תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 031/ 4התנגדות לשינוי בהגדרת הקומות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 165/ 4התנגדות לשינויים בקומת כניסה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 175/ 4התנגדות לתוספת יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 291/ 4התנגדות לשימוש חורג מקרקע חקלאית לתחנת פסולת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 301/ 4התנגדות לתוספת שטח ומחסנים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 302 / 4התנגדות לשימוש חורג מקרקע חקלאית לאתר פסולת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 383/ 4שימוש חורג מאחסנה למוסך
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 443/ 4התנגדות לפתיחת דלת ורמפה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 466/ 4שומה מכרעת לגבי אנטנות סלולאריות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 475/ 4התנגדות לתוספת בניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 110/ 4התנגדות לתוספת בקומה קרקע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 151/ 4התנגדות להריסה+בניה מחדש
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 177/ 4התנגדות להריסה ובניית מבנה חדש
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 188/ 4התנגדות לתחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 09/ 203/ 4התנגדות לתכנית רח/550/ א/ 31
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 60/ 4התנגדות לבניית יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 66/ 4התנגדות לתכנית שינויים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 09/ 89/ 4התנגדות לשינויים בקומת מרתף
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1תוכנית מנדטורית שאושרה, שטחים פתוחים, כבישים28/10/1943
מרכזרחובותתוכניתרח/ 10תוכנית מנדטורית מאושרת - תוכנית חלוקה15/11/1945
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 045/ 4תוכנית שינויים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 055/ 4התנגדות למבנה ושימוש חורג
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 066/ 4התקנת שתי כוננות הרמה חשמליות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 074/ 4התנגדות לשימוש חורג מחקלאי לאתר פסולת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 084/ 4תכנית שינוי למתאר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 138/ 4בקשה לפתיחת דלת בקומת קרקע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 142/ 4תהנגדות להחלפת שער
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 148/ 4בניית מקווה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 163/ 4התקנת פנאלים פוטו וולטיים ליצור חשמל
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 169/ 4התנגדות לבניית מקווה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 199/ 4תוספת מרפסת פתוחה בחלק של דירה 1
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 10/ 285/ 4תכנית רח/מק/1/28/2010/א
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 291/ 4שימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד
מרכזרחובותתוכניתרח/ 10/ 4שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' רח/4/1022/05/1987
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 10/ 80/ 4תכנית רח/מק/87/1250
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 10/ 9009/ 4פיצויים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 100התכנית מוצעת להרחבת דרך.14/03/1957
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ 1תוספת לבניין קיים (הקמת קומה ב')
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ 2שנוי אזור,הקמת 2 דירות בשתי קומות.07/08/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ 3בנית דירה בקומה ב' על הבניין הקיים בחצר.פקעת שטח לצורך הרחבת רחוב.15/05/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ אשינוי ייעוד השטח מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים א מיוחד.27/02/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 1קביעת קו בנין צדדי(בחלק מהבית) 1.08 מטר. בצפון רחוב אברהם שמחי.07/03/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 17.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 19בית כנסת,קביעת הוראה כי במגרש מס' 2 באזור מגורים א' .02/04/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 20הרחבת דרכים וביטול חלק מדרכים קיימות17/12/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 22בית אבות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 26שמוש במבנה קיים גם למשרד לבעל מקצוע חופשי.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 3/ 1שינוי מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים א' מיוחד, קביעת מס' יח"ד 4 יח"ד למגרש.28/11/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 7שינוי יעוד שטח מאיזור מגורים א' מיוחד,קביעת חלוקה חדשה למגרשים.30/07/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 8יחוד וחלוקה מחדש של החלקות,יצירת איזור מגורים מיוחד,ביטול דרכים קיימות.22/04/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ א/ 8/ 1סגירת חלק מקומת עמודים על מנת ליצור דירה לנכה גפיים.19/01/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ בשכ' מרמורק שינוי קרקע חקלאית ואזור מגורים ב' (ישן) ואזור מגורים א' מיוחד22/01/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ גשינוי יעוד קרקע חקלאית לאזורים12/11/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1000/ ג/ 2יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים,שינוי יעוד מאזור מגורים.05/05/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007תכנן ולבצע חלוקה חדשה (רפרצלציה) בהסכמת הבעלים,ולשנות תכנית מתאר מקומית27/11/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 10שינוי ממסחרי ופרטי פתוח,למגורים מיוחד,קביעת זכויות והוראות בניה, שינוי קו בנין05/06/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 11/ 1טשרניחובסקי 29
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 2שינוי יעוד,בשטח הציבורי פתוח לא תותר בניה למעט התקנת תשתיות.30/03/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 3המרת מגרש 49 בגוש 3697 ממגרש א' מיוחד בשטח של 1457 מ"ר בזכויות בניה עד %3611/06/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 4לשנות יעוד מגרש,לשנות בינוי מגרשים,לשנות גובה מבנים במגרשים + הוספת יח"ד.04/12/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 4/ ב"רחובות רחוב מנחם מששוילי"
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1007/ 5שינוי יעוד ממגורים,קביעת שטח דירה ממוצעת,קביעת הוראות בניה.18/05/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 101/ 2להקצות שטח התכנית באזור להקמת תחנת אוטובוסים מרכזית ובניני ציבור.05/03/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 101/ 3הקמת תחנת אוטובוסים מרכזית17/11/1966
מרכזרחובותתוכניתרח/ 101/ 4בטול דרכים קיימות , התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103קביעת אזורי מגורים א' ו-ב' ואזור חקלאי29/01/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 1קביעת שביל להולכי רגל30/04/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 10שינוי ייעוד חלקה 261 מאיזור מגורים ב' (ישן) לשטח לבניני ציבור.05/11/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 12יעוד שטחים לדרך משולבת ושטח ציבורי פתוח,06/10/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 4הרחבת דרך קיימת וקביעת קוי בנין.02/06/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 5הרחבת רחוב כנרת25/09/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 103/ 6הרחבת רח' א. שמחי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 104להמיר שטח באזור מגורים ב' לשטח באזור המסחרי לשם הקמת שוק עירוני21/08/1958
מרכזרחובותתוכניתרח/ 104/ 1קביעת גן בשטח התכנית לתקופה של 5 שנים.02/03/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 104/ 2קביעת החלקה באיזור מגורים ב'21/12/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 104/ 3קביעת החלקה מס.257 בתוך אזור לבנינים צבוריים,קביעת שטח להרחבת כביש27/11/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050כוללת:דרכים ויעודי קרקע, שינוי תוכ' קיימות30/07/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 2קביעת דרכים חדשות וביטול קיימות,קביעת שצ"פ וקביעת שטח לאזור מגורים א'.13/10/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 22קביעת הוראות בנייה20/01/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 25זאב וידר 9
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 29רחובות, כביש המשך לרח' בן ציון פוגל.28/04/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 3מתן אפשרות להגדלת הדירות הקיימות.21/10/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 6שינוי בקו בנין צדדי, אישור בליטה של 25 ס"מ מעבר לקו הבנין המאושר.15/09/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1050/ 7שינוי יעוד מאזור מגורים א'עם חזית מסחרית לאזור מגורים א'מיוחד קביעת הוראות בני12/10/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1051הרחבת דרכים.קביעת קווי בנין.קביעת אזור לתכנון מחדש .05/10/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106הקמת חלק ממפעל ויימצן ע"י התווית דרכים חדשות וחנויות ביטול דרכים28/08/1958
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 1תכנית מס' רח/1/10622/12/1966
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 1/ אמכון וייצמן למדע12/07/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 1/ באישור קרקע חקלאית למטרת אזור למוסדות מדע,ההתוויה של דרכי גישה וחניות+הוראות15/09/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 2לחלק את החלק המופיע בסעיף 2 ע"י קביעת חלוקה למגרשים באיזור המגורים קביעת שצ"פ09/01/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 3/ אמכון ויצמן ומדע -המרת שטח מאזור מגורים (חלק א') בתוך מכון ויצמן לבנין צבורי20/10/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 4לקבוע שינוי יעוד של הקרקע הגובלת בתכנית זו18/02/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 5הגדלת מספר יחידות הדיור מ-4 יחידות דיור ל-6 יחידות11/12/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 7מכון ויצמן
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ 7/ 1מכון ויצמן למדע.30/09/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 106/ גרחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 109קבוע אזור מכוני האוניברסיטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית27/08/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 109/ 4קביעת יעודי הקרקע בשטח התכנית,אזור לבניני,הפקולטה לחקלאות רחובות13/05/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 109/ 6תוכנית מפורטת מס/ 109/ 6 שינוי לתוכנית רח/ 109/ 4
מרכזרחובותתוכניתרח/ 109/ 7הפקולטה לחקלאות21/12/2000