20מע"ר צפון - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 21מגרש 23 - רובע סיטי - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 22מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד30/11/2004
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 23ככר הסיטי - אשדוד04/09/2008
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 25תכנון מחדש של מגרש מגורים בקרית מע''ר דרום24/05/2009
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 26הוספת יח''ד במתחם משולב למגורים, מסחר ותעסוקה - מגרש 1 ג' - קרית מע''ר צפון10/04/2011
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 27תוספת זכויות בניה ויח''ד לתא שטח מס' 101 ברובע מע''ר דרום
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 3תכנון מחדש21/07/1983
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 4תכנון מחדש19/01/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 6שינוי גובה בניין07/03/1988
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 7תחנה מרכזית אגד סיטי
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 8שינוי בהנחיות בניה - רובע הסיטי25/10/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 9רובע הסיטי24/02/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 14חלוקת מגרשי תעשיה20/04/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 16קביעת אופי הבנוי בשטח התוכנית12/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 19הקמת סניף בנק12/01/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 21שינוי מס' קומות10/04/1978
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 24קביעת קוי בנין20/07/1981
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 25שינוי קו בנין אחורי15/12/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 26תוספת שימושי קרקע - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 27חלוקת חלקה07/10/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 28חלוקת מגרשים וקביעת גובה בנינים27/05/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 29תיקון קו בנין קדמי - אזור תעשיה זעירה07/10/1982
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 30תוספת מחסן לפוספטים
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 31שינוי בחלוקת חלקות19/01/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 32הקמת משרד קבלת קהל17/08/1986
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 33מערכת פריקה ושינוע פחם
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 34תכנון דרך גישה מרח' המלאכה לאזור תעשיה בחבל יבנה - אשדוד13/06/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 35אזור התעשיה אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 36ליעד חלק מהמגרש לתחנת דלק - אזור תעשיה מגרש 8201/02/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 39שינוי לתכנית מפורטת בעורף הנמל - אולם לתצוגה למשרדים ותעשיה עתירת ידע.11/08/1994
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 40שינוי לתכנית מפורטת בעורף הנמל26/10/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 41בית כנר - אזור התעשיה
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 42עורף נמל אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 42/ אעורף הנמל כביש לסקוב - אשדוד19/09/2002
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 43אזור תעשיה אשדוד21/09/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 44אזור תעשיה- אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 48קביעת כניסות חדשות למגרש לתחנת דלק - אשדוד (מס' קודם 3/ מק/ 2210)
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 49אזור תעשיה 2 - רח' האורגים אשדוד - מס' קודם 3/ מק/ 213919/07/2012
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפוני31/08/1978
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11 (ד)חניון משאיות אופק-ים ספנות בע"מ
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ הבקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ ובקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 12יעוד השטח למטרת תעשייה,מסחר ובניני ציבור07/08/1980
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 13שינוי משטח רכבת לאזור תעשיה03/01/1991
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 14שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי - תחנת דלק אזור תעשיה אשדוד13/05/1993
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 15תחנת דלק באזור תעשיה צפוני - אשדוד01/01/1995
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 16אזור תעשיה15/03/1996
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 17שינוי לתכנית מפוורטת - אגן כימיקלים06/07/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 18שינוי לתכנית מפורטת - תחנת תדלוק בא.ת.צ.06/07/1997
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 19פרוייקט מול העיר אזור תעשיה צפוני - אשדוד17/07/2001
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 20אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/08/2007
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 21שטח פרוזדור חברת חשמל ושמורת טבע - אזור התעשיה הצפוני - אשדוד
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 22שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/11/2006
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 23אזור תעשיה צפוני - רחוב המדע פינת רחוב הביטחות - אשדוד03/03/2009
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 4איחוד חלקות 298 - 299 אשדוד13/10/1975
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 6תיקון לתכנית מפורטת - בטול פס ירוק ואחוד מגרשים 345- 346 - אשדוד30/12/1976
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 9איחוד וחלוקת מגרשים 301-316
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 116/ 1יועד שטח למבנה של חברת "צים"07/07/1977
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 116/ 2קביעת יעודים למגרשים09/02/1984
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118תוכנית 3/ 03/ 11828/04/1974
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 118/ 01בקשת היתר עבור 2 קיוסקים בחוף הים רובע יא'
דרוםאשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 1שינויים בקו בניה תת קרקעי באולמי חוף השקט.07/12/1978