תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 275חלקה 57, רח' הצבר תל-מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 280שימור אתרים
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 30מרכז מסחרי. מע"ר תל מונד10/09/1989
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 31לאפשר בנית יח"ד שניה בחלקות קיימות ע"י חלוקה למגרשים ו / או ע"י תכנית ביניין03/09/1992
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 33/ אלאשר באזור מגורים ג' בינוי עקרוני ותנאים להרחבות דיור,שקום שכונות,שפור תנאי די
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 36בית כנסת עמנואל תל - מונד16/05/1985
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 37חלוקת מגרשים.25/06/1987
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 4ביטול חלק מהכביש,שינוי גבולות של חלקה 57.20/11/1980
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 41תוכנית מיתאר מקומית מס' הצ/5-41/1
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 41/ א.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 43קביעת קווי בנין והקמת בית דו משפחתי24/03/1988
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 45בעלות פרטית+שלטון03/05/1988
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 45/ אתל מונד בבעלות שלטון25/01/1996
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 45/ גמימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגורים17/03/2004
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 48תל מונד18/02/1990
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 49תל מונד03/07/1988
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 50לאפשר בניית מרתפים לבניני מגורים, קביעת הנחיות לבנית מרתפים23/05/1985
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 51איחוד וחלוקה. מגרשים- 2303,2305. תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 53הקמת מבנים חקלאיים23/06/1994
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 56מקלט וחלוקת מגרש28/01/1990
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 57נקודתי- פיצול מגרש30/08/1987
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 58לשנות היעוד מאזור בנה מיוחדת לאזור מגורים מיוחד ולאזור למבני ציבור- מוזיאון14/03/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 6שינוי קו הבנין בקטע השביל שממול הבית הקיים במגרש 12527/10/1985
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 60/ אשינוי תוואי דרך מס' 553.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 61תל מונד13/12/1990
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 61/ 1הרחבת 24 דירות במסגרת שיקום שכונות בתל מונד.03/06/1993
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 62בעלות פרטית+שלטון- תל מונד31/01/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 66בעלות פרטית+שלטון14/01/1993
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 66/ בשינוי קו בנין והגדלת אחוזי הבניה- שטחים עיקריים ושטחי שירות26/01/2011
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 68שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור "מגורים - חקלאי מיוחד" עבור בית מגורים28/02/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 69הקטנת רחבת הסיבוב, החזרת ההפקעות הקודמות ליעודן - מגורים א' וצרופן14/01/1990
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 71תל-מונד בעלות פרטית.04/07/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 71/ אתל מונד - בעלות פרטית+שלטון23/06/1994
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 72שינוי יעוד ממלאכה לאזור מסחרי.17/10/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 75בעלות פרטית.17/12/1992
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 76.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 78איחוד המגרשים 2032 (שטח ציבורי פתוח), מגרש 2148 (אזור למבני ציבור) ומגרש 214702/09/1993
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 79תל מונד - בעלות פרטית09/07/1992
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 79/ גשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב, קביעת הוראות בניה ופיתוח.30/11/2006
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 83.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 84תל מונד16/03/1997
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 85תכנון כולל10/12/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 86.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 87תל מונד16/06/1994
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 88תל מונד16/06/1994
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 89/ אשינוי משטח חקלאי, דרכים וש.צ.פ למגורים א' מיוחד, ב', מסחר, ש.ב.צ, ש.צ.פ.04/09/2008
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/115/11/1988
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 91תל מונד, בעלות פרטית29/08/1996
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 93.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 95מרכז תל מונד24/07/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 96שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 97.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 98שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א30/03/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 99.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ אתל מונד07/10/1982
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 10לשנות תוואי דרכים, להתוות שביל ניקוז.20/03/1980
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 4התווית שביל להולכי רגל והגדלת איזור מסחרי13/07/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 6הוספת חזית מסחרית למגרש 196.13/07/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 7שינוי קו בניין קדמי30/11/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 8התוויית שביל31/08/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 9לשנות יעוד מאזור מגורים ב' לאזור ציבורי פתוח26/02/1981
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 55לקבוע אזור תעשיה,להתוות דרכים,להרחיב דרכים קיימות ולקבוע שטחת צבורי פתוח.27/05/1965
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 55/ 1לבטל דרך קיימת, ליעד אותו חלק לאזור תעשיה, חלק לאזור צבורי פתוח וחקלאי29/01/1976
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7תב"ע מפורטת ותוכנית בינוי11/05/1961
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 1שינוי יעוד מגרש, במקום שטח לבנין ציבורי ושטח ציבורי פתוח ליעד לשטח מלאכה ושרות24/01/1963
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 2קביעת אזור למלאכה ולבנייני ציבור28/01/1965
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 4התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, בטול חלק של דרך קיימות,28/12/1967
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.22/07/1971
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 6יעוד החלקות לבנית משרדים בקומה א' ומעליהם שתי קומות מגורים.16/09/1971
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 7התווית דרכים חדשות, שבילים, ביטול דרכים קיימות, קביעת אזור צבורי פתוח .26/07/1973
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 7/ 9לבטל חלקה מהדרך המאושרת , להרחיב דרך מאושרת , להתוות שביל להולכי רגל.28/02/1980
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 80התווית דרך חדשה10/01/1977
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 82לקבוע שטח לבית עלמין, להרחיב דרך קיימת, לקבוע דרך חדשה ומגרש חניה.27/09/1968
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונד01/12/1994
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 301תל מונד.07/09/1995
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 302תל-מונד07/09/1995
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 104/ אאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.27/11/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 106/ ג.04/12/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 111שינוי קוי בנין20/09/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 116תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים19/10/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 117תכנית מתאר מס' הצ/מק/117/1/519/09/1997
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 124חלוקת מגרש מגורים25/03/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 127.06/05/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 131תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים15/07/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 136.09/07/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 139/ גבעלות פרטית.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 156איחוד חלקות וחלוקה לשטחי מגורים ושצ"פ, הגדלת01/08/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 160תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים24/08/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 160/ אשינוי בקו בנין והוספת קומה.16/12/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 161.09/08/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 164/ אהקמת תחנת תדלוק מסוג ב' במבנה מסחרי.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 166תוכנית הצ/ מק/ 5/ 1/ 16625/02/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 167תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים30/04/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 168תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים25/10/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 171תוכנית הצ/ מק/ 5/ 1/ 17114/08/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 172תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים06/05/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 174תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים09/07/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 176תוכנית הצ/ מק/ 5/ 1/ 17626/03/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 179תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים06/09/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 180תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים14/08/2001