תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1050הקמת מערכת הולכה מקטע יבשתי מתחנת שיקמה עד תחנת שובל
דרוםבני שמעון, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1058הקמת תחנת גז שובל להגפה
דרוםבני שמעון, חצריםתוכניתמשד/ 21חצרים - אדמות חקלאיות04/12/2003
דרוםבני שמעון, להבתוכניתמשד/ 28להב והסביבה
דרוםבני שמעון, שובלתוכניתמשד/ 30שובל - אדמות חקלאיות , והסביבה
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכניתמשד/ 31משמר הנגב והסביבה
דרוםבני שמעון, דבירהתוכניתמשד/ 32/ 1דביר - אדמות חקלאיות
דרוםבני שמעוןתוכניתמשד/ 33מסלול
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבה
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכניתע/ 106משמר הנגב07/02/1957
דרוםבני שמעון, חצריםתוכניתע/ 28חצרים29/11/1951
דרוםבני שמעון, שובלתוכניתעג/ 141שובל24/03/1955
דרוםבני שמעון, תדהרתוכניתעג/ 166מושב עובדים תדהר11/11/1954
דרוםבני שמעון, תאשורתוכניתעג/ 167תכנית מס' עג/16711/11/1954
דרוםבני שמעוןישות כלליתש/ 16/ 62שמורת טבע להב צפון מתוקף תוכנית ד/ 786
דרוםבני שמעון, תאשורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6081בקשה להקמת מתקן תקשורת בגובה 20 מ'+ מבנה יביל לציוד תקשורת
דרוםבני שמעון, בית קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6103בקשה לתיחום גובה מחסן ופתרון לאיוורור חצר אנגלית
דרוםבני שמעון, תדהרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6067התנגדות לנתיב מעבר צינור מקורות לטובת מי שפדן
דרוםבני שמעון, בית קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6021בקשה למתן טופס 4 לבית מגורים פרטי
דרוםבני שמעון, משמר הנגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6042התנגדות לתוספת חניה מקורה עם קירות וגג בנויים במקום סככה בלבד
דרוםבני שמעון, דבירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6091בקשה לבניית מחסן בקו 0 אחורי וצידי ובריכת שחייה
דרוםבני שמעוןתוכניתתמא/ 16/ אתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה-שינוי מס' א'-אסמ"ר דודאים02/01/1997
דרוםבני שמעוןתוכניתתמא/ 16/ א/ 1אתר הטמנת אשפה בדודאים23/08/2006
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, ערבה תיכונה, רהטתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 2תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת10/03/2010
דרוםאבו בסמה, בני שמעוןתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 3תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 3 דרך מס' 6 משוקת עד נבטים10/03/2010
דרוםבני שמעון, גלילית מחוז הדרום, להביםתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 4תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 4 דרך מס' 6 מנבטים עד צומת הנגב10/03/2010
דרוםבני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 1תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 1 - גבעות להב.09/08/1984
דרוםבני שמעון, שמעונים, לקיהתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז הדרום תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 23/ ב-אזור לפיתוח פרברי לקיה22/11/2011
דרוםבני שמעון, מיתרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 29תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 29 אזור תעסוקה ונופש - "צומת שוקת"31/07/2005
דרוםבני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 66תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה
דרוםבני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 69תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 69 - הרחבת לקיה
דרוםבני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 74תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'74 שינוי בהוראות התכנית (ס' 9.6)27/10/2011