תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7716ביטול דרך מוצעת בהצעת דרך חלופית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7720שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכנין31/10/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7750הפיכת קטע מכביש מס' 12 , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7795ביטול דרך מוצעת והצעת דרך חליפית, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7857שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, סכנין16/01/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7896הזזת דרך מספר 75 בין כבישים ראשיים מספר 16, 15, שינוי למתאר, כפר סכנין.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7899הקטנת רוחב כביש, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8000הפיכת קטע מכביש מס' 42 לדרך להולכי רגל , סכנין06/07/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8007שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8013הקטנת תוואי דרך מס' 10 ל- 6 מ' , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8111הזזת כביש ושנוי יעוד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8164שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, סכנין01/09/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8185ביטול חלק מכביש מס' 43 סכנין12/10/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8195שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8205הקטנת שטח ציבורי והפיכתו למגורים, סכנין23/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8230שנוי תואי דרך ברוחב 2 מ', סכנין23/02/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8247יעוד לשטח מגורים, סכנין17/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8299שנוי יעוד משטח למגורים לשטח למבני ציבור, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8301יעוד השטח להקמת בית ספר והקצאת חלק למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8335שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8413תכנית מספר ג / 8413 דרך גישה לחלקה מספר 97 שינוי למתאר סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8444שינוי קו דרך גישה מספר 6 סכנין. - (גניזה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8485שינוי יעוד השטח ממגורים א' לאיזור לתכנון בעתיד בגוש 19272 בחל' 10, שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8493ביטול חלק מכביש מס' 94 ושינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, סכנין - (גניזה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8502שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר סכנין18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8503ביטול חלק מכביש מספר 54 והצעת המשכיות לכביש מספר 55 בגוש 19287 בחלק מ26-, 27,
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8553ביטול כביש מס' 25 והצעת דרך גישה, סכנין21/07/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8586שינוי רוחב כביש מס' 1 , והצעת דרך גישה , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8633שינוי יעוד מחקלאי לאזור ספורט והצעת דרך גישה. שינוי למתאר - כפר סכנין.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8653ביטול חלק מדרך קיימת מס' 1 גוש 19290 והפיכתו למגורים א'.14/07/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8689שינוי יעוד ממגורים א' לשטח ציבורי כפר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8735שינוי למתאר, סכנין, הקטנת רוחב כביש מס' 20.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8737הקטנת רוחב דרך מס' 61 וקו בנין אפס וביטול חלק מדרךוהפיכתה למגורים א', שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8743שינוי יעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח, כפר סכנין.15/08/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8744שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מלאכה ותעשיה כפר סכנין. - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8774שנוי יעוד מגרשים מס' 6, 5, לשטח למבני ציבור, סכנין20/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8799הקטנת קוי בנין כביש אזורי מספר 805.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8835שינוי תוואי דרך מס' 33 שינוי למתאר, כפר סכנין09/02/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8865הקטנת רוחב כביש מספר 63 וביטול חלק ממנו, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8866ביטול חלק מכביש מספר 65 ברוחב 16 מטר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8867שינוי תואי חלק מכביש מספר 51 שברוחב 12 מטר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8868הקטנת הרחבת כביש, סכנין. - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8911שינוי תוואי דרך להולכי רגל בשטח בנוי וביטול חלק מהדרך והפיכתה למגורים ב', שי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8912הזזת חלק מכביש מס' 53, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8913הזזת חלק מכביש מס' 20, שינוי למתאר, סכנין.11/08/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8939ביטול חלק מדרך להולכי רגל בשטח בנוי והפיכתה למגורים ב', שינוי למתאר, סכנ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8940הקטנת רוחב כביש מס' 1 ושינוי יעוד לאזור מסחרי וחניה, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8970שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9019שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א', סכנין26/04/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9020שינוי תוואי חלק מכביש מספר 2, שינוי למתאר, סכנין.10/11/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9086שינוי במערכת הדרכים, שינוי למתאר, סכנין.19/09/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9093אתר לסילוק פסולת, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9099שינוי קו בנין לדרך גישה מס' 11, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9109שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר, מגורים ותעשיה, שינוי למתאר, סכנין. - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.23/11/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9176מכון טיהור שפכים ומאגר, שינוי למתאר, סכנין.09/09/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9234הקטנת רוחב דרך מס' 100, שינוי למתאר, סכנין24/09/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9293ביטול דרך מס' 10 וקטע מדרך מס' 8. שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9325שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת דלק, שרותי דרך ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9343ביטול חלק מכביש מס' 59 ושינוי תואי חלק מכביש מס' 15. שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9348ביטול דרך מס' 200, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9352שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין.30/06/1998
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.30/06/1998
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9360אזור תעשיה ומלאכה, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9389שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לדרך גישה, שינוי למתאר, סח'נין.13/08/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9400שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, סח'נין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9415ליעד שטח לאזור תעשיה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9418ביטול כביש מס' 38, סכנין14/10/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9447אזור מגורים א', סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9457שנוי יעוד מאזור למגורים לאזור לתחנת תידלוק ושרותי דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9474שינוי יעוד מתעשיה למסחר, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9492שינוי יעוד מגרשים 108,109, 135 לדרך להולכי רגל ושטח ציבורי ומגורים,שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9559שינוי יעוד למגורים א' ולשטח למבני ציבור, שינוי למתאר, סכנין.30/06/1998
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.05/11/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9632ביטול חלק מכביש מס' 36 והפיכתו למגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9634שנוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק דרגה ב' סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9648הצעת דרך גישה וביטול רחבת סובה, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9649שנוי יעוד משטח המיועד להרחבת כביש למרכז אזרחי, שינוי למתאר, סכנין.06/01/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9662תיירות ובית מלון, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9781שינוי יעוד ממגורים ב' למסחר (קיוסק ), שינוי למתאר,סח'נין.17/01/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9782הקטנת רוחב דרך מס' 1 והצעת דרך גישה, שינוי למתאר, סח'נין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9883שינוי יעוד משטח פרטי למסחרי ומעליו מגורים, שינוי למתאר, סחנין14/03/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9886שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים, שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9894חלוקה למגרשים ודרך גישה, שינוי למתאר, סחנין22/11/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9902שינוי יעוד ממגורים לחקלאי וביטול חלק מכביש מספר 33, שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9905הרחבת אזור תעשיה ומלאכה, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9907הזזת תוואי הכביש מס' 75, שינוי למתאר, סכנין.28/04/1998
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9908שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א', שינוי למתאר, סכנין.11/03/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9910ביטול חלק מדרך מס' 49, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 9911שינוי יעוד לשטח למבני ציבור ומגורים א, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ בת/ 142כפר סכנין - איזור תעשיה ומלאכה זעירה17/12/1992
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ גל/ 12906/ 11/ 13שינו קווי בנין, מסחנין16/01/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 01/ 45איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 47איחוד וחלוקה ללא הסכמה במגרש 278 - סכנין24/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 48איחוד וחלוקה ללא הסכמה במגרשים 372, 371, 341, 335 - סכנין24/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 6חלוקה ללא הסכמה, שינוי גודל מגרש מינימאלי וקווי בנייה במגרש 318-סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 7חלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בניין במגרשים 251C ו- 356B - סכנין18/10/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 8איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין במגרשים 285, 284, 282, 275 - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 9איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי חלוקת שטחי בנייה ושינוי קווי בניין - סכנין24/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 06/ 13/ 12/ 18תכנית מפורטת לשינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט - סח'נין