תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 8השלמת תקנון לגבי חממות גבתון16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה,למחסנים ומבני צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה.10/02/1966
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 1א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם25/06/1964
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 2שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לשטח מגורים.18/09/1969
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה19/02/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 4שינוי ייעוד מחקלאי, בית הבראה, בנייני ציבור לתעשיה ביתית01/02/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 5שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח.27/06/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני משק לאזור מגורים. שינוי רצועת ירק בהתאם להנל.23/07/1970
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 8שינוי מאזור בניני משק לדרך,בטול קטע מדרך קיימת והפיכתה לאזור מגורים.13/03/1975
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 80/ 9השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 85שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מלאכה ואיחסון12/12/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 86אחוד החלקות הנל וחלוקתן לחלקותחקלאיות חדשות בהתאם לתשריט.25/07/1963
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 87/ אקביעת:1- אזורים לשטחים חקלאיים.2- דרכים חדשות.3- בטול דרכים קיימות.27/08/1964
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 10שינוי קוי בנין25/02/2001
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 13/ 13בית אלעזרי תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 19החלפת שטחים בין מגרש לבין מגרש כדי לאפשר ניקוז מתאים לשטחים חקלאיים11/04/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 22איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים,הסדרת טעויות תכנון בתכנית בר/ 13/ 2.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 4תכנית מיתאר מס' בר/מק/4/1319/09/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות31/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות25/11/1997
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 11/ 1שינוי במרחק בין הבתים11/02/1999
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 14/ 14הקטנת קו בנין קדמי
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ מק/ 15/ 12מועצה אזורית ברנר - דרך מקומית.28/06/2012
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ מק/ 15/ 7/ 1תכנון מחדש של אזור המגורים בקיבוץ קבוצת שילר.15/03/2007
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות27/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 6שנוי קו בנין30/06/1999
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 7הקטנת קו בנין26/03/2001
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 2גבעת ברנר16/06/2002
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3תוכנית בר/ מק/ 232/ 3
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3/ 1הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 4שינוי קו בנין לדרך מס' 40 בחלקה 4 גוש 3799.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.22/02/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 2שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתיים22/03/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 3הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.15/03/2007
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 4שינוי בינוי בשכונת ההרחבה - קיבוץ גבעת ברנר.29/01/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.15/07/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 1תחנת תדלוק דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 2תחנת תדלוק ושרותי רכב,גבעת ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 2גיבתון - הסדרה לצרכי רישום.13/01/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 3גיבתון משק בן ישראל04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 4גיבתון משק קינן04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 6גיבתון משק בן גל
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ מק/ 289חלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים10/02/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 289/ 1חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג', סימן לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965,
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 309/ 1בריכת שחיה - מושב בניה 373
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 10קידרון - שינוי קו בנין למגורים08/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 11שנוי קו בנין למגורים - קדרון10/11/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 13מושב קדרון - קביעת גובה מפלס למגורים03/06/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 14שנוי קו בנין אחורי למגורים27/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 18שינוי גבול בין אזור חקלאי בנחלה לחצר מגורים בנחלה.09/09/2008
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות22/05/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 7שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים א'.27/10/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות10/01/2002
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 571/ 8/ 1א.ת. ברנר16/02/1997
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
מרכזשורקות, ברנר, בניהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 435בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
מרכזשורקות, ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 446שמוש חורג ריהוט גן.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 448שמוש חורג אחסנת לוחות גבס ואבן.
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתזמ/ 60קדרון09/03/1980
מרכזזמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
מרכזזמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
מרכזגזר, זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, גדרה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 26כביש מספר 12- צומת בילו -גדרה20/11/1975
מרכזגזר, זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 99כביש מס' 411 קטע משמר דוד.13/03/2003
מרכזזמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 527תכנית אב מט"ש ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 554גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתמשמ/ 119/ ברגבעת ברנר07/03/1989
מרכזשורקות, ברנרתוכניתמשמ/ 124שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתמשמ/ 144/ 1בר17/04/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתמשמ/ 152(בר) בניה10/02/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 02/ 320/ 4דחיית תכנית להקמת תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 071/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 04/ 773/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 058/ 4דחיית בקשה להעברת זכויות בניה עבור בניית בית מגורים נוסף בנחלה
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 09/ 144/ 4התנגדות לתכנית בר/מק/ 51/ 11/ב
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9005/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית בר/ 266
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9006/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 246/ 4הקמת מחסן לוגיסטי
מרכזשורקות, ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 308/ 4בר/מק/4/232
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100046הקמת בית מגורים ו-2 חניות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100047הקמת בית מגורים.