תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהתוכניתטר/ 2255טירה מגרש 2
מרכזטירהתוכניתטר/ 2257.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2258קביעת הבנינים הקיימים בהתאם לקיים,קביעת קווי ואחוזי בניה לפי הקיים.25/05/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2260שינוי יעוד חלקה 43 בגוש 7763 משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב' .28/11/1996
מרכזטירהתוכניתטר/ 2261אזור נופש ובידור.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2264טירה מגרש 4 פרטית01/06/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 2264/ 1ביטול דרך קיימת, המרת דרך קיימת לחניה צבורית,הוספת דרך, קביעת חזית מסחרית.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2267שינוי יעודים05/07/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ 2272.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2279טירה, בעלות פרטית ושלטון.08/05/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ 2281קביעת גן אירועים פתוח וסגור.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2285קביעת קווי ואחוזי בניה לבנינים קיימים בהתאם לקיים.14/07/1996
מרכזטירהתוכניתטר/ 2295.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2296.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2307.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2308שינוי יעוד קרקע מאיזור תעשיה חקלאית להקמת מפעל לחמוצים ושימורים.21/02/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ 2309.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2317שילוב משרדים, תעשיה עתירת מדע, מסחר, אולם שמחות, אולמות תצוגה, ותחנת דלק במגר
מרכזטירהתוכניתטר/ 2329/ אשינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת תדלוק.12/07/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ 2330שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שב"צ ושביל28/04/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ 2332קביעת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק לאורך כביש מס' 55412/03/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ 2335תחנת תדלוק ניצבת לכביש מס' 554, ובמקביל לכביש מס' 6.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2337.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2345.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2347/ 1הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין, קביעת הוראות בניה בהתאם לקיים.09/02/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ 2348הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'.04/09/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ 2357המרת שטח ציבורי למגורים ג',המרת שביל למגורים ג' וקביעת הוראות בניה.09/04/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ 2360/ 1ביטול ח' מדרך משולבת והמרתה למגורים ג',ביטול חלק מדרך משולבת והמרתה לשביל ירוק09/04/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ 2364.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2372תוכנית טר/ 2372
מרכזטירהתוכניתטר/ 2374.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2375ביטול חניה צבורית ברוחב של 5 מ' והמרתה לשפ"פ יגונן (עצי נוי ודשא).09/04/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ 2379קביעת חזית מסחרית במגרש 14/2. קביעת קווי בניין למבנה קיים בהתאם לקיים.23/05/2004
מרכזטירהתוכניתטר/ 2381.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2383ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2384תוכנית טר/ 2384
מרכזטירהתוכניתטר/ 2388תחנת תדלוק.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2390.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2391תוכנית טר/ 2391
מרכזטירהתוכניתטר/ 2391/ 1ביטול חלק ממגורים ג' לדרך, מדרך ל-מגורים ג' מש.צ.פ. למגורים ג'.28/11/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2394תוכנית טר/ 2394
מרכזטירהתוכניתטר/ 2398שינוי ייעוד לדרכים, שצ"פ ומגורים ג'03/05/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ 2398/ 1תוכנית טר/ 2398/ 1
מרכזטירהתוכניתטר/ 2398/ 2ביטול שביל והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2402ביטול שטח והמרתו לאזור מגורים17/01/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ 2409/ אתוכנית טר/ 2409/ א
מרכזטירהתוכניתטר/ 2409/ בביטול דרכים קיימות ותוספת דרכים חדשות, ביטול חלק משטח ציבורי לדרך.22/12/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ 2420העברת יעדים מש.צ.פ למגורים ג', מש.צ.פ. לחניה, ממגורים ג' לחניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2422/ 1ביטול חלק: מש.פ.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, מש.פ.צ לדרך.23/06/2008
מרכזטירהתוכניתטר/ 2425.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2433שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 300301/12/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ 2459ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2460.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2471ביטול ש.ב.צ והמרתו למגורים ג', ביטול חלק מקולדיסק והמרתו למגורים ג'.08/01/2004
מרכזטירהתוכניתטר/ 2476תוכנית טר/ 2476
מרכזטירהתוכניתטר/ 2478ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.16/04/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ 2479תוכנית טר/ 2479
מרכזטירהתוכניתטר/ 2480/ 1שינוי מחקלאי למגורים ג' לש.צ.פ.קביעת: דרכים, מגרשי בניה, הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2486ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו:למגורים ג' ול-ש.ב.צ ודרך.ביטול חלק מדרך והמרתו למגו ג'
מרכזטירהתוכניתטר/ 2488בטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג',בטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2492תוכנית טר/ 2492
מרכזטירהתוכניתטר/ 2493תוכנית טר/ 2493
מרכזטירהתוכניתטר/ 2494ביטול שביל והמרתו לשטח מגורים ג', בטול שטח מגורים ג' והמרתו לשביל.27/11/2007
מרכזטירהתוכניתטר/ 2495קביעת קו בנין לדרך 1.8 מ' במקום 5 מ'. הריסת המסומן להריסה.31/07/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ 2496ביטול חניה ציבורית והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך משולבת.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2499תוכנית טר/ 2499
מרכזטירהתוכניתטר/ 2500תוכנית טר/ 2500
מרכזטירהתוכניתטר/ 2506קביעת קוי בניה והוראות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2512תוכנית טר/ 2512
מרכזטירהתוכניתטר/ 2516ביטול חלק מ: דרך למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ.,מש.ב.צ. למגורים ג',מקל-דסק לג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2518תוכנית טר/ 2518
מרכזטירהתוכניתטר/ 2519תוכנית טר/ 2519
מרכזטירהתוכניתטר/ 2520המרת חלק מדרך קיימת לשטח מגורים ג' והריסת המסומן להריסה.30/05/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ 2522קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קימים בהתאם למצב הקיים, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2527שינוי יעוד מש.צ.פ.: למגורים ג', לדרך משולבת, לשביל. קביעת הוראות בניה.13/09/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2528תוכנית טר/ 2528
מרכזטירהתוכניתטר/ 2530תוכנית טר/ 2530
מרכזטירהתוכניתטר/ 2531תוכנית טר/ 2531
מרכזטירהתוכניתטר/ 2531/ 1ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2532קביעת רוחב דרך 12 מ' במקום 11 מ' ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2533ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג' ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.08/02/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2541ביטול חלק מ.ש.צ.פ.והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.05/08/2010
מרכזטירהתוכניתטר/ 2545תוכנית טר/ 2545
מרכזטירהתוכניתטר/ 2546ביטול זכות מעבר, אחוד וחלוקה מחדש, בניניים קיימים ואחוזי הבניה בהתאם לקיים.13/09/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2547המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', משביל לשטח מגורים ג', מש.צ.פ. לשביל הריסת המסומן
מרכזטירהתוכניתטר/ 2552הגדלת אחוזי בניה, קוי בנין לפי הקיים, קביעת הוראות בניה.05/02/2006
מרכזטירהתוכניתטר/ 2553הגדלת אחוזי בניה, קוי בנין לפי הקיים,
מרכזטירהתוכניתטר/ 2558בטול חלק משטח בניני ציבור והמרתו לשביל.10/06/2004
מרכזטירהתוכניתטר/ 2559שינוי מרחבת דרך למגורים ג', מש.צ.פ. למגורים ג', הרחבת דרך.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2560ממגורים לחזית מסחרית, הקטנת קו בניה קדמי, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2561קביעת חזית מסחרית, קוי בניה ואחוזי בניה בהתאם לקיים,שינוי מש.צ.פ. למגורים ג.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2562ביטול דרך והמרת לאזור מגורים ג', התווית שבילים חדשים, אחוד וחלוקה מחדש.17/01/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2564קביעת: אחוזי בניה ,קוי בניה,קוי בנין לבנין קיים לפי קיים, הגדלת אחוזי בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2567/ 1שינוי מחקלאי למסחר ושוק מקורה, הקטנת קו בנין, פתיחת דרכים,קביעת שטח חניה וש.פת
מרכזטירהתוכניתטר/ 2576/ 1שינוי מחקלאי למגורים ג', משטח חקלאי לדרך, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2579/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה למתחם מגורים בטירה ואשור המצב הקיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2581ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2582ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2583ביטול חלק מש.ב.צ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2584ביטול חלק מ: ממגורים ג' לדרך, מדרך למגורים ג'. קביעת הוראות הניה.