תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ דלקבוע את חלוקת השטח המיועד לשיקום מגורים שינוי ממגורים א' לשב"צ, מלמגרשי בניה.14/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 4קביעת שטח לשכונת מגורים לבנית עצמית28/01/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 4/ אשינוי יעוד שטח ציבורי למגורים.הגדרת שטח לגן ילדים.התווית מערכת דרכים.30/04/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 5/ גגני ילדים ובית כנסת.19/05/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 6/ גקביעת השטח המיועד לשיקום וחלוקתו למגרשי בניה,תוואי דרך ופריצת דרכים חדשות.16/02/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 7התווית מערכת דרכים חדשה,יעוד שטחים לאזורים שונים.קביעת הוראות בניה.28/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 7/ אכפר גבירול - מבנן 7 - בית דמתי
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ אחיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת.19/05/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2001/ 9קביעת:מבנים להריסה. אזור עתיקות.הוראות בניה,יעוד שטחים.התווית מערכת דרכים חדשה17/06/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ אשינוי יעוד אזור חקלאי לדרכים, ומגרש מיוחד עבור תחנת מעבר לאשפה.05/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ ב/ 1שינוי יעוד חלק מהקרקע משטח חקלאי לשטח חניון לרכב ציבורי22/04/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2002/ גשינוי יעוד חלק מהקרקע משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור. ביטול דרך ויעוד השטח לחניה06/04/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ אלאחד חלקות ולחלקן מחדש,לשנות יעוד מיעוד קיים,יעוד שטחים למסחר ומגורים,קרית משה14/06/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ בליעד שטחים לאזורי מגורים,לשנות יעוד שטחימגורים, לאחד ולחלק מחדש שטחים שונים.08/11/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 3הגדלת מס' יחידות הדיור המותרות לבניה.21/08/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 5הרחבת דיור למתחם "שקד" קרית משה רחובות.16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 6הרחבת דיור למתחם "הורוביץ" קרית משה רחובות.16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ גקרית משה - בנה ביתך08/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 1תוכנית רח/ 2003/ ג/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 2תוספת יח"ד אחת למגרש ותוספת שטח עיקרי.03/09/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2003/ ג/ 4הוספת שטח עיקרי לבית צמוד קרקע.22/05/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2004קביעת אזור תעשיה ומלאכה07/07/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2004/ 5ש.יעוד של מגר- 8א,8,6,4 מ- תעשיה מלאכה ומתקנים הנדסיים ל-תעשיהמלאכה ומסחר03/09/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ אתעשיה עתירת ידע,איחוד השטח וחלוקתו מחדש,שטח לבניני ציבור,שצ"פ.12/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ 1לאפשר שימורם של חלק מהמבנים שסומנו להריסה.26/10/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 2.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 3הגדלת זכויות הבנייה,שינוי מס' קומות מירבי מ-6 קומות ל8 קומות.קביעת הוראות בניה06/11/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 4תוספת שימושים למסחר בפארק ת.מ.ר.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ברחובות, תעשיה עתירת ידע12/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ב/ 3תוספת אחוזי בניה בבנין קיים ללא שינוי בקוי הבנין ומס' הקומות המותר, רח' המדע.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ב/ 7שינוי יעוד מתעשיה עתירת ידע למסחר תעסוקה ותיירות ופרוט שמושים לתעשיה עתירת ידע
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ד/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ד/ 3שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעסוקה משולב בתעשיות הייטק,משרדים,מסחר,שרותים08/05/2002
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ התעשיות עתירות מדע,אחוד וחלוקה,התוית דרכים חדשות,קביעת הוראות בניה באיזורים.11/12/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 1תעשיות עתירות מדע "פרדס".
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 5תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"26/06/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 7הוספת 2 קומות מרתף מלאות וקומת מרתף חלקית לחניה.06/03/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ופארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ו/ 1יעוד השטח כאתר לשימור אתר הפרדסנות.שיקום, שיפוץ, שימור ללא תוספת זכויות בניה26/12/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ט"שער העיר רחובות"16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ ימתחם תחנת הרכבת הריסת מבנים ושינוי יעוד הקרקע ל: תעסוקה, ושטח פרטי פתוח.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ יאקביעת שטח למחלף הכניסה הצפונית לרחובות.25/09/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2005/ יב"שער העיר" פיתוח אזור הכניסה הצפונית לעיר.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2007/ 3.שינוי יעוד מאיזור חקלאי לדרך,.שינוי יעוד מאיזור חקלאי לדרך,קביעת שצ"פ.18/04/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2008שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור מרכז ארועים ושמחות וש.צ.פ.31/10/1999
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ 20090294מקרקע חקלאית לאחסון מכוניות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010קביעת אזורי בניה,מגורים א,ב.אזור מרכזי-מסחר.קביעת זכות דרך. + תכנון כולל01/06/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 1הרחבת הרחובות הרצל ודרך יבנה.14/02/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 1/ אהגדלת שטח המגרש הכלול בתכנית.30/11/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 2קביעת:מגרש להרחבת רח,מגרש לאזור מגורים מיוחד,שטח פרטי פתוח.זכויות והוראות בניה15/03/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 3שינוי הקרקע מאזור מגורים עפ"י 6 / R לאזור מגורים מיוחד,קביעת קווי בנין ובינוי.14/03/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 5קביעת מגרש להרחבת רח' רופין.שינוי קו בנין צדדי מ5 מ' ל-4 מ'קביעת זכויות והוראה26/12/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 10/ 1קביעת אזור מגורים,מסחר בקומת קרקע בקטע הפונה לרח.קביעת בינוי עקרוני.25/03/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 10/ 2קביעת אזור מגורים מרכזי,קביעת בינוי עקרוני,הוראות בניה. מרתף חניה.06/07/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 15/ אמתחם בית הפועלים
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 1שינוי יעוד מאזור 6 / R לאזור מרכז מסחר, קביעת שטח להרחבת דרך,קביעת הוראות.27/08/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 2הגדלת שטח הבניה העיקרי,הגבהת גובה הבנין המותר,קביעת זכויות והוראות בניה.09/02/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 3תוכנית רח/ 2010/ 17/ 3
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 4תוכנית רח/ 2010/ 17/ 4
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 18/ אמגדלי אפשטיין
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 19קביעת שטחים לאזור מסחרי, דרך ושצ"פ.שפ"פ, קביעת הוראות בניה, איחוד וחלוקה.11/06/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 19/ אאזור מרכזי מעורב מסחר ומגורים.31/12/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 19/ גהגדלת שטחים עיקריים לבניה, במסגרת שינויים פנימיים, ע"ח שטחי שרות קיימים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 20דיור מוגן, בית מלון, מלונית, דיור לסטודנטים, שוק.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 22מתחם בנימין יעקב
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 23/ 4מגורים מסחר ושימור - בנימין רחובות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 24קביעת הוראות לבניית חניון תת קרקעי בקו בנין 0 של המגרש,קביעת זכויות והוראות בנ
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 24/ אמבנה הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה עם גגון ,קומה מפולשת,2 קומות מרתף חניה ת"ת26/01/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 25/ 1מתן אפשרות לתוספת יחידת דיור בבנין קיים.28/10/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 25/ 2מתן אפשרות לתוספת 2 יחידות דיור בבנין קיים ע"י חלוקת מחסן קיים בקומת גלריה.13/11/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 25/ גקביעת אזור למרכז עסקים, ראשי למרכז אזרחי.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 26תוספת יח"ד לבנין ע"י שינוי משרד בקומת קרקע לדירת מגורים.24/07/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 28/ 1איחוד חלקות בהסכמת הבעלים,שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מעורב מסחר ומגורים.13/08/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 3/ 2הרצל פינת הנשים - הראשון
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 31/ 1הרחבת דרך קיימת.יעוד שטחים. קביעת זכויות בניה.19/08/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 31/ 2ייעוד שטח לאזור מגורים מרכזי וקביעת הוראות וזכויות בניה.הפקעה להרחבת דרך+שצ"פ21/02/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 31/ 2/ איעוד שטח לאזור מגורים,הפקעה להרחבת דרך ושצ"פ,מתן זכות מעבר,וקביעת הוראות.27/09/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 31/ 3הרחבת דרכים קיימות.יעוד שטחים.קביעת זכויות בניה.26/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 31/ 4שינוי יעוד מאזור מגורים,קביעת שטח להרחבת דרך וחניה,קביעת הוראות בניה.30/04/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 32הודעה על פי סעיף 77 ו-78 לחוק.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 32/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 32/ אשינוי למתחם שבין שוק בילו ומתחם הקניון המיעדת את האזור למסחר ומגורים.22/07/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 33/ 1קביעת:שטחים להרחבת רחובות,מגרשים לאיחוד וחלוקה,מגרשים לאזור מסחרי,הוראות בניה19/08/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 33/ 4שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת שטח עיקרי,שינוי במס' הקומות.23/10/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 33/ 5שינוי יעוד מאזור מרכזי לאזור מגורים ג.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ אהקמת תחנה מרכזית אגד + מרכז קניות29/04/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ א/ 1שינוי יעוד מאזור למוסד ציבורי לאזור למרכז עסקים ותחבורה.16/02/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ בתחנה מרכזית + מרכז קניות29/04/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ ב/ 1אחוד חלקות,קביעת שטח לאזור מגורים ב',שטח לבניני צבור, שצ"פ.28/05/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ ב/ 2שינוי יעוד מאזור מגורים ב' מיוחד ו-ש.צ.פ. לאזור מסחר מגורים ג' מיוחד.13/08/1998
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ ב/ 3תוספת 2 יח"ד מ-9 יח"ד ל-11 יח"ד, תוספת קומה, הקלה באחוזי הבניה, שינוי בקוי בני06/04/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ גקביעת זכויות בניה בשטח לבניני ציבור.פינת רח' טלר וחרל"פ.28/11/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 4/ 2תוספת אחוזי בניה במגרשים המיועדים למסחר ומגורים מעורב.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 5/ 1הרחבת רח' הרצל.יעוד שטחים.קביעת זכויות בניה.12/08/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 5/ 2קביעת מגרש להרחבת רח',מגרש לש.צ.פ. לצד שד' חן,מגרש מעורב מסחרי ומגורים.30/07/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 5/ 2/ בתוספת זכויות והוראות בניה למגרש מעורב מסחר ומגורים.26/09/2011
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 6קביעת הוראות לבניית שטח עיקרי ביעוד למסחר ולמגורים. שטחים לשימוש הציבור07/03/2002