תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 61אבי לוי שבזי.05/03/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 63בית כנסת לעולי חידאן
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 65שבזי 3021/10/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 7הרחבתדרך קיימתוקביעת זכויות בניה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 8תוכנית לאיחוד וחלוקה לפי סימן ז לחוק.19/11/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 8/ אהפקעה לצורך הרחבת רחוב,תוספת שתי יחידות לדירות נכים,איחוד וחלוקה לפי סימן ז'30/04/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 8/ א/ 1יעקב מדהלה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1200/ 9תכנית לשיפור תנאי מגורים ברחוב התקוה.20/12/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122תכנון כולל06/07/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 1חלוקת החלקה מס' 52 לשני חלקים: (א) ו-(2)20/05/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 2הריסת מבנה קים,הקמת מועדון הפועל מזרחי,הרחבת דרך ( רחוב הרצל)22/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 4לחלק את החלקה 177 לשני מגרשי בנין לקבוע שטח פרטי פתוח ואופן הבנוי בהם
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 6שינוי יעוד אזור מגורים לצרכי ציבור.11/12/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 6/ אשינוי יעוד אזור מסחרי לציבורי פתוח, הריסת מבנים להריסה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 122/ 6/ בשינוי תקנון תכנית רח' 6/122 בסעיף 6,פסקה א',"שינוי יעוד של שצ"פ05/02/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 123הרחבת דרך קיימת22/09/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 124ייעוד השטח לאיזור מגורים ה' וחזית מסחרית,הרחבת כבישים קיימים29/04/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 125פתיחת שביל וקביעת קו בניה11/05/1962
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250קביעת: אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה,דרכים וחניה,לתכנון מחדש ועוד...01/06/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים 6R/ לאזור מגורים א' מיוחד.05/01/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 10רחובות, בעלות פרטית29/10/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 11תכנית מס' רח/11/1250
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 12שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד.22/04/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 14קביעת המגרש באזור מגורים ג' כנגזר מהוראות הבניה של תכנית רח / 200014/11/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 15שינוי יעוד מאזור 6 / R לאזור מגורים ב'.12/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 16/ 2.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 17שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א' מיוחד, הרחבת דרך.12/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 18בנית הבית המשותף בצמוד לדירת הקרקע או מעליה בתאום עם מהנדס העיר.14/11/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 19שינוי יעוד מאזור 6 / R לאזור מגורים ג'.קביעת שטח להרחבת דרך, שצ"פ.12/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 20לאשר בניה ע"פי זכויות בניה של אזור מגורים א' מיוחד,לאשר מצב פיזי קיים בשטח.10/06/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 21קביעת: שטח להרחבת רח',זיקת הנאה בחזית רח',מגרש לאזור מגורים ג'.הוראות בניה.18/03/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 23אזור מגורים ב'.רחובות01/06/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 34הפיכת יעוד הקרקע מאזור 6 / R לאזור מגורים א',אישור בנית קוטג' דו-משפחתי.14/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 36שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד.תוספת יח"ד כך שסה"כ יהיו 7 יח"ד.14/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 38/ באיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,שינוי מג' מיוחד למעורב מסחר ומוסד,הרחבת רחובות קי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 39שינוי יעוד מאזור 6 / R לאזור מגורים ב'.זכויות בניה והוראות בניה.14/07/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 4קביעת המגרש באזור מגורים ב' משופר,שעריים מערבי.03/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 41/ בתוכנית רח/ 1250/ 41/ ב
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 41/ גמתחם "שפע און",ממגורים ב' לאזור מעורב,ש.צ.פ. וש.פ.פ,קביעת שטחים פתוחים ומקורים12/12/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 42קביעת: זכויות בניה והוראות בניה,שטח להרחבת הדרך,הוראות בתנאי הריסת המבנה.31/08/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 45שינוי יעוד חלקה מאזור לבניני ציבור ואזור מגורים ב' - לאזור מגורים ג'.16/03/1997
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 5.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 50ביטול שביל ותעלת ניקוז ושינוי יעוד השביל לאזור מגורים ב' ואזור מגורים ג'09/02/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 50/ 1התליית תכנית רח/ 1250/ 50 ע"י השבת המצב לקדמותו.24/03/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 52.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 6שינוי ייעוד החלקה משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג'.הפקעה להרחבת הדרך ולשצ"פ06/11/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 6/ 2קביעת זכויות והוראות בניה,בנין בן חמש קומות+קומת עמודים.09/04/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 7קביעת שטח לאיחוד חלקות.קביעת זכויות הבניה כאזור מגורים ב'.24/12/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 7/ 1ביטול איחוד חלקות,קביעת קוי הבנין בשתי החלקות ובינהן.26/10/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 70תוספת שטח לדירה בקומה ד', סגירת מרפסת בקומה ג' בגג רעפים, רח' הרשנזון.23/05/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 73/ 1תוספת שטח עיקרי מ- 110% ל- 120%.18/05/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 74איחוד וחלוקה בהסכמה,שינוי ממגורים א לש.ב.צ ולמגורים ג,קביעת זכויות והוראות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 79ביטול ההוראה בדבר האופציה לאיחוד וחלוקה בין החלקות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 81שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 86רמבם 9 - שינוי מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.03/09/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 89רחוב הרשנזון רחובות25/11/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 9רחובות, בעלות פרטית27/08/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 90הרשנזון 7206/10/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 91רח' ארלוזורוב21/07/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 93ארלוזורוב 60-62
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ 98ה' באייר 28
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ אהארכת שלבי ביצוע של ת.ב.ע. רח/1250.11/11/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1250/ א/ 1הארכת שלבי ביצוע16/04/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 126פתיחת שביל להולכי רגל - הריסת מבנים קיימים07/12/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 128/ 1העברת דרך וחיבורה לדרך קיימת. ביטול חלק מדרך קיימת.קביעת שטחים ציבוריים פתוחים26/01/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 128/ 2המרת שטח מאזור צבורי פתוח לאזור לבנין צבורי13/07/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 128/ 3שינוי ייעוד מגרש 387א' מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד.09/04/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 129יכין חקל, אזור חקלאי24/06/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 129/ 1תכנית מס' רח/1/12918/05/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 129/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך גישה לבאר מים קיימת.26/06/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 13תוכנית מאושרת - מנדט15/11/1945
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300קביעת:אזורי בניה וזכויות בניה,מערכת דרכים וחניה ושטחים לרווחה ציבורית.29/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300/ 11שינוי ייעוד המגרש מאיזסור פתוח לאיזור מגורים א' מיוחד,קביעת זכויות בניה.25/10/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300/ 13שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים א' מיוחד,קביעת הוראות וזכויות13/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300/ 16שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד.22/11/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300/ 16/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת,שינוי בקוי בנין,קביעת זכויות והוראות בניה.06/04/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1300/ 7קביעת שטח להרחבת רחובות,קביעת מגרש באזור מגורים א' מיוחד.10/05/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 131המרת 2 החלקות הנ"ל מאזור חקלאי לאזור מגורים,קביעת שביל, שצ"פ.27/12/1962
מרכזרחובותתוכניתרח/ 131/ 1חלוקת השטח למגרשי בניה האזור מגורים ב'.10/11/1966
מרכזרחובותתוכניתרח/ 131/ 2חלוקה מחדש של החלקה,קביעת המגרש באזור מגורים א' מיוחד01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 132הקמת שכון לעובדי מכון ויצמן למדע, התוית דרכי גישה ושטחי חניה.28/02/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 133/ אפתיחת שביל בין רחוב ארלוזורוב ורחוב יהודה דור וקביעת קיל-דה-סק.11/04/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135רחובות21/12/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 1המרת שטח מאזור מגורים לאזור לבנין ציבורי.שטח מאזור לבנין ציבורי לאזור מגורים15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 10הפקעת שטח לפתיחת דרך חדשה וקביעת זכויות בניה.24/07/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 12אחוד חלקה,שינוי יעוד חלק מחלקה,קביעת אחוזי הבניה ,קביעת שביל גישה13/09/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 13איחוד וחלוקה מחדש,הקצאת שטח לבית משותף,יעוד שטח לצרכי ציבור13/02/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 15קביעת בינוי וזכויות בניה.19/08/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 16הקטנת רוחב שביל מ-4 מ' ל - 3 מ' קוי בנין ל-4 מ'.16/08/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19הפקעת שטחים לצורך יצירת דרך חדשה (רח' גלזר) יצירת מגרש לבנין ציבורי09/02/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19/ אניה של שני מבני מגורים,כל אחד בן 4 קומות,15/03/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19/ בהארכת זמן ביצוע בינה של שני בנייני מגורים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 2איחוד החלקות וחלוקתן מחדש.הרחבת דרכים קיימות.התויית דרכים חדשות.25/09/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 2/ אקביעת זכויות בניה לחלקה 1164 מתוך שטח של 750 מ"ר.18/04/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 3שנוי יעוד מאזור מגורים ג' למגרש מיוחד.19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 4הפקעה לצורך מגרש צבורי פתוח.איחוד חלקות,קביעת אזור מגורים מיוחד19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 5חלוקה חדשה של מגרשים,ביטול דרך,הריסת מבנים המסומנים להריסה25/12/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 5/ אקביעת קוי בנין, מס' קומות, מס' יח"ד, %בניה כמפורט בפרק ו- טבלת שימושי אזורים.27/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 8/ אהמרת שטח מאזור מגורים ג' לאזור לבנין ציבורי עבור גן ילדים ובית כנסת19/06/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 136/ 1לשנות יעוד השטח מאיזור מגורים ב' לאיזור מגורים ג'.08/02/1973