תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 11תוכנית מנדטורית מאושרת - חלוקה15/09/1945
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 008/ 4התנגדות להריסת מבנה קיים +הקמת בית מחדש
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 009/ 4התנגדות להריסת מבנה קיים + הקמת בית חדש
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 010/ 4התנגדות להריסת מבנה קיים + הקמת בית חדש
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 11/ 033/ 4רח/מק/ 550/ א/ 35
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 073/ 4תוספת לבית מגורים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 083/ 4תוספת לדירה מגורים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 11/ 1אחוד 2 החלקות לחלקה אחת, המרת השטח ממגורים ב' לבנייני צבור18/12/1969
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 11/ 101/ 4תכנית בריכת שחייה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 11/ 105/ 4רח/מק/2000/יט
מרכזרחובותתוכניתרח/ 11/ 2שינוי יעוד קרקע, חלוקה לשתי חלקות, ביטול כביש, הרחבת דרך
מרכזרחובותתוכניתרח/ 110חלוקת משנה של החלקה 18 ל-3 חלקות חדשות וכן קביעת דרך חדשה כגישה02/07/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 110/ 2הקמת שכונת מגורים, ביטול והרחבה דרכים קיימות וקביעת חדשות18/02/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 110/ 3שינויים באזור מגורים ה' מיוחד + תכנון כולל06/02/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 110/ 4לשנות יעוד חלקה 86 משטח חקלאי לשטח מגורים וייעוד חלק מחלקה 192 משטח צבורי25/12/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1100/ 1קביעת זכויות ובניה בהתאם לטבלה שבתקנון16/06/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1100/ 2הרחבת דרכים קיימות.התווית דרך חדשה וחניה ציבורית.אחוד וחלוקה, שצ"פ05/02/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101ביעת דרכים חדשות והרחבת דרכים.בטול דרכים קיימות.תכנון מחדש.שצ"פ,מבנים להריסה.30/10/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101/ 2קרקע פרטית ברובה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101/ 3קביעת בניינים וקרקעות אשר יש בהם שימוש חורג.15/07/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101/ 7בית חרושת לקרח.30/01/1997
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101/ 7/ ג"מקבץ דיור רחובות"08/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1101/ 7/ ד"מקבץ דיור רחובות",תוספת 19 יח"ד, סה"כ 163 ,ע"י: תוספת קומה 7,שטח עיקרי ושרות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1102עיצוב אזור התעשיה26/01/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1102/ 4שינויי זכויות, נקודתית25/10/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1102/ 5שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור לתחנת דלק.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1103לייעד שטחים למגרשי מגורים, דרכים, שצ"פ ולמבני ציבור,קביעת הוראות בניה.11/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1103/ 1שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח למוסד ציבורי, קביעת זכויות בניה13/09/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1103/ 1/ אקביעת המגרש כאזור למוסד צבורי אשר במסגרתו ניתן יהיה לבנות בניה מירבית של 90%30/07/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1106/ 1חלוקת חלקה מס' 268 והתווית דרכי גישה13/04/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1107/ 2קביעת:אזור לאחוד וחלוקה,הוראות בניה.בניה בקיר משותף.06/07/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1107/ 3יעוד מגרש להרחבת רחוב,יעוד מגרשים לאזור מגורים א' מיוחד.איחוד וחלוקה29/07/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 1המרת שטח באזור תעשיה לאזור לבנין צבורי בשביל מכבי אש08/05/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 2שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה,שצ"פ, הרחבת דרך, שטח שרות לאזור מלאכה08/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 2/ בהגדרת אזורי התכליות של התכנית, קביעת חלוקה חדשה וזכויות בניה.16/06/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 2/ גקביעת התכליות המותרות לשטח ציבורי פתוח12/06/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 3שינוי יעוד קטע מחלקה מחקלאי לתעשיה חקלאית
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ 4מתחם תנובה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 112/ אחלוקת הקרקע למגרשי בנין באזור התעשיה29/09/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 113חלוקת השטח לשני חלקים אשר על חלקה (2) יוקמו בניני הממשלה, ותוי דרך חדשה20/08/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 113/ 1/ אקביעת שטח לבנין ציבורי, קביעת שטח ציבורי פתוח, קביעת שטח למגורים מיוחד12/10/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 113/ 1/ בקביעת שטח לבנין ציבורי, קביעת שטח ציבורי פתוח, קביעת שטח מגורים מיוחד13/10/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 113/ 2שינוי יעוד של שטח חלקה זמנית משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור27/12/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 114התוית דרך חדשה.24/03/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 115חלוקת החלקה הנ"ל ל-2 חלקים והרחבת דרך קיימת.23/06/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 116חלוקת החלקה.בטול החלק המיועד לשטח ציבורי פתוח.הרחבת דרך קיימת.24/03/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 116/ 1קביעת חלק מהחלקה בתור שטח לבנין ציבורי בשביל ("הצופים")21/12/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 117המרת החלקה הנ"ל משטח באזור מגורים לשטח לבנין צבורי (ארגון הצופים)01/12/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 118המרת חלקה משטח באזור מגורים לשטח ציבורי( גן ילדים )
מרכזרחובותתוכניתרח/ 12תוכנית חלוקת קרקע18/05/1949
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 073/ 4מבנה בן 4 כיתות לימוד לחינוך מיוחד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 12/ 131/ 4תוכנית רח/מק/550/ ד/38/ א
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 145/ 4שימוש חורג
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 214/ 4היתר בניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 215/ 4היתר בניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 221/ 4התנגדות לתוספת בניה אגפית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 230/ 4תוספת בנייה אגפית השלמת קומה א' שימוש חורג
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 248/ 4היתר בניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 12/ 258/ 4שימוש חורג מתעשיה למכון עיסוי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה.שטח לתכנון מחדש.שטחים ציבוריים14/09/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10קביעת:אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה.מערכת דרכים וחניה.איחוד וחלוקה08/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 1תכנית מס' רח/1/10/1200
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 12שיקום שכונות.הגדלת שטחי הבניה המותרים,קביעת קוי בנין חדשים, קביעת זכויות.03/02/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 13תוספת זכויות בניה במגרש ע"מ ליצור ש.צ.פ. אפקטיבי יותר לכיוון רח' מרים מזרחי.30/12/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 2שינוי יעוד מ-6R למגורים א' מיוחד, 2 יח' למגרש.אשור קוי הבנין הקיימים וחדשה10/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 20בית צדוק קועטה21/06/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 4.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 6קביעת זכויות והוראות בניה, שינוי יעוד מדרך משולבת לש.צ.פ.05/02/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 9קביעת מגרשים להרחבת רח' עזרא ומ. מזרחי, קביעת שטח למגרש לאזור מגורים ג' מיוחד.12/05/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 11תכנית מתאר מס' רח/11/1200
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 12קביעת אזור מגורים מעורב מגורים ב' ומוסד ציבורי כולל בינוי.הרחבת דרך.19/02/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 13הרחבת דרכים וקביעת זכויות בניה.11/11/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 15תכנית מתאר מס' רח/15/120031/01/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 15/ אשינוי הנחיות בינוי.וקביעת בניה בקיר משותף באיזור מגורים מיוחד א'.28/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 17קביעת:שטח להרחבת רחוב,שצ"פ,שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים ב' מיוחד.14/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 17/ 1יצירת אזור מגורים מיוחד,קביעת הוראות בניה לשם ביצוע ההרחבות שבתחום התוכנית.28/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 18חלוקת חלקות למגרשים עפ"י הקיים בשטח.24/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 19בניה בקיר משותף בין חלקות,קביעת קוי בניה.קביעת הוראות בניה.26/11/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 2קביעת זכויות הבניה כאזור מגורים ב', התוויית דרך חדשה והקצאת שטח לצרכי ציבור.04/08/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 20.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 21ביטול שביל,קביעת השטח של השביל המבוטל כחלק ממגרשי הבניה.09/09/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 22/ דאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה,ריכוז הש.צ.פ. בפינת הרח' סירני והאמוראים,תוספת יח"
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 23איחוד וחלוקה בהסכמה,שינוי חלוקת שטחי הבניה מבלי לשנות את סך כל שטחי הבניה המות07/07/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 24מבנה מגורים בן 6 קומות 24 יח"ד מעל קומה מסחרית.10/08/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 26שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ. מועדוני נוער וספריה.11/07/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 30שינוי יעוד אזור מגורים ב'8 ל-א' מיוחד11/02/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 32שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' בנין בן 7 יח"ד של 97 מ"ר לדירה.16/01/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 34.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 35משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג' מיוחד.15/02/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 37תוכנית רח/ 1200/ 37
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 40תוכנית רח/ 1200/ 40
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 45שינוי יעוד והוספת יח"ד27/08/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 48/ 1הגדלת מס' יח"ד,הגדלת מס' הקומות,תוספת אחוזי בניה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 48/ 2שינוי ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות, תוספת אחוזי בניה15/02/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 5חלוקת המגרשים,אפשרות הגדלת כל יחידת דיור עד 100 מ"ר ברוטו בשתי קומות.31/03/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 53שינוי יעוד חלק מחלקה 199, משטח המיועד לבניני ציבור, לשטח המיועד למוסד ציבורי.16/06/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 55הגדלת שטחים, תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות, תוספת קומה.27/01/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 56איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי מדרך,ש.ב.צ. ומגורים ג',לש.ב.צ.,דרך ומגורים מיוחד21/06/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 6הרחבת דרך קיימת, איחוד וחלוקה מחדש, יעוד שטחים, קביעת זכויות בניה.29/01/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 6/ 1.