תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 2שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.05/08/1990
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט.10/06/1982
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 4שינוי תוואי דרך וגבול צפוני של חלקה 37.קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות20/07/1981
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 5שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,לאזור ספורט ולשצ"פ.14/11/1991
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 6אזור לבניני חברה11/06/1992
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 7שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)10/03/1994
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 8בניני ציבור.
מרכזשורקות, גדרותתוכניתבר/ 142להגדיר את המגרש כשטח לבנייני ציבור בהתאם לשימוש הקיים.13/04/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 144לקבוע שטחים לאיזורים השונים: שטח מוסד, שטח ספורט.31/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרום, ניר גליםתוכניתבר/ 144/ 1שינוי משטח ספורט לשטח לבניני ציבור.24/07/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 145ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש...קביעת תעלות ניקוז... ביטול דרכים....
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146הכנת תכנית שינוי מתאר לצרכי רישום אדמות בית גמליאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.08/08/1991
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 1הקצאת מגרשים חדשים למגורים למשתכנים.21/01/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 214 יח"ד למגורי משתכנים.14/10/1999
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 5הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה29/03/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 6הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה.18/05/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 8הפרדת מגרש מגורים א מחלקה א של נחלה.
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.04/03/1990
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 4אתר הנצחה מושב בית עובד.17/07/2001
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 5בית עובד - תיקון תכנית מתאר מפורטת.23/02/2011
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148שינוי הייעוד של החלקות המסומנות מחקלאי לשירותי דרכים.10/11/1983
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148/ 4הקמת אזור לחניית רכב וציוד הובלה, בצמוד לשטח קיים לשרותי רכב.
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.23/01/1977
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 1קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.04/05/1975
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 15/ 10ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".10/04/2006
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 2שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים,קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 3שינוי גבולות,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות04/06/1981
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 4שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.20/10/1983
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.24/05/1988
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 15/ 6תחנת תדלוק.
מרכזשורקותתוכניתבר/ 15/ 8קבוצת שילר
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 9תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).18/05/2005
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 1שינוי של נחלה מפוצלת שמורכבת משתי חלקות: ח' 144 לבית מגורים אחד13/07/1995
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 17אזור אחסנה ומסחר.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 2בית חנן21/01/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 3.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 4.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 6הוראות והגבלות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.27/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 7שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים א' וש.פ.פ-בית חנן23/01/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 8.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 9לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.18/04/2000
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 157הקצאת חלק מהחלקה לצרכי מסחר30/06/1983
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158ביטול ואיחור חלקות קיימות, קביעת יעודים ואזורים13/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 1שניוי יעוד של חלק ממגרש 301 מאזור לבניני ציבור לאזור שיכון בנים ממשיכים15/04/1992
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.24/07/2005
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 12הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 14פיצול נחלה ע"י שינוי יעוד ממגורים בנחלה למגורים א'.24/01/2007
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 2שינוי יעוד מאזור פרטי פתוח ושטח לבניני ציבור לאזור מגורים א'.31/01/1993
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 3שינוי יעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לאזור מגורים (שלא בנחלה).04/11/1997
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 5שינוי יעוד קרקע01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וממגורים לחקלאות.01/10/2003
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 9שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', שצ"פ ולדרך.14/12/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 16בית עלמין של מושב עובדים בית גמליאל- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160/ 1קביעת זכויות והוראות בניה, בינוי, הסדרי תנועה וחנייה ותנאים להוצאת היתרי בנייה06/05/2010
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 161כפר אביב,כפר מישר,משגב דב,כפר מרדכי13/02/1986
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 164/ אהתכנית כוללת את תכנית בר / 164 עפ"י החלטת ישיבה.
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166רישום אדמות המושב,ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.19/02/1987
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 1שכון בנים09/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים17/05/1998
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי,שטח למבני ציבור ואזור למבני משק משותפים, לאזור מגורים.08/05/2002
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 5הקמת בריכות שחיה פרטיות06/04/2003
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 167ביטול ואיחור חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים15/05/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 17בן זכאי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 170שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.30/06/1985
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 171ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להשקיה חקלאית.....
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 172קביעת תוואי להנחת צינור יבשתי לעודפי ביוסמה ..... וחיבורו למוצא לים
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 173שינוי יעוד משטח חקלאי למאגר קולחין שיוזרמו למאגר חפץ חיים08/01/1987
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174.01/09/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 1מאזור מגורים בנחלות דרך שטח פרטי פתוח, וחקלאות לאזור מגורים א' ש.צ.פ. דרכים05/01/2004
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 3שינוי ממגורים בנחלה למגורים א'(קוטג'ים צמודי קרקע) שינוי מש.פ.פ.למגורים בנחלה.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 5איחוד וחלוקה של 3 מגרשי מגורים שלא בנחלות בכפר מרדכי.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 6תכנית פיצול נחלה בכפר מרדכי
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178תכנית מתאר מקומית מס' בר/17826/06/1997
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 178/ 1.05/09/2000
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 4איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים11/04/2002
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 8הוספת מגרש מגורים לשכונה קיימת במישר
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פים28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18/ 3השלמת תקנון לגבי חממות בקבוצת שילר16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 181כביש עוקף גן שורק כביש 4311 .02/01/1992
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 181/ 1תוכנית מנדטורית מאושרת07/11/1946
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 184לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר ארצית לדרכים13/05/1990
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 187רישום אדמות מושב כפר אביב בספרי המקרקעין
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 188אזור תעשיה "ברנר"24/01/1991
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 188/ 1.
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 190שינוי יעוד משטח חקלאי24/06/1990
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.28/01/1993
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנר03/06/1993
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 196יעוד שטח חקלאי למאגר קולחין לשמוש חקלאי.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198הכנת תכנית שנוי מתאר לצרכי רשום אדמות גאליה בספרי המקרקעין11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 1שנוי ייעוד משב"צ למגורים. שנוי ייעוד ממגורים, שב"צ ושצ"פ לשפ"פ16/11/1995
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 11הקטנת קו בנין מציר דרך ארצית מס' 410 מ-70 מ' לקו בנין הזהה לקו בנין צדדי המותר24/04/2012