תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהתוכניתטר/ 2045איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין והוראות בניה.02/02/1984
מרכזטירהתוכניתטר/ 2049קביעת שתי יחידות דיור של מגרש אחד,ביעת קווי ואחוזי בניה לפי קיים בקומת קרקע.23/09/1987
מרכזטירהתוכניתטר/ 2055קביעת קוי בנין בחזית מערבית וצפונית לפי קיים, קביעת אחוזי בניה בקומה א.27/10/1985
מרכזטירהתוכניתטר/ 2063/ אאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלות לפי פרק ג' סימןז' לחוק.20/01/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ 2063/ בתוכנית טר/ 2063/ ב19/01/2009
מרכזטירהתוכניתטר/ 2068קביעת קווי בניה לבנין קיים לפי קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2075ביטול דרכים והמרתם למגורים ג',התווית שבילים חדשים וחלוקת המגרשים לפי הבעלויות.03/05/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ 2075/ 1ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2075/ 2ביטול חלק משביל קיים והמרתו לשטח מגורים ג.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2083הכשרה, שיפוץ והרחבה של דרכים באיזור החקלאי בין תחום הבניה וגבול השיפוט של טירה28/04/1989
מרכזטירהתוכניתטר/ 2084/ אקביעת חזית מסחרית,קביעת קוי ואחוזי בניה בהתאם לקיים.20/12/1990
מרכזטירהתוכניתטר/ 2094טירה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2101המרת שטח מגורים ד' לחניה ציבורית.22/04/1990
מרכזטירהתוכניתטר/ 2102.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2105איחוד וחלוקה מחדש,ביטול שבילים ודרכים והמרתם לאזור מגורים ג'28/07/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 2107איחוד וחלוקה מחדש וקביעת חזית מסחרית וחניה ציבורית.21/03/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 2108תכנית מפורטת מס' טר/2108
מרכזטירהתוכניתטר/ 2110.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2111טירה27/08/1989
מרכזטירהתוכניתטר/ 2113.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2115תכנית מס' טר/2115
מרכזטירהתוכניתטר/ 2115/ 1שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2117התווית דרכים ושבילים חדשים וביטול חלק מקלדהסק וחלק מדרך ושביל .15/11/1990
מרכזטירהתוכניתטר/ 2122/ אכפר אל טירה14/05/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2124שנוי יעוד מגורים ד' מיוחד למגורים ג+ חזית מסחרית.16/05/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 2128/ אשינוי יעוד ממגורים ג' לשטח בנייני ציבור16/11/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ 2130ביעת חזית מסחרית, קביעת קווי ואחוזי בניה למבנים קיימים לפי הקיים.24/12/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2132.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2133קביעת חזית מסחרית וביטול חלק ממגורים ד' מיוחד והמרתה לחניה.13/02/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2134קביעת חזית מסחרית,ביטול חלק ממגורים ג' והמרתה לחניה.31/01/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 2135.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2136יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח מגורים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2137אל טירה26/11/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2138שינוי שטח לבניני ציבור לאיזור מגורים ד' מיוחד, קביעת חזית מסחרית.30/01/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2139קביעת חזית מסחרית, שינוי חלק ממגורים ג' לחניה.25/05/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2140טר/2140
מרכזטירהתוכניתטר/ 2143.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2146תכנית מס' טר/2146
מרכזטירהתוכניתטר/ 2152שינוי יעוד דרך וחלק מדרך למגורים ג' ולשביל.31/12/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2153שינוי יעוד שטח מחלקאי לגן שמחות פתוח.19/03/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2154קביעת קווי בניה ואחוזי בניה לבנין קיים בהתאם לקיים.09/01/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2156.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2159קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע, משרדים בקומה ב' ,מגורים בקומה ג'.06/06/1991
מרכזטירהתוכניתטר/ 2159/ 1קביעת מס' קומות בהתאם לקיים, קביעת בית קברות פרטי בהתאם לקיים.05/08/2010
מרכזטירהתוכניתטר/ 2160שינוי חלקים מדרכים לשטח מגורים ג',התווית שבילים חדשים וקביעת הוראות בניה.21/04/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 2162קוי בניה לפי קיים,אחוזי בניה לפי קיים,4 קומות משרדים,קביעת חניה ציבורית.14/09/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2164טירה, מגרש 1
מרכזטירהתוכניתטר/ 2168.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2169טר/2169
מרכזטירהתוכניתטר/ 2170.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2174שינוי שטח מגורים ג' לשטח צ.פ ולחניה ציבורית.19/03/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2177.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2178.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2180.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2181קביעת המבנים הקיימים בהתאם לקיים, הריסת המסומן להריסה.08/10/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2182אחוד מגרשים וחלוקתם מחדש ושינוי יעוד מבניה לדרך ומסחרי מיוחד.20/08/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ 2185שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור להקמת מרכזית טלפונים.13/09/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2186/ 1אשור מצב קיים,קביעת קוי בנין למבנים קיימים ללא שינוי בסך כל אחוזי הבניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2189.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2190.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2192.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2193קביעת חזית מסחרית,חניה ציבורית,קוי ואחוזי בניה,הוראות בניה.12/05/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 2194חזית מסחרית.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2195.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2197.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2199קביעת שתי יחידות דיור בקומה03/09/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 2200שנוי יעוד ממגורים ג' לשטח בניני ציבור,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה בהתאם לקיים.14/09/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2203/ 1תוכנית טר/ 2203/ 1
מרכזטירהתוכניתטר/ 2205.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2207.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2209.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2210.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2213קביעת חזית מסחרית, קביעת חניה ציבורית בצד הצפוני של המגרש.14/09/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2214.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2215טירה מגרש 8
מרכזטירהתוכניתטר/ 2216.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2217קביעת חזית מסחרית,קביעת שתי חניות ציבוריות והריסת המסומן להריסה.20/08/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ 2218קביעת חזית מסחרית והריסת המסומן להריסה הוא תנאי מתנאי היתר בניה.20/09/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ 2219אחוד שני מגרשים בהסכמת הבעלים,שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך ציבורית.25/05/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ 2220שינוי יעוד קרקע משטח לבניני ציבור למגורים ג', שטח ציבורי פתוח ושביל.21/06/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ 2220/ 1ביטול חלק משטח ציבורי והמרתו לדרך משולבת.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2221חזית מסחרית.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2222קביעת קוי בנין בהתאם לקיים,קביעת אחוזי בניה %50 במקום %35.03/06/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2223שינוי ייעוד קרקע משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור - מעון יום לקשיש.01/04/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2225. .
מרכזטירהתוכניתטר/ 2226קביעת חזית מסחרית, קביעת חניה ציבורית וקביעת הבנינים הקיימים בהתאם לקיים.01/07/1993
מרכזטירהתוכניתטר/ 2228איחוד וחלוקה למגרשים לפי בעלויות,קבעת חזית מסחרית וקביעת הוראות בניה.16/09/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 2232.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2233.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2235שינוי יעוד מאזור מגורים ד' מיוחד לשטח לבניני ציבור.09/06/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ 2238.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2239שינוי יעוד, קביעת הוראות בניה13/02/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 2240שיוני יעוד מדרך לשטח לבניני ציבור, קביעת הוראות בניה.14/07/1994
מרכזטירהתוכניתטר/ 2241טירה מגרש 1925/05/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2242.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2243.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2246טירה שילטון01/06/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2247שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור תעשיה חקלאית להקמת מפעל לחמוצים ושימורים.06/04/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2249טר/2249
מרכזטירהתוכניתטר/ 2254.