תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 12/ אאיחוד מגרשים,שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל מגרש מינימלי לאזור14/11/2004
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 14תכנון כולל09/03/2000
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 17שינוי לאזור מגורים בנחלה שאינה מפוצלת למגרש מגורים 450, הסדרת קוי בנין.15/03/2005
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 2שינוי יעוד מגרש: ממגרש מיועד לבעל מקצוע (100), למגרש מיועד לבן ממשיך31/01/1991
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 3תכנון מחדש01/12/1999
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 5לשנות יעוד החלקה מס' 121 אשר יעודה המקורי לפי משח /8 חקלאי לשטח אזור מגורים09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 6לשנות חלק מחלקה 106 משטח חקלאי לפי היעוד09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 8שינוי יעוד ממגורים בנחלה , שינוי קו בנין08/12/1998
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 9/ א.
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 11שינוי יעוד מאזור בית עלמין לקרקע חקלאית.05/01/2004
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 12הרחבת מושב כפר הרא"ה ב-63 מגרשי מגורים חד-משפחתיים12/08/2004
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 2הקטנת שטח נחלה חקלאית,שינוי יעוד חלק מהנחלה למגרש מגורים לבעל מקצוע06/04/1997
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 4שינוי יעוד חלק מנחלה חקלאית לאזור מגורים (חלקה ארעית 1),הקטנת שטח נחלה חקלאית09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 5רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים28/10/2002
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 7הרחבת שכונת "שבטי ישראל"01/12/1999
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 9שינוי יעוד של חלק מחלקה 2 בגוש 8368 קביעת הוראות בניה27/05/2003
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141תכנית מפורטת למושב ביתן - אהרון02/01/1992
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 1הגדלת שטח בריכת השחיה מ-50 מ"ר ל-100 מ"ר16/07/1989
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 10תכנית מתאר ? עח/ 200 על תיקוניה, עח/ 200/ 21, עח/ 141 ועח/ 141/ 7
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 7דרכים פנימיות.14/09/2003
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142תכנית שינוי למתאר למושב חניאל בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.25/10/1990
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 1שינוי יעוד מאיזור ציבורי, למגרשי מגורים, שינוי יעוד09/12/1993
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 2שינוי יעוד משטח בניה בנחלה למגורים שלא בנחלה22/02/1996
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 3שינוי יעוד משטח לבניה למגורים לאיזור מגרשי מגורים.22/02/1996
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 5שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים.30/07/1998
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6הרחבה שלב ב' למושב חניאל07/01/2002
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6/ 1הרחבת מגרש מגורים מס' 526 על חשבון נחלה מס' 64 ללא שינוי זכויות בניה.14/09/2003
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 7שינוי בגבולות השטח המיועד למגורים בנח' חקלאית,ללא שינוי בשטח הכולל המיועד למגו29/09/2005
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 3שינוי יעוד מנחלה חקלאית למשק עזר ולהפך04/11/1999
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 145תקון לתכנית מס' עח / 48 / 2 ועח / 49,בטול דרכים ובטול חלוקה קיימת11/04/1991
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 147שינוי תווי כביש מס' 4.11/03/1990
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 148.07/05/1992
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 148/ 1/ אתחנת תדלוק מסחר ושרותי דרך.20/12/2001
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15מושב בית יצחק16/08/1956
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 1בית יצחק21/06/1956
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 10בית יצחק04/02/1965
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 13רפרצלציה ושינוי יעד31/10/1968
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 14בית יצחק05/05/1972
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 15בית יצחק12/01/1978
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 17בית יצחק21/05/1992
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 18בית יצחק19/05/1994
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 2בית יצחק22/08/1957
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 22שינוי יעוד קרקע21/02/2001
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 25בית יצחק-שער חפר18/06/1996
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 28שינוי יעוד מאיזור מגורים א,קביעת מגבלות והוראות בניה בשטח התכנית07/01/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 3בית יצחק22/08/1957
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 30/ 1בית נהב - בית יצחק.26/01/2011
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 31שינוי יעוד מאזור מגורים א,חלוקת מגרש 184 לשני מגרשים,קביעת מגבלות והוראות בנין10/07/2003
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 35שינוי ממגורים א'-משקי עזר לאזור מגורים חד משפחתיים ולש.צ.פ.(לפתרונות ניקוז)
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 36תוספת 137 יח"ד חדשות,העתקת אזור מלאכה ממרכז הישוב לשולי הישוב,שיונשים מותרים08/05/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 38הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה04/11/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 4בית יצחק14/05/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 41שינוי ממגורים א' בתחום חלקה א' לש.פ.פ. המיועד לגינון ונטיעות, מעבר להולכי רגל.23/01/2008
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 42בית יצחק, הפרדת מגרש מגורים מנחלה.14/06/2012
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 45הפרדת מגרש מגורים חד משפחתיים, מאזור מגורים ב מיוחד למגורים חד משפחתיים...04/09/2007
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 48הרחבת דרך ציבורית ע"י הפקעה מאזור מגורים א בתחום חלקה א.16/12/2010
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 49מושב בית יצחק, חלוקת חלקה משטח ביעוד "מגורים בישוב כפרי" למגרש ביעוד "מגורים".
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 5בית יצחק24/12/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 52מושב בית יצחק - משק עזר קטן מרפוגל - הגדלת זכויות בניה.19/11/2012
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 6בית יצחק09/04/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 7בית יצחק05/03/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 8בית יצחק25/04/1963
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 9בית יצחק- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 151/ 2החלת התכניות עח/במ/151 ו-עח/ במ/ 151/ 1/ על גושים וחלקות שנשמטו בגלל טעות21/05/2002
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 155שינוי ייעוד קרקע חקלאית למשק חקלאי מיוחד.14/06/2011
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 160/ 2כביש גישה חדש לשכונת ההרחבה.23/02/2011
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17התויה של דרכים חדשות,בטול של דרכים קיימות,קביעת איזורי תכנון,קבוע מגרשים לבנין22/01/1959
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 1לקבוע אזורים למגורים,לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות.16/10/1969
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 2שינוי התכנית לשם הקמת "בית שרת"29/10/1970
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 4לקבוע אזורים למגורים,לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות25/03/1971
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 5המרת שטח של בתי ילדים למבני משק.08/02/1973
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ 17/ 9הגדלת שטחים, ואיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע28/02/2008
מרכזעמק חפר, חגלהתוכניתעח/ 175שינוי יעוד משטח חקלאי להרחבת מושב חוגלה.10/04/1997
מרכזעמק חפר, חגלהתוכניתעח/ 175/ 2הרחבת שטחי מגורים כפר חוגלה21/05/2007
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18גן יאשיה24/04/1952
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 1גן יאשיה14/12/1958
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 3חלוקת נחלה ושינוי יעוד חלק מנחלה למגרש מגורים,שינוי קווי הבנין כמפורט18/11/1999
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 4איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים10/12/2000
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ 18/ 7שינוי יעוד שני מגרשים לבעלי מקצוע לחמישה מגרשי מגורים ודרך משולבת.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 182.
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 184/ 1מרכז שירותים אזורי ומוסדות חינוך.20/08/2007
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 185כביש עוקף למושב אומץ.06/11/2003
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 1ביטול דרך15/01/1959
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 2ביטול דרך01/07/1965
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ 19/ 5שינוי יעוד מאזור מגורים,שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים12/11/2001
מרכזעמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 191/ 5בית ספר רמות שפירא,שטח המיועדלמרכז שירות ומוסדות,קביעת גבולות בית העלמין.
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 191/ 6קו האופן - נחל אלכסנדר.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20תכנון שכון עולים על חלקות מגורים09/02/1956
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20/ 2.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 20/ 3שנוי יעוד שטח מעברה,לאזור מגורים ולאזור תכנון מחדש20/01/1972
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 20/ 5שנוי יעוד אזור לתכנון מחדש לאזור צבורי פתוח12/06/1988
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.19/07/1979
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 200/ 13.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 200/ 14.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 200/ 17לשנות יעוד של חלק מחלקה 14 בגוש 8216 משטח חקלאי לשטח המיועד לתחנת תדלוק של חבר12/06/1988
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 200/ 20שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי מיוחד מושב21/08/1988
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.12/11/2001
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 200/ 4הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש19/08/1982