תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב' ו-ג', קביעת שטחיםלצרכי ציבור17/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 10שינוי יעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ג'.הגדלת מס' יחידות הדיור,קביעת זכויות04/12/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 10/ 1שמעוני 12
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 2.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 7שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ג' מיוחד,לצורך העברת מבנה שבט הצופים והקמת מבנה חדש23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 9הגדלת מס' יח"ד,הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עיקריים, תוספת למרפסות מקורות.05/06/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 450/ 9שינוי יעוד חלקה 147 מאזור מגורים לשטח לבניני ציבור.09/07/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 453לאחד חלקות 148, 149, למגרש אחד , עם השלמות קרקע.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 453/ 1ביטול רח' שטיימן בגבול המזרחי של חלקה 149 והפיכתו לשביל להולכי רגל26/02/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 46/ 1לחלק חלקותמשנה לחלקות, לפתוח דרכי שרות פנימיות, לקובע אזורי מסחר31/01/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 46/ 5/ 2/ אמתחם "האצ"ל"
מרכזרחובותתוכניתרח/ 49תכנון כולל29/03/1950
מרכזרחובותתוכניתרח/ 49/ 2/ אקביעת שטח לבנין ציבורי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 49/ 3הרחבת רחום הכרם.19/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 5תוכנית מהדטורית שאושרה , חלוקה23/05/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 5/ 2חלוקת החלקה ל-3 חלקים התוית דרך חדשה המרת שטח של 800ממ"ר מאיזור ציבורי למגורים18/12/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 50קביעת אזור מגורים ג', התווית דרכים חדשות, הקצאת שצ"פים07/06/1957
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 1המרת שטח מאזור מגורים ב' וחלק מאזור חקלאי לאזור לבנין ציבורי04/07/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 12אזור תעשיה, קביעת שטח לבנין ציבורי (באר),חלוקת החלקה ל-2 חלקים06/07/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 14אזור תעשיה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 3הרחבת א.ת. על חשבון יעוד חקלאי ומגורים20/05/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 4/ אלשנות ולתקן תב"ע מופקדת06/01/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 4/ בהמרת שטח ציבורי פתוח לבנין ציבורי22/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 4/ גהרחבת שטח ציבורי03/08/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 5תואי דרכים חדשות וחלוקת השטח למגרשי בניה ותעשיה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 6המרת שטח מאיזור מגורים לשטח לבנין ציבורי,קביעת שטח ציבורי פתוח.15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 7תואי דרכים חדשות, חלוקת השטח למגרשי בניה לתעשיה15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ 8בטול דרך קיימת והתוית דרך חדשה,קביעת שטח לבנין ציבורי,קביעת שטח ציבורי פתוח.19/09/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ גביטול דרך קיימת, לצורך הרחבת שטח ציבורי, והרחבת דרך .03/12/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ דחלוקת החלקות לבנית מבנים לתעשיה ומלאכה,המרת שטח מאזור חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה23/11/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ השינוי יעוד מחקלאי לתעשיה22/02/1962
מרכזרחובותתוכניתרח/ 53/ זרחובות, אזור התעשיה21/03/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 54התכנית מוצעת לצרכי מגורים, התוית דרכים חדשות הקצאת שטחים צבוריים21/02/1952
מרכזרחובותתוכניתרח/ 54/ 1הקמת שיכון לעובדי קופת-חולים רחובות וקביעת אזור מגורים ב'.25/11/1954
מרכזרחובותתוכניתרח/ 54/ 2פתיחת שביל גישה לבית ספר04/07/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 11הרחבת רח' עזרא וקביעת זכויות בניה.18/08/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 12קביעת המגרש כאזור מגורים מיוחד.יעוד שטח קביעת בינוי ויעוד שטחים להרחבת דרך.16/11/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 14שינוי יעוד החלקה לאזור מגורים ב',הפקעת דרך להרחבת רח' הנשיא הראשון.18/08/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 15שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים 6/ר לאזור מגורים ב', קביעת זכויות27/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 16קביעת המגרש באזור מגורים ב' כניגזר מהוראות הבניה של תכנית רח/200003/05/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 19שינוי יעוד החלקות מאזור מגורים ר/6 לאזור מגורים א'.25/03/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 21שינוי יעוד קטע רקע מרחוב פנסקר מאזור מגורים 6R לאזור מגורים א30/08/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 26תוכנית רח/ 550/ 26
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 30שינוי השטח מאזור מגורים לשטח למוסדות ציבור.02/02/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 31קביעת שטח להרחבת רחוב הנשיא הראשון, קביעת מגרש באזור מגורים ב'19/07/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 32קביעת מגרש לשיפור תנאי מגורים,הגדלת דירות קיימות.15/09/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 5הרחבת רחוב עזרא וקביעת זכויות בניה .23/07/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 7קביעת אזור מגורים מיוחד.27/11/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ 7/ אהגדלת שטחי הבניה המותרים,קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה,קביעת זכויות בניה03/02/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ אשינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה.08/10/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 1קביעת שינוי יעוד המגרש מאזור ר/6 לאזור מגורים ב'.15/09/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 13.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 2קביעת שינוי יעוד המגרש מ-ר/6 לאזור מגורים ב'.11/08/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 22.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 26/ 1אלקלעי 4 רחובות.06/04/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 27הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עירקריים וע"י כך שינוי גודל דירה21/09/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 28הגדלת יחידות הדיור, הגדלת שטחים עיקריים,שינוי גובה הבנין,קביעת זכויות והוראות08/11/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 3אחוד וחלוקה מחדש חלקיים בהסכמת הבעלים,וקביעת בניה בקיר משותף לחלקות 426, 427.08/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 31שנהב חן בבוסתנאי.21/01/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 33בן יהודה 2723/02/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 34בן יהודה 9
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 4שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים לפי 6 - R לאזור מגורים ב.קביעת זכויות בניה30/06/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 6בעלות לא ידועה+פרטית - רחובות29/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 6/ אתוספת שטח שרות של כ-50 מ"ר אשר יתוספו לדירה הצפונית.20/10/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 7/ א.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 8שינוי יעוד קרקע13/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 9שינוי יעוד מגרש ממגורים ב' למגורים מיוחד 7 יח"ד בבנין בן 5 קומות.17/04/1997
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ בקביעת הוראות בניה,יעוד שטחים לבניני צבור,שטח צבורי פתוח ומוסד צבורי,הרחבת דרכי25/11/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 1איחוד חלקות 926925 ,250 , שהם בעלות זכויות בניה למגורים.25/12/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 10מעלית בכיוון כיתת גן ילדים קיימת.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 11שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ומסחר14/12/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 12בנין בן 5 קומות מעל קומת עמודים ודירות גג, + מרתף חניה, בן 18 יח"ד.19/04/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 16הקמת בנין בן 6 קומות,הקמת מרתף חניה.קביעת זכויות בניה.14/02/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 17/ 1שינוי ממגורים א' לג' מיוחד, תוספת יחידות דיור, קביעת הוראות בניה.15/02/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 18הגדלת מס' יח"ד, הגדלת אחוזי הבניה, הגדלת מס' הקומות, שינוי בקו בנין אחורי.08/12/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 19תוספת של 2 יח"ד בבנין המסומן באות א' בשטח כולל של 136 מ"ר סה"כ 18 יח"ד בבנין.13/09/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 19/ 2רח' אהרוני 5 רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 2שינוי יעוד חלקה לאזור מגורים ב'.19/11/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 20שינוי מספר יח"ד מ-5 יח"ד ל-7 ,שינוי במס' הקומות,שינוי שטח: עיקרי ומגרש מינמלי.03/05/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 21תוספת יח"ד בקומת קרקע.23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 23תוספת שטח עיקרי בשיעור 12 מ"ר ליח"ד קיימת ע"י סגירה חלקית של 2 מרפסות פתוחות.26/12/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 24שינוי ממגורים ב לג מיוחד,תוספת יח"ד וזכויות בניה,איחוד וחלוקה בהסכמה,שינוי קומ12/12/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 26תוספת שטח עיקרי, תוספת יחידות דיור, תוספת קומות.18/08/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 27שינוי יעוד ברח' אייזנברג פינת הרצוג.29/08/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 29/ 1רחוב אייזנברג 2007/01/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 3הרחבת דרכים קיימות.יעוד שטחים.קביעת זכויות בניה.איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים09/01/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 30רח' ויצמן 29 רחובות ישראל אהרוני 24 רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 4בנית חמישה מחסנים בקומת קרקע.09/09/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 5עלית גג30/04/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 6יעוד מגרש למגורים ב'.25/05/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 7הגדלת שטח דירת גג הקיימת14/07/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9שינוי ייעוד המגרשים הכלולים בשטח התכנית מאזור מגורים א' ו-א' מיוחד מגורים ב' מ15/08/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 1תוספת יח"ד ב-ק.הקרקע סה"כ 10 יח"ד,העברה משטחי שרות לשטח עיקרי,הוספת שטח עיקרי.29/03/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 3תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח עיקרי29/12/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 5תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח העקרי26/02/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 6קביעת מס' יח"ד , קביעת תקן חניה.23/01/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ גקביעת הוראות בניה לאזורים,התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.19/04/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 1קביעת שטח ציבורי פתוח בחזית המגרש, קביעת המגרש באזור מסחרי.26/04/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 11יעוד מגרש להרחבת רח',שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד.03/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 12שינוי יעוד קרקע24/06/1999