תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 9הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א'15/04/1990
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14חולדה10/11/1966
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 1חולדה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 11גן לאומי חולדה
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 13הקמת 138 יח"ד מעבר ל-120 היח"ד הקיימות,09/03/2004
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 14חוות אירועים19/09/2002
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 15תחנת שאיבה23/01/2008
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 22הרחבת תוואי דרך מס' 411 דרומה, באזור מפגש דרך מס' 411 עם מסילת לוד נען ירושלים
מרכזגזרתוכניתגז/ 14/ 24יער חולדה
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 25דרך גישה למתקן מקורות.
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 4חולדה27/04/1978
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 6חולדה והסביבה08/01/1987
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 7התאמת התכנון בא.ת. ומבני המשק, למצב בפועל27/08/1989
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 142כפר בילו17/11/1977
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 142/ 1קו נפט. גלילות - לוד - בילו16/01/1989
מרכזגזרתוכניתגז/ 149תחנת טרנספורמטור02/06/1985
מרכזגזרתוכניתגז/ 156יער שרת - "מרכז שרותים ונופש".15/03/2005
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157כרמי יוסף16/10/1980
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 1כרמי יוסף21/07/1983
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 11כרמי יוסף16/01/1994
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 12/ אתוכנית גז/ 157/ 12/ א
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 15.הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול ההפקדה שהתפרסמה בי.פ. 4295 מיום 6.4.9512/11/1995
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 16חלוקת מגרש26/01/1999
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 19/ אתחנת תדלוק.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 3שינוי דרכים... ביטול "שטח המוסד" וצירופו לשטח "מרכז אזרחי".. לתקן את גבולות..
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 5כרמי יוסף14/09/1990
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 8.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 158יעוד שטחים לדרך וסלילת כביש..יעוד השטח..להקמת גשרים..סגירה וביטול דרכים..
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 158/ 1כרמי יוסף17/06/1986
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 1מצליח17/06/1976
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 10איחוד וחלוקה בהסכמה,קביעת דרכים חדשות10/12/2001
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 14הקמת שכונת מגורים חדשה בצמוד למצליח.03/10/2002
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 15מצליח- מתחם דרומי29/05/2003
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 17הגדלת שטח הבניה הכולל ליח"ד, הקטנת קו בנין קדמי, חלוקת המבנה הקיים ל-2 יח"ד.
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3מושב מצליח11/08/1985
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 3/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 4שינוי יעוד : מלאכה, משרדים, מסחרי, מזנון, מחסנים.14/10/1993
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ במצליח16/06/1983
מרכזגזרתוכניתגז/ 165/ 4.07/02/1991
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 166תכנית מס' 166. תכנית מספר- 16601/04/1954
מרכזגזרתוכניתגז/ 17גזר21/10/1976
מרכזגזרתוכניתגז/ 17/ 1גזר15/07/1982
מרכזגזרתוכניתגז/ 17/ 8שינוי ייעוד לא. תעשיה16/07/2012
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 170תכנית מס' 170. תכנית מספר- 17001/04/1954
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 1אזור תעשיה - גזר
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 2קטע כביש בין 40 לכביש 44
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 3כביש 423 בקטע בין כביש 44 לכביש 424.
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 4כביש גישה ועוקף שעלבים.
מרכזגזרתוכניתגז/ 170/ 5עוקף כרמי יוסף וחיבור ל423-.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 170/ 6עוקף בית חשמונאי.
מרכזגזרתוכניתגז/ 189כפר אלקובב- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל12/09/1946
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19ישרש01/08/1968
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 12תחנת תדלוק
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 13ישרש14/11/1996
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 14ישרש29/09/2005
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 20הגדלת שטח הבניה המותרים בקומה אחת+45 מ"ר מבני עזר. הגדלת ה-0.00 של הבניין.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 22פיצול נחלה ישרש.31/07/2008
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 4ישרש07/10/1976
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 5שינוי פרצילציה למגרשים...המרת שטח בינוי ציבור... שינוי התווית דרכים...
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6מושב ישרש06/10/1983
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 6/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 7הקטנת קו בנין לדרך ראשית בילו רמלה בכניסה למושב ישרש.10/06/1993
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 8מושב ישרש26/12/1991
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 9/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ בישרש16/06/1983
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20נצר סירני- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 2נצר סירני12/12/1982
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 2/ אפרוט הוראות בניה למגורים ב- גז/ 20/ 2 וקביעת הוראות בדבר תכנית בינוי ופתוח.24/02/2005
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 3נצר סירני10/06/1982
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 7בית עלמין, מרכז תחבורה וחניה, שטח ציבורי פתוח.14/12/1999
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 20/ 8נצר סרני28/03/1996
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 202/ גסתריה05/08/1997
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 202/ ד.
מרכזגזרתוכניתגז/ 209שירותי דרך אבן זיו, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 11הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים עד לגודל 3 דונם.
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 2תוכנית מס' גז/2/2107/10/1982
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 2/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 3כפר בן-נון29/10/1989
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 5הרחבת שטח מגורים08/12/1998
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 9הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים למגרש 22 בצהוב לגודל 3 דונם.
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1משמר איילון27/01/1983
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 11/ אשינוי יעוד קרקע16/11/2000
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 18יער משמר איילון.28/04/2010
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 2שינוי תכנית מתאר מקומית מס' גז/2/2208/09/1988
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 22שינוי יעוד חלק מש.ב.צ. למגרש למגורים א.
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 3משמר- איילון22/09/1988
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 6תכנית מס' גז/6/22
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 7משמר אילון13/07/1995
מרכזגזרתוכניתגז/ 23פארק אגם האיילון.
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25גני יונה (גני יוחנן)23/08/1962
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 1גני יוחנן20/05/1982
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 10אחוד וחלוקה19/05/1999
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 5גני יוחנן18/08/1994
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 5/ אגני יוחנן29/12/1996
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ בגני יוחנן16/06/1983