תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 12שינוי יעוד מגרש המיועד למבני ציבור למגרש המיועד למגורים א'.28/11/2005
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 15גאליה - שכונת הרחבה.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 17מושב גאליה - משק 97 - שימושי פלח.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 2הפיכת אזור חקלאי לתחנת תדלוק אזור מסחרי ושרותי דרך22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 3שנוי יעוד מחקלאות למגורים15/07/1999
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199שינוי יעוד מאזור חקלאי ומאזור לבניני צבור לאזור מגורים למשתכנים.01/10/1992
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 1שינוי ייעוד משב"צ לאזור מגורים למשתכנים במגרשים "ו" "ז"10/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 13כפר הנגיד חיבור דרך מס' 103 לדרך מס' 102 והסדרה סטטורית של דרך קיימת.12/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 4שינוי יעוד מחקלאי א' למגורים21/03/2002
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 2הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.22/01/1959
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים16/03/1972
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 1השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 2בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.05/05/1994
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 3שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.09/10/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .26/06/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 8הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים04/12/2008
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 9תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 200צומת דרך 411 / 40 ברנר.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 201יסודות06/01/1994
מרכזשורקותתוכניתבר/ 2020הסדרת פעילות יצרנית שלא למטרות חקלאיות במבנה פל"ח בחלקה א'.05/02/2009
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 2020/ 1פעילות לא חקלאית - מושב גאליה
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 204/ דהוספת תכליות במגרש 6 המיועד לבניני ציבור.02/02/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ ט/ 1אלבטק אזור התעשיה חבל יבנה
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206;
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206/ 2הוספת שטחי בניה המותרים לתחנת תדלוק מסוג ב' על פי תמא/ 18 באזור שיעודו .,תדלוק
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 207מוסד צבורי לילדים פגועי מוח.14/12/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 2השלמת תקנון לגבי חממות בני ראם16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 4המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.20/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 5קביעת קווי בנין.13/02/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 211שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.816/11/1995
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 212הגדלת תחום שטח הפיתוח של נטעים.03/12/1995
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 3הגדלת זכויות בניה מ- % 120 שטח עיקרי ל- % 140 שטח עיקרי.07/09/2004
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 4אזור תעשיה גן רווה, הגדלת זכויות בניה מ-%120 ל-155% .
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 214גן אירועים - האחוזה.14/12/2004
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22תכנית מס' בר/2224/06/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 1להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 2הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניון22/07/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים.08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 4השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאי, חלוקה של שטח למגרשים למגורים לחברי המשק24/05/1984
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 7משטח מלאכה, שצ"פ ומחסנים לשטח בניני ציבור,ממלאכה לשצ"פ,ביטול דרכים24/05/1984
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 220"אדמת הבולגרים" בית חנן, R/22023/10/1947
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223הרחבת מושב בן זכאי.28/07/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 1הרחבת אזור מגורים30/03/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 2תכנון כולל25/01/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראם01/06/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 1הרחבת המושב05/10/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 11שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.27/11/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 12מושב בני-ראם חלקה 3514/06/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 6בני ראם בניני ציבור29/05/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7תוכנית בר/ 224/ 727/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידרני
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 225קביעת אזור תעשיה ומסחר. כל החמר הועבר לבר / 232.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 226אזור תעשיה
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23תכנון כולל22/12/1966
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23/ 1השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 230ניר גלים
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.09/07/2000
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה07/09/2004
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 232/ 3/ 1מעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, חבל יבנהתוכניתבר/ 233/ 1כביש 410109/03/2004
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 234שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר לאומי.10/04/1997
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 236פיתוח שימושי תיירות ושימור עתיקות23/11/2000
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 24בית עלמין גבעת ברנר31/05/1962
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240לשנות יעוד שטח חקלאי לאזור תעסוקה, עסקים ומסחר.21/12/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240/ אפרוט השימושים המותרים בכל אזור יעוד, תוך קביעת שטחו ומיקומו של כל אזור.05/01/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242מתקני טיפול בשפכים מרחב ברנר - גדרות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 244הגדלת שטחי תעשיה ב-67.25 דונם, צמצום שטחי מגורים, תוספת מבני משק.03/08/2000
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 245דיור מוגן + תחנת דלק.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 246/ 1תחנת תדלוק מדרגה ב, השלמת שטחי בניה והשימושים המותרים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 250שינוי יעוד רצועה חקלאית הכלואה בין כביש הכניסה הראשית לאשדוד לבין אזור תעשיה.16/01/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.28/01/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה29/09/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.10/12/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 12יד בנימין הרחבת אזור התעשיה
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 256/ 5שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה.24/03/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
מרכזשורקותתוכניתבר/ 256/ 7/ 1הרחבת כביש קיים לצורך חניות.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7/ 2שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.11/11/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.13/03/2007
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 257ביג אשדוד - מרכז מסחרי
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 259קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבניית מבנים לשימוש חקלאי,03/10/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26הכנת תכנית ב.ע. מפורטת.להתוות דרכים חדשות.לקבוע שטחים למגורים ובניני צבור.25/12/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26/ 1שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים א,קביעת זכויות בניה.12/06/2001
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 260/ 1תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 261הקמת בריכות מים שפירים וקולחים וגני טיפול בשפכים.15/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 264זכויות בניה באיזור חקלאי12/09/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266/ 1משק 24 - משפחת גרנד - גיבתון22/12/2011
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 268קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית, לחממות למחסן חקלאי.17/12/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 269קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי.03/02/2003
מרכזשורקותתוכניתבר/ 27/ 1חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזורים למגורים, התווית דרכים.19/02/1970
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 275מט"ש שג"ב
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 275/ אמט"ש נשגב.03/07/2012