תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 131/ 1חלוקת השטח למגרשי בניה האזור מגורים ב'.10/11/1966
מרכזרחובותתוכניתרח/ 131/ 2חלוקה מחדש של החלקה,קביעת המגרש באזור מגורים א' מיוחד01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 132הקמת שכון לעובדי מכון ויצמן למדע, התוית דרכי גישה ושטחי חניה.28/02/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 133/ אפתיחת שביל בין רחוב ארלוזורוב ורחוב יהודה דור וקביעת קיל-דה-סק.11/04/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135רחובות21/12/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 1המרת שטח מאזור מגורים לאזור לבנין ציבורי.שטח מאזור לבנין ציבורי לאזור מגורים15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 10הפקעת שטח לפתיחת דרך חדשה וקביעת זכויות בניה.24/07/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 12אחוד חלקה,שינוי יעוד חלק מחלקה,קביעת אחוזי הבניה ,קביעת שביל גישה13/09/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 13איחוד וחלוקה מחדש,הקצאת שטח לבית משותף,יעוד שטח לצרכי ציבור13/02/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 15קביעת בינוי וזכויות בניה.19/08/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 16הקטנת רוחב שביל מ-4 מ' ל - 3 מ' קוי בנין ל-4 מ'.16/08/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19הפקעת שטחים לצורך יצירת דרך חדשה (רח' גלזר) יצירת מגרש לבנין ציבורי09/02/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19/ אניה של שני מבני מגורים,כל אחד בן 4 קומות,15/03/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 19/ בהארכת זמן ביצוע בינה של שני בנייני מגורים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 2איחוד החלקות וחלוקתן מחדש.הרחבת דרכים קיימות.התויית דרכים חדשות.25/09/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 2/ אקביעת זכויות בניה לחלקה 1164 מתוך שטח של 750 מ"ר.18/04/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 3שנוי יעוד מאזור מגורים ג' למגרש מיוחד.19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 4הפקעה לצורך מגרש צבורי פתוח.איחוד חלקות,קביעת אזור מגורים מיוחד19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 5חלוקה חדשה של מגרשים,ביטול דרך,הריסת מבנים המסומנים להריסה25/12/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 5/ אקביעת קוי בנין, מס' קומות, מס' יח"ד, %בניה כמפורט בפרק ו- טבלת שימושי אזורים.27/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 135/ 8/ אהמרת שטח מאזור מגורים ג' לאזור לבנין ציבורי עבור גן ילדים ובית כנסת19/06/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 136/ 1לשנות יעוד השטח מאיזור מגורים ב' לאיזור מגורים ג'.08/02/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 136/ 2לפתוח דרך חדשה, להרחיב דרכים קיימות.15/02/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 136/ 4יועד לבנית 4 קומות מעל קומת עמודים ושטח מסחרי11/10/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 136/ 4/ אביטול כביש,הרחבת רחוב,זכויות הבנייה במגרשים הנ"ל נשארות ללא שינוי03/07/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137להקים שכונת עולים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 1בנוי ופתוח מתוכננים של גוש קרקע בעיר מתוך מגמה ליצור יח'15/07/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 10קביעת הבתים לשפור תנאי מגורים.הגדלת הדירות הקימות ע"פ תכנית הבינוי24/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 2שינוי חלק מתכנית רח/1/137 ותכנון בינוי חדש בחלק זה30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 4לשנות הראות בניה ללקת מהתכנית רח/1/137 בהתאם לתכנית הנ"ל.19/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 5חלוקה מחדש של השטח, מגרשי ציבורי, תוספת מקומות חניה06/01/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 5/ אחלוקה מחדש של השטח,הגדלת שטחים לצרכי ציבור,תוספת גן ילדים ושינוי שטח החניות.25/02/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 5/ דשינוי הוראות בניה באזור המיועד לבניני ציבור, שינוי בקוי הבנין.28/01/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 7קביעת מגרשים לשיפור תנאי המגורים,הגדלת דירות קיימות על פי תכנית בינוי.02/02/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 8שינוי הוראות הבניה באזור המיועד שלטח לבניני צבור16/11/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 137/ 9קביעת הגדלת הבניין הקיים לשיפור תנאי מגורים12/06/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 138תכנית מס' רח/13825/06/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 138/ 2/ אהקמת חנות בקומת הקרקע (קומת עמודים א').28/09/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 138/ 3הריסת מבנה ישן, קביעת זכויות בניה למסחר ומשרדים,קביעת שטחים להרחבת דרכים31/07/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 138/ 3/ אשינוי זכויות בניה11/11/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 138/ 4.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 139הרחבת המשך רח' מנוחה ונחלה, והריסת בנינים המסומנים להריסה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 14תוכנית חלוקה מפורטת - מנדט26/01/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 14/ 2בעלות שלטון06/11/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 14/ 2/ אשינוי תקנון תכנית רח/2/1411/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 14/ 2/ בקביעת הוראה בדבר בניה, שינוי קו בנין28/04/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 143/ 1קביעת בינוי.אישור קומות מסחר ואולם מופיעים.06/01/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 143/ 1/ דביטול קטע דרך, הגדלת שטח דירת הגג14/02/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 145הרחבת דרך קיימת,ביטול דרך13/02/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 145/ 1התוויית דרך בין אזור התעשיה עתירת מדע לבין מכון ויצמן.09/03/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 146המרת החלקה 174 מאיזור מגורים ג' לאיזור מסחרי.12/11/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 147התואית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, וביטול דרכים קיימות וקביעת שבילים.12/11/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 147/ 2ביטול תב"ע מפורטת מס' רח/1/147.המרת יעוד שטח משטח בנין צבורי לשטח צבורי פתוח.16/01/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 148בטול דרכים קיימות, פתיחת דרכים חדשות, קביעת שטח צבורי פתוח
מרכזרחובותתוכניתרח/ 148/ 1ביטול דרכים קיימות,פתיחת דרכים חדשות,קביעת שצ"פ,קביעת תכנית בנוי.31/10/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 149חלוקת השטח לארבע חלקות, הרחבת דרך11/06/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 150תואי דרך חדשה.הריסת מבנים קיימים.11/03/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1500/ 2תוספת דירה לבנין קיים.21/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1500/ 2/ אקביעת מגרש להרחבת רחוב,שינוי יעוד מגרש לאזור מגורים מיוחד,קביעת זכויות והוראות24/06/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 151ליצור שטח להקמת בי"ח "ימאורה" לשימורים.18/09/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 151/ אלשנות את יעודן של החלקות מקרקע חקלאית לאיזור תעשיה.11/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 151/ ביפאורה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 152קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים06/04/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 152/ 2יטול דרך קיימת, התוית דרכים חדשות, קביעת שטח לחניה + חנית מסוקים27/07/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 152/ 6אמין רילטי בע"מ - תחנת תדלוק.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 153הרחבת דרך קיימת (רח' סעדיה גאון) עד רוחב של 10 מ'19/08/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 153/ 1תוכנית מפורטת רח/ 153/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 154קביעת חלק משטח ציבורי פתוח כשטח לבנין צבורי (בי"ס לחניכים).28/09/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 155/ 1תואי דרך חדשה והרחבת דרך קיימת,בטול דרך קיימת,המרת דרך קיימת לשביל להולכי רגל06/07/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 155/ 1/ אפתיחת דרך וסלילתה, הריסת מבנה קיים וקביעת שטח צבורי פתוח18/12/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 157לקבוע אזור מסחרי מיוחד, הרחבת דרכים אחוד חלקות.14/12/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158תואי רשת של דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות19/01/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 10איחוד החלקות 904903 ,902 , והסדרת זכויות הבניה בחלקות הנ"להפקעת שטח לצרכי גישה25/03/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 10/ גאחוד חלקות למגרש בניה אחד,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר במגורים,הוספת יח"23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 2קביעת איזור להקמת שכונת מגורים בהתאם לפרטים המסומנים בתשריט26/06/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 3תכנון כולל18/11/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 4התוית שביל להולכי רגל30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 5לתת עיתוב ארכיטקטונ מיוחד לקטע מרחוב ויצמן הכלול בשטח התכנית.05/07/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ אחלוקה נוספת של מגרש מס' 12 בתכנית מפורטת מס' רח/158
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ בתיקון קו בנין מערבי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ גביטול איחוד וחלוקה של חלקות וקביעת איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.23/09/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ ד/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 6המרת שטח מאזור פרטי פתוח לאזור בשטח ציבורי פתוח.16/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 158/ 7הקמת 2 מבנים על מגרש,קביעת אזור מגורים מיוחד,קביעת קוי בנין.30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 161המרת החלקה מס' 41 מאזור מגורים לאזור לבנין צבורי.איחוד החלקות הנ"ל.05/08/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 163תכנית דרך28/10/1965
מרכזרחובותתוכניתרח/ 163/ א.05/02/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 165/ 4/ אשנוי יעוד מחקלאי למיוחד (ספורט)11/08/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 165/ 4/ א/ 1שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מיוחד המיועד למטרות ספורט ושטח לחניה ציבורי31/01/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 165/ 4/ בשינוי יעוד קרקע חקלאית למטרות ספורט ולמגורים.24/05/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 165/ 4/ ב/ 3רחובות על הפארק
מרכזרחובותתוכניתרח/ 165/ 8תכנית מתאר מקומית מס' רח/8/165
מרכזרחובותתוכניתרח/ 166שינוי האיזור לאיזור תכנון מיוחד, וקביעת תכנית בנוי.13/04/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 166/ 1תכנית מס' רח/1/166 (בעלות פרטית+שילטון)28/12/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 167/ 1קביעת אזור מסחרי מיוחד,ביעת מגרש לבנין צבורי,הרחבת דרך קיימת26/07/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 169המרת שטח מאזור חקלאי וקביעת יעודו למטווח זעיר09/03/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 17תוכנית מנדטורית שאושרה - תכנון כולל28/03/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 17/ 2התווית דרך חדשה, הריסת מבנים בתואי הדרך.13/03/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 17/ 3המרת שאח ציבורי פתוח לשטח בנין ציבורי (גן ילדים)30/11/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 170הרחבת דרך ראשית (דרך מס' 16), קביעת אזור: מגורים ב', ג', מסחרי, תעשיה מיוחד.11/01/1968