תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ א/ 1רחוב שוהם רחובות08/07/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ א/ 3הגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ע"י סגירת מרפסת אחורית.10/05/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ גהגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ב-19.2 מ"ר עפ" הקיים בשטח.18/05/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 3קביעת אזור לאיחוד וחלוקה מחדש, שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לאזור מגורים.09/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ אשנוי שטחי שירות ביעודי הקרקע השונים בלבד.06/01/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ ד.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ ההגדלת זכויות בניה,תוספת קומות,הגדלת מס' יח"ד12/11/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ ויצירת מסגרת תכנונית ע"י שינוי יעוד הקרקע ממסחרי לאזור מגורים א' 14 יח"ד.12/08/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2103/ 4/ אתכנית להקמת בניני מגורים בקריית ההגנה מזרח רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2104/ בעדכון מקום ואורך זיקות הנאה למעבר בין חל'..הגדלת אורך סמון זיקת הנאה בחל'....22/04/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2105/ 2קביעת שבילים,איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,הקטנת קו בניין לדרך ארצית כביש מס 4028/11/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2106/ 4שינוי יעוד מגרש משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג', קביעת הוראות בניה.08/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2106/ 5קביעת הוראות בניה בגין גובה מבנים באזור מסחרי,מגורים ג',מגורים מיוחד,ציבור.13/03/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2106/ 7/ גרחובות מגרש מס' 2
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2108/ אקרית משה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 211/ 2בנית בית מגורים משותף של 4 קומות מעל ומת עמודים מפולשת המכיל 9 דירות.08/09/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 211/ 3בנית בית דירות משותף של 4 קומות,4 דירות בכל קומה מעל קומת עמודים26/06/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2110אזור התעשיה רחובות.05/01/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2110/ 1חלוקת חלקה 1,יעוד שטח:לדרכים ולהרחבת דרכים,לש.צ.פ,למוסדות ציבור,למגרש מיוחד ב'30/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2110/ אשטח למחלף בצומת דרך ששת הימים דרך יבנה.19/12/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2110/ ב/ 3שינוי לשטח תעסוקה, מסחר ותחנת תדלוק.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2110/ ב/ 4רחובות תחנת תדלוק רח' גד פינשטיין (עברה מתכנית בסמכות ו. מקומית)
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2111התווית כביש עוקף מזרח רחובות.25/05/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2111/ אהתווית חיבור מכביש עוקף מזרח לרחובות,שינוי יעוד של קרקע חקלאית לדרך.15/02/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2112שינוי תוואי דרך קיימת.קביעת דרך חדשה.28/01/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2112/ אקביעת שטח לשצ"פ וביטול דרך חקלאית,קביעת דרך חדשה וביטול דרך קיימת14/07/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2114/ 4/ 3דרך גישה לבית חולים קפלן מכביש 411.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2115בניית מגורים לאוכלוסיה בוגרת.13/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2115/ 1מגורים לאוכלוסיה בוגרת06/04/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 212בנית בית משותף של 4 קומות, על קומת עמודים מפולשת עם דירת גג,המכיל 13 דירות.03/08/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2120/ אהחלפת מיקום ושינוי גודל שטח ציבורי פתוח,קביעת הוראות לבנין ציבורי.03/02/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 213/ 1שינוי ייעוד החלקה לאזור מגורים ג', הקמת בית מגורים בן 6 קומות וחנות בחזית.01/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 214חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים),התווית דרכים חדשות.ביטול דרכים קיימות08/06/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 215חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות,התווית דרכים חדשות.ביטול דרכים חדשות.21/06/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 22תוכנית מנדטורית מאושרת05/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 2התוויית דרכים חדשות,קביעת אזורי מגורים וחלוקתם למגרשים,הקצאת שטחים לצרכי ציבור05/03/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 2/ בשינוי רוחב רחוב פנימי מ-12 מ' ל-11 מ'.03/02/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 2/ גהגדלת תכסית קרקע והגדלת אחוזי בניה27/02/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 2/ דשיקום שכונות24/07/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 4/ ארח/ 223/ 4/ א
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א', ב', קביעת שטח לבניני ציבור19/07/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 6איחוד וחלוקה לפי סימן ז' לחוק.22/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 6/ אתיקון שטחי המגרשים והתווית הדרכים בהתאם לתשריט לצרכי רישום הערוך עי מודד מוסמן18/06/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 6/ באיחוד חלקות וחלוקם מחדש ע"י הזזת קו הגבול המשותף23/12/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 6/ דשינוי יעוד אזור מגורים ב' לאזור מסחרי.לוקת מגרש מס' 409 ל-2 מגרשים בהתאם ליעדה17/08/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 223/ 6/ ד/ 1רח' ההגנה, רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225רחובות בעלות פרטית + שלטון05/06/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 1ליעד את השטח המפורט לעיל: אזור מגורים א ואיזור מגורים ג מיוחד.22/06/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 1/ אקביעת קוי בנין, מספר קומות ואחוזי בניה מותרים,זכות מעבר במגרש לחלקה 634.31/01/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 1/ בשיקום שכונות12/11/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 2המרת השטח מאזור ציבורי פתוח לאזור לבנין ציבורי,להקמת גן-ילדים.14/06/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 3שינוי מיקום החניה,קביעת זכויות בניה.27/11/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 3/ איעוד מגרש לאזור מעורב מגורים ומסחר.13/02/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 225/ 3/ ההגדלת שטחי שרות במרתף.07/09/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 227חלוקה חדשה בין הבעלים, פתיחת דרך גישה פרטית הרשומה על שם הבעלים.26/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 1פיתוח המקום והרחבת שכונת פועלים גן-יוסף12/11/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 10הגדרת יעוד המגרש לבניין לבית אבות, הגדלת מס' יח'"ד.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 2חלוקת החלקה ל-2 חלקים,המרת שטח מאיזור ציבורי פתוח לאיזור לבניני ציבור.23/07/1970
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 3הרחבת והתוויית דרכים.קביעת חלוקה חדשה למגרשים.קביעת אזורים למגורים ומסחר04/08/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 4קביעת הוראות בניה,ביטול המגבלות לבנין מוסד27/11/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 5שינוי קו בנין צדדי.08/03/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 7ביטול דרך ללא מוצא בסמוך למגרש ה' ע"י שינוי של מגרש יא' משטח ירוק לדרך.27/08/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 228/ 8יעוד המגרש למוסד - בית אבות. הגדלת יח"ד מ- 85 יח"ד ל- 130 יח"ד.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 23תוכנית מנדטורית שאושרה17/07/1947
מרכזרחובותתוכניתרח/ 231תוכנית מפורטת רח/ 231
מרכזרחובותתוכניתרח/ 233הרחבת הרחובות עזרא וההגנה01/10/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 234איחוד מגרשים, ביטול דרכים והעתקת מגרש ציבורי01/04/1954
מרכזרחובותתוכניתרח/ 234/ 2המרת שטח מאיזור מגורים לאיזור לבנין ציבורי.20/02/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 235תוכנית מנדטורית מאושרת26/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 237איחוד חלקות וחלוקתן מחדש.הרחבת דרך קיימת,הפקעת שטח לבינייני ציבור (גן ילדים).05/02/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 237/ 1קביעת חלוקה לחלקות, קביעת זכויות בניה.31/01/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 238בית עלמין הצבאי ברחובות - בעלות פרטית26/08/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 238/ 1קביעת אזורי מגורים, מסחר, שטחים לצרכי ציבור, מערכת דרכים ושטח לבית קברות.01/03/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 238/ 2הרחבת בית העלמין הצבאי.11/08/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 238/ 2/ אהרחבת בית עלמין צבאי.20/12/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 239חלוקת חלקות מחדש, הרחבת דרכים, הריסת מבנים.03/02/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 242שטח לבניני ציבור, דרכים חדשות, בנית 2 בתים משותפים13/01/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 248הריסת מבנה קיים,קביעת זכויות בניה בהתאם לאזור מגורים ג'.19/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 256בנית קליניקה בקומת קרקע עליונה (מוגבהת).19/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 257בנית מרפאה בשטח של 35 מ"ר בקומת עמודים מפולשת בהתאם לתכנית המצורפת.03/07/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 258/ 2תוכנית רח/ 258/ 2
מרכזרחובותתוכניתרח/ 259בניית מרפאה רח/ 259
מרכזרחובותתוכניתרח/ 26חלוקת השטח לאזורים - תכנון כולל08/02/1951
מרכזרחובותתוכניתרח/ 260/ 1חלוקת חלקה מס' 337 ל - 4 חלקות כולל חלקת בית אריזה משותף.10/10/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 261שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח המיועד למטרות ציבור, תרבות ונופש.25/12/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 261/ אשינוי יעוד קרקע חקלאית להרחבת דרך קיימת משולבת עם חנייה.24/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 262תוכנית מפורטת רח/ 262
מרכזרחובותתוכניתרח/ 263אחוד חלקות וחלוקתן מחדש
מרכזרחובותתוכניתרח/ 263/ 1איחוד החלקות וחלוקתן,פקעת דרך קיימת.הפקעת שטח לבניני צבור.12/07/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 264הרחבת דרך קיימת24/02/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 266הוספה25/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 267/ 1המרת שטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור,קביעת שבילים להולכי רגל.29/11/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 269הריסת מבנים ישנים הקיימים על החלקה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 271הריסת מבנים קיימים. קביעת זכויות בניה.29/04/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 272המרת שטח באיזור מגורים ב' לאזור של בנינים ציבוריים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 275איחוד החלקות,תוספת מחסנים בקומת המרתף לשימוש דיירי הבית בלבד.22/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 28תוכנית מנדטורית שאושרה07/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 284הריסת מבנה קיים המכיל בתוכו מאפיה עם תנור וחנות למכירה ירקות ופירות.29/06/1976