תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהתוכניתטר/ 2585ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2586ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2587הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.05/03/2009
מרכזטירהתוכניתטר/ 2588ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2589ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'. קביעת הוראות בניה.07/07/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2590ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2591ביטול חלק: מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' והמרתו לשביל.קביעת הוראות בניה15/03/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2592ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2593ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2594ביטול ש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.09/12/2008
מרכזטירהתוכניתטר/ 2595ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות03/06/2009
מרכזטירהתוכניתטר/ 2596ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', שינוי יעוד מש.ב.צ ל-ש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2597ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2598ביטול חלק: ממגורים ג' לש.צ.פ., מש.צ.פ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2599ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2600שינוי יעוד חלק מדרך ומשטח בנייני ציבור למגורים ג' וקביעת הוראות וזכויות בניה.26/06/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ 2601ביטול חלק: מדרך למגורים ג', מש.ב.צ למגורים ג'. קביעת הוראות בניה08/02/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2602בטול חלק מ: שטח הציבורי למגורים ג', ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2604ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2605ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
מרכזטירהתוכניתטר/ 2606ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2607ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2608ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, קביעת הוראות בניה.17/08/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2613ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2617ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' לדרך, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2618ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2619ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק
מרכזטירהתוכניתטר/ 2622ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2624ביטול חלק מ:ממגורים ג והמרתו לשביל ירוק,משביל ירוק והמרתו למגורים ג'.קביעת הור
מרכזטירהתוכניתטר/ 2625ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2625/ 1ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2626ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2628ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.03/05/2005
מרכזטירהתוכניתטר/ 2629המרת חלק מדרך לשטח מגורים ג', קביעת קו בניה אחורי, קביעת המבנים הקיימים והריסת
מרכזטירהתוכניתטר/ 2629/ 1שינוי בתשריט ובזכויות תכנית טר/ במ/ 3004
מרכזטירהתוכניתטר/ 2630/ 2שינוי משביל ש.צ.פ דרך קיימת ודרך משולבת והמרתם למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2631שינוי יעוד קרקע מתקני טהור ושטח צבורי ל: למגורים, לדרך מוצעת, לדרך משלבת, לש.צ
מרכזטירהתוכניתטר/ 2642הקטנת כביש דרומי וחלק למגורים ג',פתיחת שביל בצד צפוני,ביטול כביש והמרתו למג' ג
מרכזטירהתוכניתטר/ 2646ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2647ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2648ביטול חלק: מש.ב.צ למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ, מקילדסק לשביל ירוק,קביעת הוראו
מרכזטירהתוכניתטר/ 2649ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2650ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא
מרכזטירהתוכניתטר/ 2651ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2652ביטול חלק: מש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ. לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק, קביעת הוראו
מרכזטירהתוכניתטר/ 2653ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2654ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2655ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2656ביטול חלק מ: קילדסק למגורים ג', ממגורים ב' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2657ביטול חלק: מדרך למגורים ג', משביל למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2663שינוי מחקלאי למגורים ג', לדרכים ולחניה, קביעת: דרך, מגרשי בניה, הוראות בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2664קביעת חמש יחידות דיור בשלוש קומות על המגרש, הגדלת אחוזי בניה, קביעת קוי בנין.10/05/2006
מרכזטירהתוכניתטר/ 2675הקטנת כביש, הקטנת קוו בנין, קביעת קו בנין אחורי.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2680שינוי מש.צ.פ למגורים ג', קביעת קוי בניה והוראות בניה.10/03/2008
מרכזטירהתוכניתטר/ 2680/ 1שינוי יעוד קרקע
מרכזטירהתוכניתטר/ 2685קבית קוי בניה ואחוזי בניה לפי הקיים, קביעת חזית מסחרית, קביעת הוראות הניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2689/ 2תוספת שלוש קומות לבית קיים + מרתף
מרכזטירהתוכניתטר/ 2689/ 3תוספת שלוש קומות לבית קיים + מרתף
מרכזטירהתוכניתטר/ 2693קביעת קו בניין לבנינים קיימים לפי הקיים, קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש אחד.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2696/ 1מבנה מגורים במרכז טירה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2699שינוי מחקלאי ל:מגורים ג', שבילים ודרכים,ש.צ.פ.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2708המרת שטח ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית.14/06/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ 2709שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג',קביעת בנינים קיימים בהתאם לקיים,קביעת הוראות בניה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2711המרת שטח חקלאי: לשטח מגורים ג, לש.צ.פ., לשביל, קביעת מבנים קיימים בהתאם לקיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2711/ 1שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג, הרחבת דרך חקלאית, הפקעה משטח המגרש.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2711/ 1/ אשמוש קרקע חקלאי מיוחד בו תותר הקמת יח"ד לפי המצב הקיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2713שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2715שינוי מחקלאי לאזור למגורים, לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי החוק.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2721ביטול חלק משטח לבנייני ציבור והמרתו למגורים ג'
מרכזטירהתוכניתטר/ 2721/ 1יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח למגורים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2722שינוי מקום ש.צ.פ בתוך החלקות הקטנת רוחב דרך, הצעת דרך משולבת08/07/2010
מרכזטירהתוכניתטר/ 2723ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת קווי בניין בהתאםלקיים,וקביעתהוראות בניה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2723/ 1ביטול חלק מדרך ציבורית והמרתו למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2727יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח מגורים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2731תחנת תדלוק ובנין מסחרי.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2744/ 1תכנית לאשור מצב קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2756הקטנת דרך מאושרת והמרת השטח למגורים ג.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2762יצירת מסגרת תכנונית לקביעת 2 מגרשים נפרדים ושני חניונים במגרש אחד.14/06/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ 2766תוכנית למסגד בטירה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2767/ 1שינוי אחוזי בניייה וקווי בנין ותוספת חזות מסחרית
מרכזטירהתוכניתטר/ 2771קביעת זכויות בניה למבנה מגורים.22/12/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ 2773תכנית מפורטת
מרכזטירהתוכניתטר/ 2774איחוד וחלוקה בהסכמה למתחפ מגורים בטירה לאישור המצב הקיים13/03/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ 2776מבנה מגורים דרום מרכז - טירה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2778מפורטת נקודתית13/03/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ 2779תכנית לאשור מצב קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2780מפורטת נקודתית
מרכזטירהתוכניתטר/ 2784תכנית מפורטת
מרכזטירהתוכניתטר/ 2788הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 584 יח"ד
מרכזטירהתוכניתטר/ 2790שינוי לתכנית מפורטת מס' טר/ במ/ 3003.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2797הכשרת מבנה מגורים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2798תכנית לאשור מצב קיים
מרכזטירהתוכניתטר/ 2800קביעת קווי בנין + הגדלת מס' יחידות דיור + הגדלת אחוזי בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2803מבנה מגורים בצפון מזרחי - טירה
מרכזטירהתוכניתטר/ 2805תיקון זכויות והוראות בניה למגרש מגורים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 2808שינוי בתשריט ובזכויות טר/ במ/ 3006
מרכזטירהתוכניתטר/ 3000תכנית מס' טר/3000
מרכזטירהתוכניתטר/ 3001תוכנית טר/ 3001
מרכזטירהתוכניתטר/ 3002טירה10/04/1995
מרכזטירהתוכניתטר/ 3004/ 1שינוי יעוד מדרך למגורים ג'03/05/2001