תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 200/ 13.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 200/ 14.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 200/ 17לשנות יעוד של חלק מחלקה 14 בגוש 8216 משטח חקלאי לשטח המיועד לתחנת תדלוק של חבר12/06/1988
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 200/ 20שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי מיוחד מושב21/08/1988
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.12/11/2001
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 200/ 4הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש19/08/1982
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתעח/ 200/ 7הוראות בניה01/05/1987
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 200/ 8מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה03/03/1983
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, עין החורשתוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוצים27/02/2006
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 203דרך מקומית דרך גישה לאזור תעשיה עמק חפר מדרך מס' 5720.
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 206/ 1שטח פרטי פתוח (שפ"פ) ועל גבו חניון בסמוך לתחנת תדלוק "פז זך" בצומת רופין
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21התכנית מוצעת לשם הרחבת ישוב חקלאי קיים09/06/1955
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21/ 2הרחיב את איזור המגורים של בית ינאי,הקטנת מגרשים,התוות דרכים חדשות ולבטל דרכים13/08/1964
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21/ 6שינוי יעוד מגורים25/07/2000
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 23שינוי יעוד מגורים08/01/1953
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 1שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד.01/04/1982
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 3שינוי יעוד מנחלה מפוצלת לנחלה בלתי מפוצלת שני מגרשי מגורים במושב30/07/1998
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 5הרחבה שלב "ב" - מושב אחיטוב.10/12/2001
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 6חלוקת מגרש מגורים לשני מגרשי מגורים שינוי מיעוד למגורים לדרך גישה פרטית משותפת12/11/2001
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 7/ 2מושב אחיטוב-משק פהימפור-פיצול מגרש מגורים מנחלה מפוצלת
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ 23/ 9/ 1אחיטוב - החלפת יעודי קרקע בין מגרשי מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ אבארותיים26/02/1959
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ א/ 1מתקן הנדסי עבור זכות מעבר לקו ביוב מאסף ושטח ותחנת סניקה.02/03/1997
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ 25/ א/ 2שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לאיזור מגורים,שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע15/07/2002
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של המשק04/11/1971
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 1כנון מחדש והתאמה למצב קיים,תכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתאר12/06/1988
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10הרחבה ב' למושב חרב לאת.
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10/ 1הרחבה ב' למושב חרב לאת"04/09/2007
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 3לוקת השלמות קרקע ליחידות משקיות קיימות28/01/1965
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 4רפרצלציה ושנוי יעוד06/01/1966
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 5רפרצלציה ושנוי יעוד השטח19/12/1968
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 8חלוקת נחלה ושינוי יעוד חלק מנחלה למגרש מגורים,קביעת מבנים להריסה28/02/1996
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 9שינוי בגבולות שטח המיועד למגורים12/06/2001
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ אהרחבת והשלמת שטח ישוב חקלאי קיים,ע"י בטול דרכים קיימות,והתווית או הרחבה06/11/1958
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3.30/11/1950
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 14תוכנית עח/ 3/ 14
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 3/ 3.10/10/1958
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3/ 8.06/07/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 3/ 9.20/02/1975
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ 3להקטין לפי דרישת מ.מ.י. את יחידת החלקה מ-1000 ל-750 מ"ר16/12/1965
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ 4לשנות בהתאם לדרישת מינהל מקרקעי ישראל,יעוד של חלקמאזור המיועד לבנינים צבוריים11/01/1968
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 30/ 5/ אתחנת דלק
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 30/ אשנוי התכנית המפורטת ע.ח.1 לפי הפרטים שבתשריט המצורף15/03/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 30/ א/ 1שנוי של מגרש מאיזור בתי מרגוע לאזור חקלאי למחצה,שנוי שטח פתוח לתחנת דלק12/11/1964
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ א/ 6איחוד וחלוקה מחדש,יצירת מגרשי מגורים,ביטול דרך ופתיחת דרך חדשה21/02/1974
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31.
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי16/06/1966
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 2שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח בית ספר ומבנה לילדים15/08/1968
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 4א.שנוי תכנית מתאר,חלוקה מחודשת של שטח התכנית,בטול ואיחוד חלקות קיימות07/04/1982
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.26/12/2007
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 311ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש, לקבוע הוראות בניה30/08/1987
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 32התוית והרחבת דרך לשכון עובדים (ע.ח. 30) ושנוי פרצלציה בישוב קיים15/03/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 33התוית דרכים חדשות.26/04/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 33/ 4חלוקת חלקה 46 ל - 2 מגרשי מגורים.20/01/1999
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 34התוית דרכים חדשות ושנוי פרצלציה להרחבת ישוב קיים22/03/1956
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 35שנוי חלקה מס.16 מחלקה חקלאית למחצה לחלקה לבניה צבורית (גן ילדים)17/04/1958
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 35/ 1שינוי חלקה מס 16 מחלקה חקלאית למחצה לחלקה לבניה ציבורית ( גן ילדים)04/06/1959
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 35/ 2שנוי יעוד שטח חקלאי למחצה לשם הגדלת השטח המיועד לבניה צבורית14/05/1964
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37לחלק את שטח התכנית לשם הרחבת השכון הקיים ע"י הישיבה החקלאית30/03/1956
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37/ 1.
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 37/ 2שנוי חלוקה קיימת,המרת שטח מיועד לבנינים צבוריים לשטח מגורים,חלוקה חדשה12/11/1964
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 37/ 4התאמת תוי כביש הגישה למציאות ושנוי יעוד השטחים16/06/1966
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 38הקמת בית ספר לדיג וספנות16/06/1966
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 38/ 1ביטול תוכנית עח/ 38 ביטול דרכים, קביעת אזורים והוראות בניה לבית ספר לספנות30/01/1986
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 39תוכנית מפורטת19/12/1968
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 39/ 1תוכנית מפורטת03/07/1988
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 40קביעת אזור לתחנת רכבת,קביעת אזור לתעשיה,קביעת אזור חקלאי21/05/1959
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 40/ 1הרחבת אזור תעשיה ,אחסנה ואריזה,שינוי תוואי הדרך06/02/1964
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 2ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש18/11/1986
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית,ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות31/12/1992
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 3/ אתוספת הוראות בנושא חשמל על מנת לאפשר הנחת תשתית כבלים תת-קרקעית.12/02/1996
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ 41/ 4שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים.13/08/1997
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43מכמורת א-ב12/10/1961
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורת07/07/1994
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 11הגדלת שטח מבנה הקיט מ-150 מ"ר המותרים לפי עח / 200 עד ל-208 מ"ר.22/04/1993
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 14הגדלת שטחי שרות לפי הקיים,שינוי מרווח בניה מותר בין מחסן לבית מגורים לפי הקיים
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 18מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 19מכמורת, כץ, שינוי יעוד מאזור נחלות וקייט לאזור מגורים.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 2חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר09/01/1969
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 3נוי הוראות הבניה והתאמתן לתקנות מס.1/13 ומתן אפשרות לבנית מבנים לקייט11/01/1973
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 5.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 8שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' עח/8/43
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 9מתן אפשרות לביצוע שיפוצים במבנה קיים לצרכי -תחזוקתו התקינית31/07/1988
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45הקמת ישוב עם משקי עזר, וקביעת אזור חקלאי מיוחד.12/04/1956
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 1פתיחת כביש גישה,התאמת התכנית למציאות09/01/1969
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 2הקטנת שטח נחלות והוספת נחלות01/08/1999
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתעח/ 45/ 3הרחבת המושב09/08/2001
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46הרחבת אזור מגורים17/11/1955
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 1המרת שטח צבורי פתוח-חלק מחלקה מתוכננת מס.214 לפי תכנית בנין ערים מפורטת מס.ע23/01/1964
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 2שנוי יעוד שטח:מאזור חקלאי לאזור מגורים26/08/1965
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 3שנוי חלוקה קיימת,הזזת גבולות של החלוקה לשם יצירת שטח מיועד לקידוח מים19/09/1971
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 46/ 4הגדלת שטח ושנוי יעוד11/07/1999
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 47חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור מגורים והתוית דרכים10/01/1957
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 48הקמת ישיבת בני-עקיבא ומוסד "יקיר",09/07/1964
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 48/ 1תוספת שטח למגורים והתאמת תו כביש הגישה למציאות29/07/1965
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 2הכנת תכנית בנין ערים מפורטת עם פרסום תכנית זו,תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכי18/06/1970
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 5ישיבת בני עקיבא כפר הרואה.25/03/1993
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 48/ 6העברת מגרש חניה