תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 12.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 2שינוי ביעוד שטחים לגינה ציבורית לבית קשישים27/04/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 3הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים27/04/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5חלוקת השטח למגרשי בניה, שינוי יעוד, שינוי תוואי דרך, פריצת דרכים.31/01/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5/ 1שינוי יעוד, קביעת הוראות בנייה11/07/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5/ אכפר גבירול - להסדיר קו בנין צדדי.31/12/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 6שינוי יעוד שטח לבניני ציבור מאזור גן ילדים לשטח למקווה ובית כנסת.25/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 8קביעת השטח לאזור לשיפור תנאי מגורים ,הרחבת דירות קיימות עפ"י תכנית הבינוי28/01/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 9שכונת גבירול:שיפור תנאי דיור ע"י הוספת שטחי בנייה ושיפוץ הבתים07/03/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 184קביעת אזור לחקלאות (כרמים,פרדסים) אחוד חלקות קיימות וחלקה חדשה.21/01/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 184/ 1חלוקה חדשה של חלקות:41 18 ,20 ,-2527 ,-4248 ,-5154 ,55 ,57 ,61 .05/10/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 185תכנון קטע כביש רח' הלר ותרל"פ ע"י הרחבת דרכים קיימות.10/08/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 187המרת יעוד השטח משטח מגורים ג' לשטח בניני ציבור23/07/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 188להוות תכנית בנין עיר מפורטת לבית הספר הנ"ל לשטח20/05/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189קביעת שטח לבנין ציבורי,קביעת שטח פרטי פתוח,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים03/08/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 1קביעת מגרש ציבורי פתוח,דרכים חדשות והרחבה של קיימות,תכנון אזור מגורים06/12/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 2/ אהריסת קיוסק הקיים בשטח ב"ס חט' ביניים והקמתו מחדש בפינה הצפון מזרחית.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 5אזור מגורים ב' מיוחד,אזור מגורים ג,קביעת שטחים צבוריים פתוחים,קביעת שטח להשלמה07/09/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 8איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, תוספת יח"ד, תוספת קומות במגרש מס' 102/04/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 19תוכנית מנדטורית - תכנון כולל28/03/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190תוכנית מפורטת רח/ 190
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190/ 1אחוד חלקות וחלוקתן מחדש30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190/ 1/ אלקבוע קווי בנין וזכויות בניה ל- 3 מבנים03/06/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 191התוית דרך חדשה, המרת שטח מאזור מגורים ב'לאזור מגורים ג',קביעת שטח לבנין ציבורי22/07/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 193המרת שטח מאיזור מגורים ב' לאיזור בניין ציבורי,הריסת מבנים המסומנים להריסה28/10/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 194איחוד המגרשים וחוקתן,המרת שטח מאזור מגורים ג' לבנין ציבורי והרחבת דרכים.11/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 194/ 1קביעת אזורי מגורים ומסחר, דרכים, שטח לבנין צבורי קיים,קוי בנין ותקנות בניה20/05/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196אחוד החלקות וחלוקתן מחדש.הרחבת דרכים קיימות.קביעת שטח באזור מגורים מיוחד.07/02/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 1רחובות בעלות פרטית31/01/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 2קביעת אזור מורים ושטחו.קביעת מספר קומות של בניני מגרים19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 3לאחד את החלקות ולחלק למגרשי בניה לקבוע שטח צבורי פתוח ומגרש לבנין צבורי26/06/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 5הורדת בנין אחד.שינוי בתכנית הבינוי והעמדת הבנינים,הוספת בניה לרווחת הדירות.26/08/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6הפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח לאזור מגורים מיוחד.10/06/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6/ אשינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש05/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6/ א/ 1שינוי דרכי גישה לבניינים, הגדלת מספר מקומות חניה וקביעתם מחדש,24/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 199רח/ 199
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999שכונה חדשה - גני הנשיא18/11/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ אאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בהתאם להוראות פרק ג' סעיף ז' לחוק התכנון16/10/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 1אחוזת הנשיא - רח' הכרמל
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 2אחוזת הנשיא - רח' הכרמל05/01/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2/ 1תכנית מס' רח/1/2 - בעלות שלטון15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 20תוכנית מנדטורית מאושרת - תוכנית חלוקה28/03/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 200איחוד חלקות וחלוקתן מחדש, הרחבת דרכים קיימות, קביעת שטח לאזור מגורים ג'.24/05/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000תכנית מתאר רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'07/09/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 12קביעת קוי בנין לבית,קביעת הוראה כי כל בניה.31/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 13שינוי יעוד מ-6R/ למגורים א' מיוחד 4 יחידול למגרש09/07/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 14שיפור תנאי מגורים.16/07/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 15שנוי יעוד מאזור 6R/ לאזור מגורים א',קביעת זכויות01/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים R6 לאזור מגורים א.קביעת שטח לצורך הרחבת רחוב.22/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 17קביעת חלוקת החלקה,קביעת זכויות הבניה.29/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 17/ 1מגורים + מסחר (חנות מכלת) , ממגורים א' לאזור מגורים ג', 15 יח"ד למגרש ב- 4 קומ
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 19הכללת חלקות בתחולת התב"ע11/11/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 2קביעת: המגרש כאזור מגורים,שטח להרחבת דרך ומפרץ חניה,שטח למגורים ולחזית מסחרית06/06/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 25/ ארח' חנקין 411/06/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 32קקל 23, נווה יהודה.03/03/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 33רח' בארי 18, רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 7קביעת מגרש באזור מגורים א' כנגזר מהוראות תכנית מס' רח/2000/א'.30/07/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 9שיפור תנאי הדיור ע"י הוספת שטחי הבניה ושיפוץ הבתים,24/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ בקביעת הוראות בניה למרתפים01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים.28/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 4שינוי הוראות בינוי במרתפים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 6הוראות בדבר שטחי שירות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ גקביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ 2חדרי יציאה לגג, סככות ופרגולות ומרפסות מקורות.11/08/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ 4הוראות בדבר קירוי פרגולות לסככות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ אקביעת הוראות בדבר בניה על הגגות, וכן קביעת הוראות בדבר בנית סככות פרגולות ומרק
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ הקביעת הוראות בניה לעליות גג בבתים משותפים12/06/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ חהתקנת תשתיות חשמל בתחום מרחב התכנון ומרחב שיפוט של העיר רחובות.15/08/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ טזהוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ יהגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות08/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ יחתוספת שימושים בש.ב.צ. ברחבי העיר.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10תכנית משרד השכון בכפר גבירול
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ גשינוי מערכת דרכים.שישנוי יעוד שטחים לאזורים שונים ושינוי החלוקה למגרשים.11/06/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ ג/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' לשטח ציבורי פתוח,לצורך העברת תשתית ציבורי14/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ ג/ 4תוספת שטח עיקרי בקומה א בלבד כל שאר הוראות וזכויות הבניה בהתאם רח/10/2001/ג/1005/06/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ דלקבוע את חלוקת השטח המיועד לשיקום מגורים שינוי ממגורים א' לשב"צ, מלמגרשי בניה.14/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 4קביעת שטח לשכונת מגורים לבנית עצמית28/01/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 4/ אשינוי יעוד שטח ציבורי למגורים.הגדרת שטח לגן ילדים.התווית מערכת דרכים.30/04/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 5/ גגני ילדים ובית כנסת.19/05/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 6/ גקביעת השטח המיועד לשיקום וחלוקתו למגרשי בניה,תוואי דרך ופריצת דרכים חדשות.16/02/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 7התווית מערכת דרכים חדשה,יעוד שטחים לאזורים שונים.קביעת הוראות בניה.28/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 7/ אכפר גבירול - מבנן 7 - בית דמתי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ אחיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת.19/05/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 9קביעת:מבנים להריסה. אזור עתיקות.הוראות בניה,יעוד שטחים.התווית מערכת דרכים חדשה17/06/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ אשינוי יעוד אזור חקלאי לדרכים, ומגרש מיוחד עבור תחנת מעבר לאשפה.05/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ ב/ 1שינוי יעוד חלק מהקרקע משטח חקלאי לשטח חניון לרכב ציבורי22/04/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ גשינוי יעוד חלק מהקרקע משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור. ביטול דרך ויעוד השטח לחניה06/04/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ אלאחד חלקות ולחלקן מחדש,לשנות יעוד מיעוד קיים,יעוד שטחים למסחר ומגורים,קרית משה14/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ בליעד שטחים לאזורי מגורים,לשנות יעוד שטחימגורים, לאחד ולחלק מחדש שטחים שונים.08/11/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 3הגדלת מס' יחידות הדיור המותרות לבניה.21/08/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 5הרחבת דיור למתחם "שקד" קרית משה רחובות.16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 6הרחבת דיור למתחם "הורוביץ" קרית משה רחובות.16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ גקרית משה - בנה ביתך08/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 1תוכנית רח/ 2003/ ג/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 2תוספת יח"ד אחת למגרש ותוספת שטח עיקרי.03/09/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 4הוספת שטח עיקרי לבית צמוד קרקע.22/05/2008