תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהתוכניתטר/ 3004/ 2המרת שטח ציבורי פתוח (ש.צ.פ) לדרך חדשה, המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה.08/01/2004
מרכזטירהתוכניתטר/ 3005/ 2מפורטת נקודתית
מרכזטירהתוכניתטר/ 3007לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.26/11/1992
מרכזטירהתוכניתטר/ 3008תוכנית טר/ 3008
מרכזטירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
מרכזטירהתוכניתטר/ 610חילוק השטח למגרשי מגורים לבניה ציבורית ולהתוות דרכים חדשות
מרכזטירהתוכניתטר/ 610/ 1לחלק את השטח למגרשי מגוריםלהרחבת דרכים להקצות ש.צ.
מרכזטירהתוכניתטר/ 610/ 2טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 633לאחד חלקות ולחלק השטח לחלקות חלקלאיות ופתיחת דרך01/12/1960
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 1עריכת תוכנית בניין עיר מבוססת על סקר מפורט של הכפר וסביבתו לפיתוחו המסודר.
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 4/ אתכנית שהוחלט לאשר לפני 1973 כולל
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 5שינוי יעוד לאזור מגורים ד' מיוחד.
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 5/ אשינוי יעוד לאזור מגורים ד' מיוחד עם קביעת תקנות לבניה באזור זה25/03/1971
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 6שינוי מקום שטח ציבור
מרכזטירהתוכניתטר/ 643/ 7פתיחת דרך23/07/1970
מרכזטירהתוכניתטר/ 674חלוקת השטח והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 674/ 2להתוות דרכים חדשות ולהחליף למגרשים לבניה ומגרש ציבורי פתוח30/04/1970
מרכזטירהתוכניתטר/ 679לחלק את המגרש למגרשי מגורים,מגרשים לבנינים ציבוריים,להתוות דרכים חרשות.
מרכזטירהתוכניתטר/ 679/ 1שינוי מיקום דרך ופרצדליה של 4 חלקות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 679/ 2הקטנת קו בנין בדרך מספר 231/10/1968
מרכזטירהתוכניתטר/ 701שינוי תכנית מתאר טר/ 643/ 1
מרכזטירהתוכניתטר/ 725אזור מסחרי- תכנית מאושרת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 732/ 1חלקת השטח למגרשי בניה לבניני ציבור ולהתוות דרכים חדשות.
מרכזטירהתוכניתטר/ 740טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 741טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 741/ 1לחלק השטח למגרשי בניה לש.צ.פ., להרחיב דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות
מרכזטירהתוכניתטר/ 761טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 766טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 789טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 8/ 20קביעת קווי בניין11/03/1982
מרכזטירהתוכניתטר/ 833הרחבת דרך קיימת וחלוקה ל- 4 מגרשים.
מרכזטירהתוכניתטר/ 851טירה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזטירהתוכניתטר/ 852/ 1פתיחת דרכים,הרחבת דרכים קיימות ופתיחת שבילים,שטחים לצבור וחלוקת מגרשים
מרכזטירהתוכניתטר/ 858לחלק השטח למגרשי בניה. שטח ציבורי פתוח פתוח.
מרכזטירהתוכניתטר/ 861פתיחת דרכים והרחבה וביטול חלק מדרכים,הרחבת שטח מיועד לבית קברות ולבית ספר.
מרכזטירהתוכניתטר/ 889פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ופתיחת שבילים, קביעת שטחים לציבור .14/09/1972
מרכזטירהתוכניתטר/ 8912 מבנים נפרדים על חלקה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 892לחלק השטח למגרשי בניה, שטח ציבור פתוח הכל לפי תשריט.
מרכזטירהתוכניתטר/ 907תכנית שהוחלט לאשרה לפני שנת 1973 כולל
מרכזטירהתוכניתטר/ 920/ 1/ גשינוי בהוראות הבניה05/02/1981
מרכזטירהתוכניתטר/ 920/ 2שינוי יעד משטח חקלאי למגורים ג'.
מרכזטירהתוכניתטר/ 9682 מבנים על חלקה.
מרכזטירהתוכניתטר/ 972הקלה בשטח מגרש בקו בנין אחורי וצדדי.
מרכזטירהתוכניתטר/ במ/ 3003טירה.27/11/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ במ/ 3004טירה27/11/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ במ/ 3005טירה27/11/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ במ/ 3006טירה27/11/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ ממ/ 1187קביעת שטח פרטי פתוח11/12/1980
מרכזטירהתוכניתטר/ ממ/ 1227תכנית מס' טר/ממ/122727/11/1980
מרכזטירהתוכניתטר/ ממ/ 1299בטול קטע מדרך ופתיחת דרך חדשה באותו רוחב (11 מ')11/12/1980
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 2316.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 2325טירה30/09/1996
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 2326תכנית מס' מק/טר/232609/10/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5007קביעת הוראות בניה03/07/1997
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5008.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5011.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5012.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5014.31/10/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5018.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5020.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5026.08/12/1998
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5029.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5033.09/11/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5035ביטול שביל ומגורים ג' ושינוי יעודים07/09/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5036איחוד וחלוקה מחדש09/08/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5037.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5038קביעת קוי בניה09/12/1999
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5042.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5045.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5047תוכנית טר/ מק/ 504710/07/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5049תוכנית טר/ מק/ 5049
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5050המרת שביל למגורים ג',המרת מגורים ג' לשביל25/02/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5052קביעת קוי בניין09/08/2000
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5053תוכנית טר/ מק/ 505326/03/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5054תוכנית טר/ מק/ 5054
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5055;
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5056תוכנית טר/ מק/ 5056
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5057תוכנית טר/ מק/ 505708/10/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5059תוכנית טר/ מק/ 505921/06/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5063תוכנית טר/ מק/ 506323/05/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5064תוכנית טר/ מק/ 506414/10/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5065תוכנית טר/ מק/ 506514/10/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5066תוכנית טר/ מק/ 506606/09/2001
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5066/ 1שינוי במיקום יעודים ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ביטול חלק ממגורים לשצפ28/02/2007
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5068טירה24/02/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5071תוכנית טר/ מק/ 507114/10/2002
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5072איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5075תוכנית טר/ מק/ 5075
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5076תוכנית טר/ מק/ 5076
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5076/ 1תכנית מפורטת לקביעת קוי בניה.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5080טירה19/08/2004
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5081טירה25/12/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5083העברת יעדים, קביעת הוראות בניה, איחוד וחלוקה.15/03/2007
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5085שינוי במיקום יעודים במסגרת איחוד וחלוקה בהסכמה27/10/2003
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5086קביעת קו בנין
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5090התווית דרך חקלאית - טירה
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5091העברת יעדים משביל למגורים וממגורים לשביל
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5092המרת שטח ציבורי למגורים ג'.המרת שטח מגורים ג' לשטח ציבורי (שביל מוצע)12/07/2006
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5093שינוי יעוד מש.צ.פ לאזור מגורים19/11/2007
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5097ביטול חלק מרחבת דרך והמרתו למגורים, בטול חלק ממגורים והמרתו לדרך, אחוד וחלוקה