תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 1/ 4.
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 5חופית31/01/1963
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 6חופית31/01/1963
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 8חופית16/12/1965
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10הרחבת ישוב חקלאי12/04/1956
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 1שינוי מיקום של מגרשים19/07/1962
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 10שינוי יעוד מחקלאות למגורים24/06/1999
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 10/ 244/ 4תוספת מדרגות חרום
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 4איחוד וחלוקה26/01/1978
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 5אביחיל26/12/1991
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 7תכנון כולל11/03/1999
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 10/ 8081/ 4השבחה
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 9שינוי יעוד ממגורים בנחלה חקלאית08/12/1998
מרכזעמק חפר, חרב לאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 10/ 9001/ 4תת"ל 4/6-3
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 100לבטל דרכים רשומות (אשר אינן מעשיות)לפתוח דרך גישה למשבצות קיימות05/02/1970
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 1000תכנית אב למכמורת.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 101ביטול דרך והרחבת החלקות25/06/1970
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 101/ 1חלוקה מחדש ושינוי יעד24/05/1979
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 102ליצור קשר מיוחד שבו נוסף ליעוד המקורי תותר כרית חול וחמרה לתקופה עד 5 שנים15/08/1974
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 102/ 3/ אתוכנית עח/ 102/ 3/ א
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 103תוכנית מפורטת28/02/1952
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 107חבצלת השרון02/12/1971
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 107/ 1בריכת שחיה (הועבר מ-עח / ש / 80)27/01/1994
מרכזעמק חפר, חופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 11/ 144/ 4תוספת שירותים למבנה מחסן בהיתר
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 11/ 322/ 4התנגדות לתוספת מגורים
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 11/ 433/ 4הקמת עמוד תאורה ואנטנה
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110בורגתה א-ב31/12/1953
מרכזעמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 110/ 1חניאל25/12/1958
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 2חלוקה לאזורים18/04/1963
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 3בורגתה11/02/1965
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 4שינוי יעודים21/06/1998
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 7הרחבה - שלב ב'.01/04/2004
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 9/ 1מושב בורגתא,חלוקת חלקה משטח ביעוד 'מגורים בישוב כפרי' למגרש ביעוד 'מגורים'.28/04/2010
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 111בית חרות - בריכות ביוב11/07/1974
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 113חלוקה למגרשים למשקים חקלאיים-התאמה למצב קיים17/05/1973
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 114חלוקת חלקה חקלאית-הקצאת שטח לבאר20/12/1973
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 117העברת דרך-התאמה למצב הקיים24/11/1974
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 118חלוקה מחדש,התוית דרך חדשה08/05/1980
מרכזעמק חפר, בארותיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 080/ 4התנגדות להקמת בית אריזה
מרכזעמק חפר, בית ינאיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 173/ 4הריסת בית קיים ובניה מחדש
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 182/ 4אי מתן החלטה למתן היתר בנייה
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 183/ 4אי מתן החלטה להיתר בניה
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 207/ 4תוספת לבית מגורים
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 220/ 4תוספת לבית מגורים
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 122בטול תכנית מפורטת עח / 1 / 4 (אותו חלק של התכנית המפורטת הנ"ל שטרם בוטל,16/08/1979
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 122/ 1בטול קטע דרך ושינוי הייעוד לשטח ציבורי פתוח.25/04/1991
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 123.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 125להתוות דרך שתקשר את הישוב "בחן" עם הישובים הסמוכים09/07/1992
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128ליעד את השטחים לדרך וסלילת כביש31/03/1986
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128/ 1/ אכביש גישה למחלף חבצלת.
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 129ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים,גשרונים,תעלות גדרות,קירות תומכים26/06/1986
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 129/ 1דרכי גישה למחלף בית ינאי. .22/11/1992
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 10תוכנית עח/ 13/ 10
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 2גאולי תימן05/03/1964
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 3גאולי תימן26/12/1963
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 5שינוי יעוד קרקע האזור, הקצאת שטח ךמבני ציבוריים לתושבי השכון19/12/1968
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 7גאולי תימן01/05/1987
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 13/ 9הרחבת מושב גאולי תימן.31/07/2008
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 1קביעת הוראות בניה לחלקה קיימת בשטח של 384 מ"ר. (לפי קיים) במקום 500 מ"ר17/10/1991
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 19החלפת שטחים בתחום מגרש 499 בין אזור מגורים בנחלה לבין אזור חקלאי בנחלה.05/01/2004
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 2לשנות יעוד שטח החלקה הרשומה17/12/1992
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 23תחנת תדלוק ושירותי דרך ואזור מבני משק.26/11/2009
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 25הרחבה באזור הכ"ג - כפר ויתקין.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 3קביעת קוי בניין13/02/1992
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 4שינוי יעוד השטח החקלאי שבמגרש מגורים לבעלי מקצוע וחלוקת המגרש לשני מגרשים09/09/1993
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 5כפר ויתקין21/04/1994
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 61. פיצול נחלה חקלאית לנחלה חקלאית ושטח מגורים13/05/1999
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 8שנוי אזור מגורים בנחלה10/10/1996
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132.תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירות25/03/1982
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1בית חרות נופש ומסחר04/08/1994
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1/ 1מרכז קניות ונופש - אם הדרך.
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 1/ 2מרכז קניות ונופש - אם הדרך, בית חירות.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 132/ 2/ אשינוי בתוואי כביש עוקף כפר ויתקין.10/10/1996
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 3בית חרות - הרחבה ב'.27/11/2007
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 9מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 133/ 3הרחבת המושב.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 3שינוי יעוד של חלק ממגרש ביעוד משק עזר ליעודים16/03/1997
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 5תכנון כולל18/04/2000
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 8חבצלת השרון, משפחת פז, פיצול מגרש מגורים ממשק עזר10/04/2011
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 9חבצלת השרון, טל דוד ועליזה23/10/2012
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 1הכנת תכנית מתאר מפורטת למושב אביחיל16/12/2010
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 10שינוי מאזור חקלאי מיוחד מושב למשק עזר ולמגרש מגורים.חלוקה בהסכמה,קביעת זכויות09/08/2006
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 11פיצול משק עזר מחקלאי מיוחד למשק עזר.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 13שינוי יעוד מחקלאי למגורים חד-משפחתיים,לש.צ.פ לדרך,הרחבה תוספת 100 יח"ד ב-100 מ
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 13/ 1אביחיל - הרחבת מגורים
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 14שינוי מחקלאי מיוחד מושב, למשק עזר, למגרש מגורים, ולמגרש להרחבת דרך.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 3שינוי יעוד מאזור חקלאי למשקי עזר08/02/1999
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 5שינוי יעוד,חלוקת חלקה מס' 12 לשני מגרשים,ביעת תנאים למתן היתר בניה17/08/2005
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 6תכנון כולל16/11/2000
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 7שינוי יעוד מאזור חקלאי מיוחד למשק עזר ולמגרש מגורים03/02/2003
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 12איחוד וחלוקה של מגרשים למגורים ללא הסכמת בעלים, שינוי בגודל המגרשים לבניה
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 16תחנת תדלוק לצריכה עצמית - כפר ידידיה
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 17תקון לתכנית משמ/111(עח) כ. ידידיה,נחלה 55(חלקה 22)ומגרש 55א בגוש 8304 כ.ידידיה21/05/2012
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 137/ 3שינוי יעוד ו / או חלוקת חלקות מאזור נחלות לאזורי מגורים במושב12/02/1996
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 4תכנון מחודש09/04/1998
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 7מעבר למגורים בנחלה לא מפוצלת18/04/2000
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 137/ 8הרחבת כפר-ידידיה03/05/2001
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138קביעת תכנית מפורטת להדר עם.10/11/1996
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 1/ 1נקןדת חן - הדר עם.
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 2שינוי יעוד קרקע29/08/1999