תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 172קביעת רוחב רח' צ'רניחובסקי ע"י הרחבתו עד 20מ' והמשכתו,קביעת קוי בנין29/07/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 172/ 1הרחבת רח' צ'רניחובסקי והמשכתו. קביעת קוי בנין07/04/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 172/ 2/ אקביעת אזורי בניה,זכויות בניה15/02/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 172/ 2/ בביטול תכניות אחרות החלות בתחום התכנית.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 173המרת יעוד השטח משטח מגורים ג' לשטח בנייני ציבורהתרת בניה 5 קומות מעל קומת קרקע13/07/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 175אזור מחקר חקלאי לפקוטלטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 176רח/ 176 שיכון באדמת הכפר זרנוגה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 176/ 1ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש,קביעת איזורים30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 176/ 2שינוי החלוקה הקיימת וקביעת חלוקה חדשה21/04/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 176/ 5שינוי יעוד חלקה ג' משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור21/06/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 178/ 1איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש,קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ25/06/1970
מרכזרחובותתוכניתרח/ 178/ 2תוכנית מפורטת מס' רח/ 178/ 2 המבוססת על תוכנית רח/ 178/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 178/ 3המרת שטח החלקות הנ"ל מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.קביעת שטח לבנין ציבורי.30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 178/ 4/ אאיחוד וחלוקה מחדש של החלקות ל-21 מגרשים שונים לפי פרק ג' סימן ז'לחוק התכנון14/06/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 179המרת שטח של 400 ממ"ר מאיזור מגורים ב' איזור לבנין ציבורי.27/11/1969
מרכזרחובותתוכניתרח/ 18דרכים, אזור מגורים, תעשיה, מסחרי, תעשיתי ושצ"פים06/07/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 180תוכנית מפורטת מס' רח/ 180
מרכזרחובותתוכניתרח/ 180/ 1תוכנית מפורטת מס' רח/ 180/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 181תוכנית מפורטת ובינוי מס' רח/ 181
מרכזרחובותתוכניתרח/ 182המרת השטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.02/04/1970
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183דרכים חדשות,איחוד וחלוקת חלקות, קביעת אזור מגורים16/11/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 10גן הבנים כפר גבירול שינוי יעוד בחלק הצפוני של מגרש מס' 5 מאזור מגורים א' לש"צפ03/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 12.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 2שינוי ביעוד שטחים לגינה ציבורית לבית קשישים27/04/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 3הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים27/04/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5חלוקת השטח למגרשי בניה, שינוי יעוד, שינוי תוואי דרך, פריצת דרכים.31/01/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5/ 1שינוי יעוד, קביעת הוראות בנייה11/07/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 5/ אכפר גבירול - להסדיר קו בנין צדדי.31/12/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 6שינוי יעוד שטח לבניני ציבור מאזור גן ילדים לשטח למקווה ובית כנסת.25/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 8קביעת השטח לאזור לשיפור תנאי מגורים ,הרחבת דירות קיימות עפ"י תכנית הבינוי28/01/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 183/ 9שכונת גבירול:שיפור תנאי דיור ע"י הוספת שטחי בנייה ושיפוץ הבתים07/03/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 184קביעת אזור לחקלאות (כרמים,פרדסים) אחוד חלקות קיימות וחלקה חדשה.21/01/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 184/ 1חלוקה חדשה של חלקות:41 18 ,20 ,-2527 ,-4248 ,-5154 ,55 ,57 ,61 .05/10/1975
מרכזרחובותתוכניתרח/ 185תכנון קטע כביש רח' הלר ותרל"פ ע"י הרחבת דרכים קיימות.10/08/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 187המרת יעוד השטח משטח מגורים ג' לשטח בניני ציבור23/07/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 188להוות תכנית בנין עיר מפורטת לבית הספר הנ"ל לשטח20/05/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 188/ 1תוכנית רח/ 188/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189קביעת שטח לבנין ציבורי,קביעת שטח פרטי פתוח,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים03/08/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 1קביעת מגרש ציבורי פתוח,דרכים חדשות והרחבה של קיימות,תכנון אזור מגורים06/12/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 2/ אהריסת קיוסק הקיים בשטח ב"ס חט' ביניים והקמתו מחדש בפינה הצפון מזרחית.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 5אזור מגורים ב' מיוחד,אזור מגורים ג,קביעת שטחים צבוריים פתוחים,קביעת שטח להשלמה07/09/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 189/ 8איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, תוספת יח"ד, תוספת קומות במגרש מס' 102/04/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 19תוכנית מנדטורית - תכנון כולל28/03/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190תוכנית מפורטת רח/ 190
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190/ 1אחוד חלקות וחלוקתן מחדש30/11/1972
מרכזרחובותתוכניתרח/ 190/ 1/ אלקבוע קווי בנין וזכויות בניה ל- 3 מבנים03/06/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 191התוית דרך חדשה, המרת שטח מאזור מגורים ב'לאזור מגורים ג',קביעת שטח לבנין ציבורי22/07/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 193המרת שטח מאיזור מגורים ב' לאיזור בניין ציבורי,הריסת מבנים המסומנים להריסה28/10/1971
מרכזרחובותתוכניתרח/ 194איחוד המגרשים וחוקתן,המרת שטח מאזור מגורים ג' לבנין ציבורי והרחבת דרכים.11/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 194/ 1קביעת אזורי מגורים ומסחר, דרכים, שטח לבנין צבורי קיים,קוי בנין ותקנות בניה20/05/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196אחוד החלקות וחלוקתן מחדש.הרחבת דרכים קיימות.קביעת שטח באזור מגורים מיוחד.07/02/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 1רחובות בעלות פרטית31/01/1974
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 2קביעת אזור מורים ושטחו.קביעת מספר קומות של בניני מגרים19/08/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 3לאחד את החלקות ולחלק למגרשי בניה לקבוע שטח צבורי פתוח ומגרש לבנין צבורי26/06/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 5הורדת בנין אחד.שינוי בתכנית הבינוי והעמדת הבנינים,הוספת בניה לרווחת הדירות.26/08/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6הפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח לאזור מגורים מיוחד.10/06/1982
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6/ אשינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש05/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 196/ 6/ א/ 1שינוי דרכי גישה לבניינים, הגדלת מספר מקומות חניה וקביעתם מחדש,24/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 199רח/ 199
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999שכונה חדשה - גני הנשיא18/11/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ אאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בהתאם להוראות פרק ג' סעיף ז' לחוק התכנון16/10/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 1אחוזת הנשיא - רח' הכרמל
מרכזרחובותתוכניתרח/ 1999/ ב/ 2אחוזת הנשיא - רח' הכרמל05/01/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2/ 1תכנית מס' רח/1/2 - בעלות שלטון15/08/1968
מרכזרחובותתוכניתרח/ 20תוכנית מנדטורית מאושרת - תוכנית חלוקה28/03/1946
מרכזרחובותתוכניתרח/ 200איחוד חלקות וחלוקתן מחדש, הרחבת דרכים קיימות, קביעת שטח לאזור מגורים ג'.24/05/1973
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000תכנית מתאר רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'07/09/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 12קביעת קוי בנין לבית,קביעת הוראה כי כל בניה.31/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 13שינוי יעוד מ-6R/ למגורים א' מיוחד 4 יחידול למגרש09/07/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 14שיפור תנאי מגורים.16/07/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 15שנוי יעוד מאזור 6R/ לאזור מגורים א',קביעת זכויות01/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים R6 לאזור מגורים א.קביעת שטח לצורך הרחבת רחוב.22/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 17קביעת חלוקת החלקה,קביעת זכויות הבניה.29/09/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 17/ 1מגורים + מסחר (חנות מכלת) , ממגורים א' לאזור מגורים ג', 15 יח"ד למגרש ב- 4 קומ
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 19הכללת חלקות בתחולת התב"ע11/11/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 2קביעת: המגרש כאזור מגורים,שטח להרחבת דרך ומפרץ חניה,שטח למגורים ולחזית מסחרית06/06/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 25/ ארח' חנקין 411/06/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 32קקל 23, נווה יהודה.03/03/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 33רח' בארי 18, רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 7קביעת מגרש באזור מגורים א' כנגזר מהוראות תכנית מס' רח/2000/א'.30/07/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ א/ 9שיפור תנאי הדיור ע"י הוספת שטחי הבניה ושיפוץ הבתים,24/03/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ בקביעת הוראות בניה למרתפים01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים.28/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 4שינוי הוראות בינוי במרתפים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 6הוראות בדבר שטחי שירות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ גקביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים.01/05/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ 2חדרי יציאה לגג, סככות ופרגולות ומרפסות מקורות.11/08/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ 4הוראות בדבר קירוי פרגולות לסככות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ אקביעת הוראות בדבר בניה על הגגות, וכן קביעת הוראות בדבר בנית סככות פרגולות ומרק
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ הקביעת הוראות בניה לעליות גג בבתים משותפים12/06/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ חהתקנת תשתיות חשמל בתחום מרחב התכנון ומרחב שיפוט של העיר רחובות.15/08/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ טזהוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ יהגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות08/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2000/ יחתוספת שימושים בש.ב.צ. ברחבי העיר.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10תכנית משרד השכון בכפר גבירול
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ גשינוי מערכת דרכים.שישנוי יעוד שטחים לאזורים שונים ושינוי החלוקה למגרשים.11/06/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ ג/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' לשטח ציבורי פתוח,לצורך העברת תשתית ציבורי14/12/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ ג/ 4תוספת שטח עיקרי בקומה א בלבד כל שאר הוראות וזכויות הבניה בהתאם רח/10/2001/ג/1005/06/2007